Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 november 2013

Miljö: Kommissionen vill minska användningen av plastkassar

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett förslag som innebär att medlemsländerna måste minska användningen av lätta bärkassar av plast. Medlemsländerna kan välja de åtgärder som de finner lämpligast, inbegripet avgifter, nationella minskningsmål eller förbud på vissa villkor. Lätta plastkassar används ofta bara en gång, men kan stanna kvar i miljön i hundratals år, ofta som hälsoskadliga mikroskopiska partiklar som är kända för att vara farliga för det marina livet i synnerhet.

– Vi vidtar åtgärder för att lösa ett mycket allvarligt och högst påtagligt miljöproblem. Varje år hamnar över 8 miljarder plastkassar i soporna i Europa, vilket orsakar enorma miljöskador. Vissa medlemsstater har redan uppnått mycket bra resultat när det gäller att minska användningen av plastkassar. Om andra gör samma sak kan vi minska dagens totala förbrukning i EU med så mycket som 80 %, säger kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor Janez Potočnik.

Tekniskt sett ändrar förslaget direktivet om förpackningar och förpackningsavfall på två viktiga punkter. För det första åläggs medlemsländerna att vidta åtgärder för att minska användningen av plastkassar med en tjocklek under 50 mikrometer, eftersom dessa mer sällan återanvänds än tjockare kassar, och ofta hamnar i soporna. För det andra får dessa åtgärder omfatta ekonomiska styrmedel, t.ex. avgifter, nationella minskningsmål, och försäljningsbegränsningar (med hänsyn till reglerna för den inre marknaden i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). De kraftiga minskningar som åstadkommits i vissa medlemsländer genom avgifter och andra åtgärder visar att effektiva insatser kan ge resultat.

Förslaget är följden av åtgärder som vidtagits i enskilda medlemsländer och av uppmaningar från EU:s miljöministrar till kommissionen att bedöma möjligheterna till åtgärder på EU-nivå. Det läggs fram efter ett omfattande offentligt samråd som innebar ett brett stöd för ett EU-initiativ på detta område.

Bakgrund

De egenskaper som gör plastkassar kommersiellt framgångsrika – låg vikt och motståndskraft mot nedbrytning – har också bidragit till spridningen av dem i miljön. De slinker ur avfallshanteringen och hamnar i miljön, särskilt i form av marint avfall. När en plastkasse väl har kastats bort kan det ta århundraden innan den försvinner. Nedskräpning av haven erkänns i allt högre grad som ett betydande globalt problem och är ett hot mot de marina ekosystemen och djur som fiskar och fåglar. Det finns också belägg för att stora mängder avfall samlas i europeiska hav.

Under 2010 kom uppskattningsvis 98,6 miljarder plastkassar ut på EU:s marknad, vilket motsvarar 198 plastkassar per person och år. Av dessa nästan 100 miljarder kassar är de flesta lättviktskassar, som mera sällan återanvänds än tjockare kassar. Användningen av lätta plastkassar varierar kraftigt mellan medlemsländerna – från ungefär 4 kassar per person och år i Danmark och Finland till ca 466 i Polen, Portugal och Slovakien.

Mer information:

Utkastet till förslaget och studien (med siffror för medlemsländerna, enligt ovan):

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags

Läs mer:

Q&A MEMO/13/945

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Resultatet av det offentliga samrådet: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm

Audiovisuellt material (VNR) finns på tvlink.org.

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar