Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Preses relīze

Briselē, 2013. gada 4. novembrī

Jaunais ziņojums — ES politikas labāka koordinēšana palīdz novērst nabadzību visā pasaulē

Šodien Eiropas Komisija publicēja savu ziņojumu par attīstības politikas saskaņotību, kurā aprakstīts ES un tās dalībvalstu progress saistībā ar to, lai nodrošinātu, ka to darbība tādās jomās kā tirdzniecība, drošība un migrācija atbilst mērķim novērst nabadzību attīstības valstīs.

Ziņojumā cita starpā īpaši norādīts, ka ES ir padarījusi pārredzamākus ES uzņēmumu maksājumus saistībā ar dabas resursu izmantošanu, tādējādi sekmējot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un korupciju attīstības valstīs. No ziņojuma arī izriet, ka Eiropa palīdz, lai attīstības valstīs būtu pieejama nekaitīgāka un uzturvielām bagātāka pārtika, un to ražotājiem sekmē labāku piekļuvi ES tirgiem, tādējādi radot darbavietas un izaugsmi.

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: “Šodien publicētajā ziņojumā apstiprināta ES vadošā pozīcija, lai nodrošinātu tās politikas virzienu efektīvu saskaņotību ar attīstības mērķiem. Lai arī pēdējos divos gados ir gūts progress, esmu apņēmies sekmēt ES centienus un rezultātus šajā būtiskajā jomā. Kopš manu pilnvaru sākuma par vienu no savām prioritātēm esmu noteicis nodrošināt, lai visas attīstību ietekmējošās ES darbības tiktu labi koordinētas, lai tādējādi uzlabotu rezultātus un palīdzētu novērst nabadzību visā pasaulē. Politikas saskaņotībai attīstībai arī turpmāk jābūt būtiskam aspektam mūsu turpmākajā darba kārtībā, lai sasniegtu ilgtspējīgu attīstību un iekļaujošu izaugsmi.”

Ziņojumā uzmanība vērsta uz pieciem uzdevumiem attīstības jomā, kuru īstenošanai ES īpaši velta savas pūles, proti, uz tirdzniecību un finansēm, klimata pārmaiņām, pārtikas nodrošinājumu, migrāciju un drošību. Turpmāk minēti daži piemēri par gūto progresu.

  • ES turpina palielināt piekļuvi (piemēram, ar divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem) plašajam Eiropas vienotajam tirgum, tādējādi sniedzot iespēju attīstības valstīs gūt uz eksportu balstītu izaugsmi. Tāpat arī ES un tās dalībvalstis kopā bija lielākais palīdzības tirdzniecībai sniedzējs 2011. gadā, šim nolūkam atvēlot 9,5 miljardus eiro. Pateicoties palīdzībai tirdzniecībai, var kāpināt ražošanas jaudu un stiprināt attiecīgās valsts tirdzniecības spējas vietējā, reģionālajā un starptautiskajā tirgū.

  • ES izejmateriālu politikā liela nozīme piešķirta pārvaldības un pārredzamības uzlabošanai attīstības valstīs. ES rīcības labākais paraugs šajā saistībā ir ES meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) rīcības plāns par cīņu pret nelikumīgu mežizstrādi, kurā tirdzniecības stimuli un ES tirgus tiek izmantoti kā līdzeklis, lai nodrošinātu, ka importēti tiek tikai likumīgi iegūti kokmateriāli.

  • Nesenās izmaiņas Grāmatvedības direktīvā un Pārredzamības direktīvā sekmē informācijas atklāšanu par maksājumiem, ko Eiropas ieguves un mežsaimniecības nozare maksā valdības struktūrām. Būs jāpublisko informācija par visiem tiem ieguves nozares lielo uzņēmu veiktajiem maksājumiem valdības struktūrām, kuri pārsniedz 100 000 eiro. Tas pilsoniskajai sabiedrībai resursiem bagātās valstīs sniegs tām nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu valdību atbildību par visiem ienākumiem, ko tās guvušas no dabas resursu izmantošanas.

Pamatinformācija

ES ir bijusi vadošā loma politikas saskaņotības attīstībai koncepcijas formulēšanā, kuras mērķis ir ar ES attīstības mērķiem stiprināt ar palīdzību nesaistītas politikas pozitīvo ietekmi. Lielākā mērā saskaņojot politikas virzienus un starp tiem veidojot sinerģijas, var panākt lielāku attīstības palīdzības efektivitāti.

ES apņemšanās ievērot politiku saskaņotību attīstībai ir ietverta Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantā, kurā apliecināts, ka "politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība ievēro mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā." Tāpat arī šī apņemšanās ir ietverta Eiropas Konsensā attīstības jomā, par kuru kopīgi vienojās Komisija, Padome un Eiropas Parlaments.

Komisija politikas saskaņotības attīstībai jomā gūto progresu uzrauga ar divgadu ES ziņojumu, kas aptver visas ES darbības saistībā ar politiku saskaņotību attīstībai — tostarp tās dalībvalstu darbības. Šodien publicētais ziņojums ir ceturtais ziņojums; iepriekšējie ziņojumi tika publicēti 2007., 2009. un 2011. gadā.

Plašāka informācija

ES 2013. gada ziņojums par attīstības politikas saskaņotību:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/swd_2013_456_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_746653_en.pdf

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar