Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. november 2013

Økonomisk prognose for efteråret 2013: Gradvis genopretning og eksterne risici

I de seneste måneder har der været opmuntrende tegn på, at den økonomiske genopretning er i gang i Europa. Efter at være skrumpet frem til første kvartal af 2013 begyndte den europæiske økonomi at vokse igen i andet kvartal, og der ventes fortsat vækst i real bnp resten af året.

Væksten i anden halvdel af 2013 ventes at blive 0,5 % sammenlignet med samme periode 2012 i EU. På årsbasis skønnes bnp-væksten i faste priser i år at blive på 0,0 % i EU og -0,4 % i euroområdet. Den økonomiske vækst forventes gradvist at stige i prognoseperioden med 1,4 % i EU og 1,1 % i euroområdet i 2014 for derefter at nå henholdsvis 1,9 % og 1,7 % i 2015.

Den interne og eksterne tilpasning i Europa fortsætter og underbygges mange steder af betydelige strukturreformer og den finanspolitiske konsolidering, der er gennemført i de senere år. Dette har forbedret betingelserne for indenlandsk efterspørgsel som den vigtigste kilde til økonomisk vækst i Europa. Men på baggrund af svagere vækstudsigter for nye økonomier vil den solide vækst ikke vende tilbage fra dag til dag.

Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender, udtaler: "Der er flere og flere tegn på, at den europæiske økonomi har nået et vendepunkt. Den finanspolitiske konsolidering og strukturreformer, der er gennemført i Europa, har skabt grundlag for genopretning. Men slaget er ikke vundet endnu: ledigheden er stadig urimelig høj. Derfor skal vi fortsat arbejde for at modernisere EU’s økonomi og sikre bæredygtig vækst og jobskabelse."

Et gradvist opsving bider sig fast

De akkumulerede makroøkonomiske ubalancer er faldende, og det ventes, at væksten stille og roligt vil tage til. Den løbende balancetilpasning af budgettet har i visse lande fortsat konsekvenser for investeringerne og forbruget. Mens situationen på finansmarkederne er blevet væsentligt forbedret, og renten er faldet for de udsatte lande, er det endnu ikke slået igennem på realøkonomien, fordi finansmarkederne stadig er fragmenterede, og der er store forskelle blandt medlemsstaterne og på tværs af virksomheder af forskellig størrelse.

Den nuværende situation svarer til tidligere genopretninger i kølvandet på andre alvorlige finanskriser. I takt med at behovet for at betale af på gælden falder, ventes den indenlandske efterspørgsel at stige langsomt takket være ny vækst i privatforbruget og stigningen i de faste bruttoinvesteringer, som skyldes bedre overordnede finansieringsbetingelser og økonomiske forventninger. På grund af de fremskridt, der er sket med den finanspolitiske konsolidering i de seneste år, ventes den at aftage i løbet af prognoseperioden. I 2014 og 2015 ventes den indenlandske efterspørgsel at være den vigtigste drivkraft bag væksten på baggrund af ringere udsigter for EU’s eksport til resten af verden.

Da udviklingen på arbejdsmarkedet typisk halter et halvt år eller mere efter udviklingen i bnp, kan den økonomiske genopretning kun gradvis ventes at mønte ud i flere arbejdspladser. I år har ledigheden fortsat ligget højt i visse lande, og beskæftigelsen er fortsat faldende. I de seneste måneder er betingelserne på arbejdsmarkedet imidlertid begyndt at stabilisere sig, og der er udsigt til et mindre fald i arbejdsløsheden til 10,7 % i EU og 11,8 % i euroområdet i 2015, selv om forskellene landene imellem fortsat vil være meget store.

Forbrugerpristallet ventes fortsat at ligge lavt (tæt på 1,5 %) i både EU og euroområdet i prognoseperioden.

I udsatte medlemsstater er det i de seneste år gået klart og konsekvent bedre med betalingsbalancens løbende poster. Som følge af fortsatte forbedringer af konkurrenceevnen og en stærkere eksportsektor ventes en række sårbare medlemsstater at kunne fremvise overskud på de løbende poster i år.

En tidlig og konsekvent indsats giver mulighed for langsommere konsolidering

Faldet i de offentlige underskud vil fortsætte. For 2013 ventes det samlede budgetunderskud at falde til 3,5 % af bnp i EU og 3 % i euroområdet, mens gældskvoten vil nå op på næsten 90 % i EU og 96 % i euroområdet. Det strukturelle budgetunderskud, dvs. det offentlige underskud korrigeret for cykliske faktorer, engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger, forventes at falde betydeligt i 2013 med over 0,5 % af bnp begge steder på grund af de konsolideringsforanstaltninger, der er gennemført i flere medlemsstater. I henhold til de budgetforslag, der var til rådighed før skæringsdatoen for prognosen, ventes denne forbedring at fortsætte i 2014, men i et langsommere tempo. Dette kan til en vis grad forklares ved, at visse medlemsstater allerede har nået deres mellemfristede målsætning om en strukturel budgetmæssig balance, som ventes at medvirke til at få den offentlige gæld til at falde.

Mere afbalancerede risici

Denne prognose forudsætter, at de aftalte politiske foranstaltninger på EU-plan og i medlemsstaterne, som vil støtte den igangværende nødvendige tilpasningsproces og styrke både tiltroen til økonomien og de økonomiske betingelser, gennemføres stringent.

På grund af den konsekvente politiske gennemførelse er den mulige fare for euroens integritet i forbindelse med statsgældskrisen ikke længere til stede. Der er opstået ny risiko for inflation, fordi de reformer, der er gennemført i de seneste år, kan give yderligere positive virkninger hurtigere end ventet. Men selv om usikkerheden er på tilbagetog, er den stadig stor, og den kan fortsat være med til at dæmpe væksten. Der er stadig risiko for, at der slækkes på finanspolitikken, hvilket kan give anledning til usikkerhed og nyt tryk på finansmarkederne. Desuden er de eksterne risici for lavere vækst blevet større.

http://ec.europa.eu/energy/index_en.html

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm

Contacts :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar