Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. novembrī

ES pastiprina atbalstu Sāhelai turpmākajos gados

Paredzams, ka šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs kopīgās vizītes laikā Sāhelas reģionā ar ANO ģenerālsekretāru Banu Kimūnu, Pasaules bankas prezidentu Jim Yong Kim, Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāju Nkosazana Dlamini-Zuma un Āfrikas Attīstības bankas prezidentu Donaldu Kaberuku paziņos par ievērojama apmēra jaunu ES finansējumu Sāhelas reģionam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Apsolītie līdzekļi liecina par ES apņemšanos izveidot vispusīgu pieeju Sāhelas reģionā, kas saistīta ar attīstības sadarbības, humānās palīdzības un miera un drošības atbalsta jomām, kā to apliecina ES stratēģija Sāhelas reģiona drošībai un attīstībai un tai sekojusī ES īpašā pārstāvja Sāhelā Michel Reveyrand de Menthon, kurš pavada komisāru Piebalgu vizītes laikā, iecelšana.

Šā atbalsta aptuveni 5 miljardu eiro apmērā Burkinafaso, Mali, Mauritānijai, Nigērai, Senegālai un Čadai (pēc Eiropas Parlamenta un Eiropadomes apstiprinājuma saņemšanas) mērķis būs palīdzēt šīm valstīm risināt Sāhelas reģiona specifiskās un sarežģītās problēmas drošības un stabilitātes, attīstības un izturētspējas jomā. Pārvaldība, tiesiskums un drošība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, lauksaimniecība un pārtikas nodrošinājums, kā arī reģionālā tirdzniecība un integrācija būs attīstības programmu pamats laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Kopā ar saņēmējām valstīm ir noteiktas galvenās nozares, un tās ir saskaņā ar pārmaiņu programmu (Komisijas plāns tās atbalsta koncentrēšanai uz tām valstīm un nozarēm, kurām tas ir visvairāk nepieciešams).

Komisārs Piebalgs teica: “Sāhela ir ES prioritāte, kurā tā mobilizē visus savus instrumentus, lai risinātu sarežģīto situāciju. Mēs esam apņēmības pilni turpināt un palielināt savu atbalstu gan valstīm, gan iedzīvotājiem Sāhelā. Mūsu pieejas pamatā ir princips, ka drošība ir priekšnoteikums izaugsmei — attīstība nav iespējama bez tās.”

Kopīgā augsta līmeņa vizīte — pirmā vizīte, kas iekļauj piecus vadītājus no daudzpusējām iestādēm un organizācijām, kuras visaktīvāk darbojas drošības un attīstības jomā Sāhelā, – šodien sākas Mali, pēc tam turpināsies Nigērā, Burkinafaso un Čadā un ietvers tikšanās ar prezidentiem, ministriem, nacionālo asambleju locekļiem, pilsoniskās sabiedrības grupu vadītājiem un privātā sektora pārstāvjiem reģionā. "Es priecājos par tik daudzu svarīgu partneru klātbūtni – tas patiesi parāda apņēmības līmeni, kas mums visiem ir, lai strādātu kopā un koordinētu savus centienus," papildināja komisārs.

Humānā palīdzība arī tiks sniegta atbilstoši vajadzībām. ES laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam Sāhelai piešķīra humānās palīdzības finansējumu 500 miljonu eiro apmērā. 2013. gadā 5,5 miljoni iedzīvotāju, kuru pārtikas nodrošinājums ir nepietiekams, saņems palīdzību.

Šī vizīte būs arī jauns stimuls starptautiskajai partnerībai izturētspējas nodrošināšanai Sāhelas reģionā (Alliance Globale pour l'Initiative Resilience - AGIR), kas tika uzsākta ar mērķi palīdzēt partnervalstīm novērst pārtikas hroniskās nepietiekamības pamatcēloņus un sekas.

Vispārīga informācija

5 miljardi eiro, par kuriem šodien tiek paziņots, ietver 3,9 miljardus eiro divpusējai palīdzībai Sāhelas reģiona valstīm (Burkinafaso, Čadai, Mali, Mauritānijai, Nigērai un Senegālai) ar 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) 2014.-2020. gadam starpniecību un citus finanšu instrumentus, jo īpaši reģionālās programmas 1,15 miljardu eiro apmērā.

Stratēģija drošībai un attīstībai

Sāhela ir viens no visnabadzīgākajiem pasaules reģioniem, un tas ir īpaši neaizsargāts pret lielāko daļu nelaimju, kas kavē valsts varas īstenošanu un valstu spēju efektīvi nodrošināt pamatpakalpojumus, veicināt plašu politisko līdzdalību un stiprināt tiesiskumu.

Kopš 2011. gada marta ES īsteno integrētu stratēģiju drošībai un attīstībai reģionā. Tā balstās uz četriem darbības virzieniem: 1) attīstību, labu pārvaldību un iekšējo konfliktu risināšanu, 2) politisko un diplomātisko jomu, 3) drošību un tiesiskumu, 4) vardarbīga ekstrēmisma apkarošanu.

Šī stratēģija ir izrādījusies ļoti vērtīgs instruments, lai veidotu ES kopējo nostāju un kopējo pieeju šai krīzei un mobilizētu ievērojamus Eiropas papildu centienus attīstības un drošības jomā, kā arī lai stimulētu centienus un iekšējo koordināciju šā mērķa labad. Piemēram, plašākā reģionā tika uzsāktas trīs nozīmīgas Kopējās drošības un aizsardzības politikas (jeb KDAP) misijas – secīgi EUCAP SAHEL Niger, Eiropas Savienības Apmācības misija Mali (EUTM) un ES Robežu pārvaldības palīdzība (EUBAM) Lībijai kā Sāhelas robežvalstij.

ES ir mobilizējusi vēl papildu finanšu resursus ar attīstību un drošību saistītiem projektiem, kuru vērtība ir 167 miljoni eiro. Šodien šī stratēģija turpina nodrošināt pamatu ES rīcībai, un būs svarīgi paplašināt tās darbības jomu, ietverot citas Sāhelas reģiona progresējošās valstis, piemēram, kaimiņos esošo Mali, Mauritāniju un Nigēru. Tomēr tā ir jāinterpretē un jāpielāgo, lai palīdzētu ES partneriem plašākajā Sāhelas un Sahāras reģionā risināt galvenās drošības un attīstības problēmas un koordinēt rīcību un starptautisko atbalstu.

ES ir arī devusi ievērojamu ieguldījumu reģiona infrastruktūras tīklu izveidē kopā ar mūsu partneriem un palīdzēs būtiski uzlabot pārvaldību un esošo transporta tīklu apsaimniekošanu. Viens būtisks rezultāts būs resursu mobilizēšana un ieguldījumu palielināšana reģionā, kombinējot dotācijas un aizdevumus.

Pamatcēloņu risināšana un krīžu izturētspējas stiprināšana

Sāhelas krīzes cēloņi ir nokrišņu trūkums, sliktas ražas, pārtikas pieaugošās cenas, un krīzi pasliktina migrējošie strādnieki, kas no Lībijas atgriežas bez ienākumiem un bez darba. Turklāt nedrošība un terorisms reģionā rada papildu grūtības un ietekmē humānās palīdzības darbinieku pārvietošanos.

Lai palīdzētu valstīm Sāhelas reģionā novērst pārtikas hroniskas nepietiekamības pamatcēloņus un sekas, Eiropas Komisija 2012. gadā kopā ar valdībām, reģionālajām organizācijām, ANO aģentūrām un citām humānās palīdzības un attīstības struktūrām uzsāka starptautisku partnerību izturētspējas nodrošināšanai Sāhelas reģionā (Alliance Globale pour l’Initiative Resilience — AGIR).

ANO, Pasaules banka un Āfrikas Attīstības banka, Āfrikas Savienība un ES ir apstiprinājušas savas saistības pret AGIR reģionālo plānu. AGIR-Sahel iniciatīva ir izvirzījusi tālejošu mērķi – nākamo trīs gadu laikā mobilizēt 750 miljonus eiro. ES jau ir paziņojusi par 1,5 miljardiem eiro reģionālajām un valstu programmām laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, lai izstrādātu un īstenotu valstu izturētspējas stratēģijas Rietumāfrikas valstīs.

Sīkāka informācija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ES stratēģiju drošībai un attīstībai Sāhelā, klikšķiniet šeit.

IP/12/1052: ES izvirza izturētspēju kā centrālo elementu savā darbā bada un nabadzības apkarošanai

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar