Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. listopadu 2013

Životní prostředí: Komise navrhuje omezit používání plastových tašek

Evropská komise dnes přijala návrh, který členským státům ukládá, aby omezily používání lehkých plastových nákupních tašek. Členské státy si mohou vybrat opatření, která jsou pro ně nejvhodnější, mimo jiné poplatky, vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby nebo zákaz za určitých podmínek. Lehké plastové tašky se často použijí pouze jednou, ale v životním prostředí mohou přetrvávat po stovky let, často jako zdraví škodlivé mikroskopické částice, o nichž je známo, že jsou nebezpečné zejména pro mořské organismy.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Tímto opatřením se snažíme vyřešit velice závažný a zjevný ekologický problém. V Evropě každoročně skončí v odpadu více než 8 miliard plastových tašek, což způsobuje obrovské škody na životním prostředí. Některé členské státy již při snižování spotřeby plastových tašek dosáhly výborných výsledků. Pokud je ostatní napodobí, mohli bychom snížit dnešní celkovou spotřebu v Evropské unii o celých 80 %.“

Prakticky návrh mění směrnici o obalech a obalových odpadech zavedením dvou hlavních prvků. Za prvé musí členské státy přijmout opatření s cílem snížit spotřebu plastových nákupních tašek o tloušťce do 50 mikronů, jelikož tyto tašky neslouží k opakovanému použití tak často jako tašky silnější a často končí jako netříděný odpad. Za druhé tato opatření mohou zahrnovat využití ekonomických nástrojů, jako jsou poplatky, vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby a omezení při uvádění na trh (v rámci pravidel vnitřního trhu Smlouvy o fungování EU). Výrazné snížení spotřeby, jehož dosáhli v některých členských státech EU díky zavedení poplatků a dalších opatření, ukazuje, že účinné kroky zde mohou přinést výsledky.

Návrh navazuje na opatření přijatá jednotlivými členskými státy a na výzvy ministrů EU pro životní prostředí, aby Komise vyhodnotila možnosti opatření na úrovni EU. Předcházely mu rozsáhlé veřejné konzultace, které se setkaly s všeobecnou podporou pro celoevropskou iniciativu v této oblasti.

Souvislosti

Tytéž vlastnosti, díky nimž se plastové tašky obchodně prosadily, tj. nízká hmotnost a odolnost, se rovněž podílejí na jejich rostoucím výskytu v životním prostředí. Plastové nákupní tašky se nezařazují do systému nakládání s odpady a hromadí se v našem životním prostředí, zejména jako odpadky v moři. Po vyhození mohou přetrvat stovky let. Znečištění moře odpadky se dnes stále častěji považuje za jeden z nejvýznamnějších globálních problémů, který ohrožuje mořské ekosystémy a živočichy, například ryby a ptáky. Máme rovněž důkazy o značném hromadění odpadků v evropských mořích.

V roce 2010 bylo v EU uvedeno na trh přibližně 98,6 miliardy plastových nákupních tašek, což znamená, že na každého občana EU připadlo 198 plastových nákupních tašek za rok. Naprostou většinu z těchto téměř 100 miliard tašek tvoří lehké tašky, které neslouží k opakovanému použití tak často jako tašky silnější. Údaje o spotřebě se v členských státech značně liší, přičemž odhadovaná roční spotřeba lehkých plastových nákupních tašek na obyvatele se pohybuje v rozmezí od čtyř tašek v Dánsku a Finsku po 466 tašek v Polsku, Portugalsku a na Slovensku.

Další informace:

Odkaz na předlohu návrhu a na studii (s údaji pro jednotlivé členské státy, jak je uvedeno výše):

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags

Viz též:

Otázky a odpovědi ve zprávě MEMO/13/945

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Výsledky veřejné konzultace:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm

Informační videozáznam naleznete na adrese tvlink.org.

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar