Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 ноември 2013 г.

Есенна икономическа прогноза 2013: Постепенно възстановяване, външни рискове

През последните месеци има окуражителни признаци, че икономиката на Европа е в процес на възстановяване. След като се сви през първото тримесечие на 2013 г., тя започна да расте отново през второто тримесечие и реалният БВП се очаква да продължи да расте през останалата част на годината.

Прогнозираният растеж в ЕС през втората половина на 2013 г. е 0,5 % в сравнение със същия период през 2012 г. На годишна основа растежът на реалния БВП тази година се изчислява на 0,0 % в ЕС и –0,4 % в еврозоната. Очаква се икономическият растеж постепенно да набере скорост през прогнозния период и да достигне 1,4 % в ЕС и 1,1 % в еврозоната през 2014 г. и съответно 1,9 % и 1,7 % през 2015 г.

Вътрешната и външната корекция в Европа продължават, подкрепени в много случаи от значителните структурни реформи и фискална консолидация, осъществени през последните години. Те подобриха предпоставките вътрешното търсене постепенно да се превърне в основен двигател на растежа в Европа. Въпреки това на фона на отслабналите перспективи за бързо развиващите се пазарни икономики, връщането към стабилен растеж ще бъде постепенен процес.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото Оли Рен заяви: „Има все повече признаци, че европейската икономика е достигнала повратна точка. Фискалната консолидация и структурните реформи, предприети в Европа, положиха основите на възстановяването. Но е прекалено рано да обявяваме победа. Безработицата остава на неприемливо високи равнища. Затова трябва да продължим да работим за модернизиране на европейската икономика за постигане на устойчив растеж и създаване на работни места.“

Постепенното възстановяване набира сила

Натрупаните макроикономически дисбаланси намаляват, а растежът се очаква постепенно да набере скорост. Въпреки това текущите балансови корекции в някои страни продължават да затрудняват инвестициите и потреблението. Ситуацията на финансовия пазар значително се е подобрила и лихвените проценти в уязвимите страни са се понижили, но това все още не се е отразило на реалната икономика, тъй като финансовите пазари все още са разпокъсани и между отделните държави членки и между фирмите има значителни различия.

Настоящата прогноза отговаря на характеристиките на предишни възстановявания след тежки финансови кризи. С намаляването на нуждата от ограничаване на задлъжнялостта се очаква вътрешното търсене постепенно да се засили благодарение на възобновяването на растежа на частното потребление и на възстановяването на бруто капиталообразуването, дължащи се на подобрението на общите условия за финансиране и очакванията за икономиката. Предвид постигнатия през последните години напредък темповете на фискална консолидация през прогнозния период ще се забавят. През 2014 и 2015 г. се очаква вътрешното търсене да бъде основен двигател на растежа на фона на по-слабите перспективи за износа на ЕС към останалия свят.

Тъй като промените на пазара на труда обикновено изостават от промените в БВП с около половин година или повече, се очаква възстановяването на икономическата активност да доведе до създаване на работни места с известно закъснение. Тази година безработицата остана много висока в някои страни, а заетостта продължи да намалява. Въпреки това през последните месеци бе отчетено стабилизиране на условията на пазара на труда, като прогнозите са за умерен спад на безработицата до 10,7 % в ЕС и 11,8 % в еврозоната до 2015 г. при запазване на големите различия между отделните страни.

През прогнозния период в ЕС и в еврозоната се очаква запазване на ниска инфлация от около 1½ %.

Балансите по текущите сметки в уязвимите държави от ЕС постоянно се подобряват през последните години. Вследствие на нарастването на ценовата конкурентоспособност и засилването на износа се очаква редица уязвими държави от ЕС да регистрират излишък по текущата си сметка през тази година.

Решителните начални действия отстъпват място на по-бавна консолидация

Продължава намаляването на дефицитите на сектор „Държавно управление“. През 2013 г. се очаква общият фискален дефицит да спадне до 3½ % от БВП в ЕС и до 3 % в еврозоната, а съотношението на дълга към БВП да достигне почти 90 % в ЕС и 96 % в еврозоната. Структурният бюджетен дефицит, т.е. дефицитът на сектор „Държавно управление“ с корекция за циклични фактори, еднократни мерки и други временни мерки, се очаква да намалее значително през 2013 г. с над ½ % от БВП в ЕС и в еврозоната благодарение на консолидационните мерки, прилагани в няколко държави членки. Според проектобюджетите за 2014 г., предоставени преди крайната дата за прогнозата, това подобрение ще продължи през 2014 г., но с по-бавни темпове. Това се обяснява отчасти с факта, че някои държави членки вече са постигнали средносрочните си цели за структурните бюджети, което трябва да допринесе за продължаване на спада на публичния дълг.

По-балансирани рискове

Тази прогноза се основава на допускането за стриктно изпълнение на договорените политически мерки на равнище ЕС и на национално равнище, което ще подпомогне текущия процес на корекция и ще подкрепи подобряването на доверието и финансовите условия.

Благодарение на решителното изпълнение на политиката рисковете за еврото, свързани с кризата на държавния дълг, изчезнаха. Появиха се нови рискове, свързани с възможността реформите през последните години да доведат до допълнителни положителни ефекти по-бързо от очакваното. Въпреки това, макар несигурността да спадна, тя остава висока и и продължава да е заплаха за растежа. Все още е възможно отслабването на политиката да доведе до нарастване на несигурността и да поднови финансовото напрежение, като при това рисковете във външната среда са се увеличили.

За повече информация вижте:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm


Side Bar