Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 november 2013

Ekonomisk höstprognos 2013: gradvis återhämtning, externa risker

Under de senaste månaderna har det kommit uppmuntrande tecken på en ekonomisk återhämtning i Europa. Efter en tillbakagång som varade till första kvartalet 2013 började den europeiska ekonomin växa igen under andra kvartalet, och real BNP väntas fortsätta växa under resten av året.

Tillväxten i EU under andra halvåret 2013 väntas bli 0,5 % jämfört med samma period 2012. På årsbasis uppskattas den reala BNP-tillväxten i år till 0,0 % i EU och –0,4 % i euroområdet. Den ekonomiska tillväxten beräknas gradvis öka under prognosperioden, till 1,4 % i EU och 1,1 % i euroområdet under 2014 och till 1,9 % respektive 1,7 % under 2015.

Intern och extern anpassning i Europa fortsätter, i många fall med stöd av betydande strukturreformer och finanspolitisk konsolidering som genomförts på senare år. Detta har förbättrat förutsättningarna för att inhemsk efterfrågan gradvis blir den främsta motorn för tillväxt i Europa. Mot bakgrund av svagare utsikter för tillväxtekonomier kommer dock återgången till en stabil tillväxt att ske successivt.

– Det finns allt tydligare tecken på att Europas ekonomi har nått en vändpunkt, säger Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron. Den finanspolitiska konsolidering och de strukturreformer som genomförs i Europa har lagt grunden för en återhämtning. Men vi ska inte ta ut segern i förskott: arbetslösheten är fortfarande oacceptabelt hög. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att modernisera den europeiska ekonomin och skapa en hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen.

En återhämtning börjar komma igång

De ackumulerade makroekonomiska obalanserna minskar och en måttlig tillväxt väntas ta fart. Den pågående anpassningen av balansräkningen i vissa länder fortsätter att hålla nere investeringar och konsumtion. Situationen på finansmarknaden har förbättrats avsevärt och för utsatta länder har räntesatserna sjunkit. Men detta har ännu inte fått genomslag i den reala ekonomin eftersom fragmenteringen på finansmarknaderna består, med betydande skillnader mellan olika medlemsstater och mellan företag av olika storlek.

Läget nu har stora likheter med tidigare återhämtningsperioder efter svåra finansiella kriser. Allteftersom behovet av skuldavveckling avtar väntas den inhemska efterfrågan långsamt stärkas. Detta genom att privatkonsumtion och fasta bruttoinvesteringar ökar till följd av förbättrade allmänna finansieringsvillkor och större optimism i ekonomin. Tack vare de framsteg som redan gjorts under de senaste åren kommer takten i konsolideringen av de offentliga finanserna att minska under prognosperioden. Under 2014 och 2015 väntas den inhemska efterfrågan bli den viktigaste drivkraften för tillväxt, mot bakgrund av svagare utsikter för EU:s export till resten av världen.

Eftersom utvecklingen på arbetsmarknaden normalt sett släpar efter BNP-utvecklingen med ett halvår eller mer, väntas den ekonomiska återhämtningen endast gradvis leda till att nya arbetstillfällen skapas. I år har arbetslösheten förblivit mycket hög i vissa länder och sysselsättningen har fortsatt att minska. Arbetsmarknadsläget har dock börjat stabiliseras under de senaste månaderna, och enligt prognosen sker en måttlig minskning av arbetslösheten till 10,7 % i EU och 11,8 % i euroområdet till 2015, men med stora skillnader mellan olika länder.

Fortsatt låg konsumentprisinflation väntas i både EU och euroområdet under prognosperioden, med siffror som ligger nära 1½ %.

Utsatta medlemsstaters bytesbalans har förbättrats starkt och kontinuerligt under de senaste åren. Flera utsatta medlemsstater väntas få bytesbalansöverskott i år, till följd av fortsatt ökad priskonkurrenskraft och starkare exportsektorer.

Tidiga kraftfulla åtgärder banar väg för en lägre konsolideringstakt

Underskottet i de offentliga finanserna kommer att fortsätta minska. Under 2013 väntas det nominella offentliga underskottet sjunka till 3½ % av BNP i EU och till 3 % i euroområdet, medan skuldkvoten kommer att uppgå till nästan 90 % i EU och 96 % i euroområdet. Det strukturella underskottet, dvs. det offentliga underskottet korrigerat för cykliska faktorer, engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, beräknas sjunka betydligt under 2013 – mer än ½ % av BNP i båda områdena – med stöd av de konsolideringsåtgärder som vidtas i flera medlemsstater. Enligt de budgetförslag för 2014 som fanns tillgängliga innan prognosen färdigställdes, kommer förbättringen att fortsätta under 2014, men i långsammare takt. Detta förklaras delvis av att vissa medlemsstater redan har uppnått målen på medellång sikt för det strukturella saldot i de offentliga finanserna, vilket bör bidra till att få den offentliga skulden att börja minska.

Mer balanserade risker

Denna prognos förutsätter ett rigoröst genomförande av överenskomna politiska åtgärder på EU- och medlemsstatsnivå som stöder den pågående nödvändiga anpassningsprocessen och leder till ökat förtroende och förbättrade finanspolitiska villkor.

Tack vare ett kraftfullt politiskt genomförande har de potentiella riskerna för eurons integritet i samband med statsskuldkrisen försvunnit. I stället ses nu vissa uppåtrisker till följd av att de reformer som genomförts på senare år kan ge ytterligare positiva effekter snabbare än väntat. Osäkerheten har minskat, men den är fortfarande hög och kan bromsa tillväxten även framöver. Det finns fortfarande en risk för att bristande politisk disciplin kan leda till osäkerhet och förnyade finansiella påfrestningar, och dessutom har nedåtriskerna i omvärlden ökat.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm

Contacts :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar