Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 8 lutego 2013 r.

Agenda cyfrowa: Komisja wzywa polskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego do oparcia propozycji deregulacji na aktualnej ocenie rynku

Komisja Europejska zwróciła się do polskiego krajowego organu regulacyjnego (Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Prezesa UKE) o wycofanie propozycji deregulacji warunków, na podstawie których inni operatorzy uzyskują dostęp do sieci szerokopasmowej Telekomunikacji Polskiej (TP) w jedenastu gminach na terenie Polski. Zdaniem Komisji, w pełni popieranym przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), decyzja Prezesa UKE może mieć negatywny wpływ na konkurencję w Polsce i tym samym może ograniczyć ofertę dostępną dla klientów indywidualnych i biznesowych. Już po raz drugi w czasie minionych sześciu miesięcy Komisja wzywa Prezesa UKE do wycofania propozycji regulacji na tym rynku (szczegóły poprzedniej sprawy: zob. IP/12/914)

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Regulację można i należy wycofać niezwłocznie, gdy pojawią się solidne dowody na to, iż sama konkurencja przyniesie konsumentom największe korzyści w zakresie jakości, możliwości wyboru oraz cen. Nie mogę jednak przyjąć propozycji deregulacji opartej na nieaktualnych i niewiarygodnych danych, które są sprzeczne z nowszą oceną rynku przeprowadzoną przez Prezesa UKE. Ubolewam także, że Prezes UKE nie bierze pod uwagę jasnych wytycznych Komisji wydanych w celu udzielenia mu pomocy we właściwej regulacji tego ważnego rynku”.

Propozycja Prezesa UKE została oparta na przestarzałej ocenie rynku z marca 2011 r., która jest także sprzeczna z przeprowadzoną również przez Prezesa UKE analizą rynku z marca 2012 r., w której regulator doszedł do wniosku, że w ani jednym obszarze Polski nie ma wystarczającej konkurencji, by zaproponować całkowitą deregulację.

Podczas trwającego dwa miesiące dogłębnego postępowania wyjaśniającego Prezes UKE nie zdołał dostarczyć dodatkowych dowodów, które umożliwiłyby Komisji wycofanie zgłoszonych poważnych wątpliwości (zob. IP/12/1351). BEREC również w pełni poparł decyzję Komisji i zalecił Prezesowi UKE wycofanie środka. W wyniku dzisiejszej decyzji Komisji Prezes UKE nie może przyjąć decyzji o deregulacji rynku hurtowego dostępu szerokopasmowego w niektórych gminach.

Kontekst

Hurtowy dostęp szerokopasmowy, który umożliwia operatorom alternatywnym wykorzystywanie części sieci spółki dominującej na rynku w celu świadczenia usług detalicznych, był ostatnio przedmiotem częstych działań regulacyjnych ze strony Prezesa UKE. W 2011 r. Prezes UKE przyjął decyzję zobowiązującą TP do udostępnienia operatorom alternatywnym jej sieci na całym terytorium Polski z wyjątkiem jedenastu obszarów geograficznych, które Prezes UKE uznał za objęte konkurencją i pominął w analizie. W marcu 2011 r. Komisja wezwała Prezesa UKE do dokonania oceny tych pozostałych obszarów w celu udowodnienia, że rzeczywiście należy je traktować odmiennie. W marcu 2012 r. Prezes UKE ogłosił, że na całym terytorium Polski nie ma wystarczającej konkurencji i w związku z tym TP powinna podlegać regulacji w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego. Prezes UKE zaproponował nałożenie na TP łagodniejszych środków w czterech gminach (z których jedynie dwie należą do obszarów, na których zgodnie z obecnym zgłoszeniem miałaby panować konkurencja).

Pod koniec sierpnia 2012 r. Komisja zgodziła się ze stwierdzeniami Prezesa UKE, że hurtowy dostęp szerokopasmowy powinien być regulowany na całym terytorium Polski, tym niemniej wydała zalecenie w formie konkretnych wytycznych w sprawie warunków zniesienia regulacji cenowej oraz jednoczesnego zapewnienia ściśle niedyskryminacyjnego podejścia wobec alternatywnych operatorów. Prezes UKE zamiast poprawić zaproponowaną decyzję zgodnie z tymi zaleceniami zgłosił projekt decyzji dotyczącej jedenastu obszarów geograficznych, na których miałaby panować konkurencja i które zostały wyłączone z zakresu rynku w ramach przeglądu dokonanego przez Prezesa UKE w 2011 r. Prezes UKE nie wyjaśnił, dlaczego odchodzi od swoich wniosków z marca 2012 r. Niezależnie od zastrzeżeń związanych z wykorzystaniem nieaktualnych i sprzecznych ze sobą danych dotyczących rynku Komisja uważa również, że Prezes UKE nie wykazał, iż jedenaście gmin stanowi odrębny rynek regionalny ani że na tym rynku występuje skuteczna konkurencja w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego w tych gminach.

Przepisy UE w dziedzinie telekomunikacji nakładają na państwa członkowskie obowiązek działania na rzecz konkurencji oraz interesów konsumentów w UE, jak również rozwoju jednolitego rynku. Artykuł 7 telekomunikacyjnej dyrektywy ramowej zobowiązuje krajowe organy regulacyjne do zgłaszania Komisji, Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz regulatorom rynku w pozostałych państwach UE środków, które planują wprowadzić celem rozwiązania problemów na rynku. Unijne przepisy telekomunikacyjne dają też Komisji prawo przyjmowania dodatkowych środków harmonizacyjnych w postaci zaleceń lub (wiążących) decyzji w przypadku utrzymywania się w UE przez dłuższy czas rozbieżności w zakresie rozwiązań regulacyjnych, w tym środków naprawczych, stosowanych przez krajowe organy regulacyjne.

W lipcu 2012 r. (SPEECH/12/552) Neelie Kroes przedstawiła elementy planowanego zestawu środków, który będzie zawierał wytyczne odnośnie do regulacji dostępu szerokopasmowego na okres do 2020 r. Komisja oczekuje obecnie na opinię BEREC na temat projektu zalecenia, które dotyczy niedyskryminacyjnych środków naprawczych, ustalania cen dostępu do sieci oraz warunków elastyczności ustalania cen w produktach hurtowego dostępu „nowej generacji”. Przyjęcie zalecenia planowane jest przed latem br.

Dodatkowe informacje

Pismo Komisji skierowane do Prezesa UKE zostanie opublikowane pod adresem:

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar