Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

TLAČOVÁ SPRÁVA

Brusel 30. októbra 2013

Komisia navrhuje rybolovné možnosti na rok 2014 v Atlantickom oceáne a Severnom mori

Európska komisia dnes navrhla rybolovné možnosti na rok 2014 v Atlantickom oceáne a Severnom mori, ako aj v medzinárodných vodách. Ide o každoročný návrh na množstvá rýb, ktoré môžu rybári z EÚ uloviť z hlavných komerčných populácií rýb v budúcom roku. V návrhu sa stanovujú hodnoty celkového povoleného výlovu (TAC) a rybolovného úsilia týkajúce sa populácie, ktorú spravuje výhradne EÚ, a populácie, ktorú EÚ spravuje spoločne s tretími krajinami (napríklad s Nórskom) alebo prostredníctvom regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva naprieč svetovými oceánmi.

Medzinárodné rokovania o mnohých dotknutých populáciách rýb ešte stále pokračujú. Návrh preto v tejto fáze obsahuje len údaje za približne polovicu celkového povoleného výlovu. Hneď po skončení rokovaní s tretími stranami a organizáciami budú tieto údaje doplnené.

V prípade populácií, ktoré nie sú riadené spoločne s tretími krajinami, navrhuje Komisia v súlade s vedeckými odporúčaniami celkový povolený výlov v prípade 36 populácií zvýšiť alebo udržať a v prípade 36 populácií znížiť.

Hlavným cieľom Komisie a jedným z pilierov reformy spoločnej rybárskej politiky, je zaviesť lov všetkých populácií na trvalo udržateľnej úrovni – ide o tzv. maximálny udržateľný výnos. Vedci v rámci svojich možností odporúčajú, ako pri populáciách zabezpečiť úroveň maximálneho udržateľného výnosu. V tomto roku bolo v EÚ možné vydať odporúčanie ohľadom maximálneho udržateľného výnosu pre 22 populácií. Z hľadiska dostupnosti a kvality vedeckých informácií ide o významný krok vpred.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanaki uviedla: „Návrh Komisie je pre niektoré populácie dobrou správou, zatiaľ čo pre iné sa požadujú určité obmedzenia. Celkovo sa naše informácie o mnohých populáciách zlepšili, čo nám umožňuje prijímať náležité rozhodnutia o ich riadení. Pri populáciách, ktoré sú stále predmetom rokovania, sa budeme ako vždy v maximálnej miere snažiť dosiahnuť pre našich rybárov čo najlepší výsledok. Dúfame, že naši partneri a medzinárodné spoločenstvo budú na náš záväzok týkajúci sa udržateľného rybolovu reagovať podobne.“

Súčasný návrh prediskutujú ministri členských štátov na decembrovom zasadnutí Rady pre rybné hospodárstvo a bude platiť od 1. januára 2014.

Podrobnosti návrhu

V prípade niektorých populácií v EÚ na úrovni maximálneho udržateľného výnosu, napríklad sleďa v Írskom mori, merlúzy európskej v Severnom mori, kalkanov rodu Lepidorhombus vo vodách pri Pyrenejskom polostrove alebo platesy obyčajnej v Keltskom mori, je možné celkový povolený výlov zvýšiť.

V prípade niektorých populácií v zlom stave sa žiaľ celkový obraz v porovnaní s minulým rokom príliš nezlepšil. V zlom stave sú naďalej populácie tresky v Írskom mori a v oblasti Kattegat a riadenie týchto zásob je pre nedostatok údajov obmedzené. Na extrémne nízkej úrovni je stav soley v Írskom mori. Odporúčania pre tresku jednoškvrnnú v Keltskom mori požadujú výrazné zníženie celkového povoleného výlovu, aby sa táto populácia mohla dostať na úroveň maximálneho udržateľného výnosu. Treska škvrnitá a treska merlang na západe Škótska sú vystavené extrémne vysokej miere odhadzovania úlovkov a sú vážne ohrozené.

Pri populáciách, ktorých veľkosť nemožno pre nedostatok údajov spoľahlivo odhadnúť, odráža návrh Komisie odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) prispôsobiť úroveň celkového povoleného výlovu smerom nahor alebo nadol maximálne o 20 %. Na základe minuloročného rozhodnutia Rady o preventívnych zníženiach sú pre 21 takýchto populácií navrhnuté celkové povolené výlovy na rovnakej úrovni ako v roku 2013.

Pre obmedzený počet populácií EÚ boli vedecké odporúčania prijaté len nedávno alebo budú zverejnené koncom tohto mesiaca. V prípade týchto populácií je potrebné tieto odporúčania ešte pred návrhom výšky celkového povoleného výlovu koncom jesene hlbšie analyzovať.

V prípade populácií rýb spravovaných spoločne s tretími krajinami (Nórsko, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Rusko) rokuje na základe vedeckých odporúčaní Európska komisia v mene EÚ na konci každého roka s týmito krajinami o množstvách rýb, ktoré sa môžu loviť v nasledujúcom roku.

Pre populácie v medzinárodných vodách a pre druhy migrujúce na veľké vzdialenosti, napríklad tuniak, rokuje Európska komisia zastupujúca EÚ o rybolovných možnostiach v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva. Tieto rybolovné možnosti musia byť následne prenesené do právnych predpisov EÚ.

Ďalšie informácie:

Podrobnosti o dnešných návrhoch pre Atlantický oceán a Severné more nájdete v priložených tabuľkách

Celkové povolené výlovy a kvóty:

Http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Vedecké odporúčania: Navrhované obmedzenia výlovu sú založené na vedeckých odporúčaniach Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF), pozri:

Http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

Na základe konzultačného dokumentu Komisie z mája tohto roku sa uskutočnili aj konzultácie so zainteresovanými stranami, pozriIP/13/487

Viacročné plány riadenia:

Http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Mapa rybolovných oblastí:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 2421)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 0567)

Poznámka: Nasledujúce tabuľky obsahujú len tie populácie rýb, ktoré EÚ riadi sama, bez tretích krajín.

Tabuľka č. 1: Populácie s návrhom na zvýšenie celkového povoleného výlovu (TAC)

Latinský názov

Bežný názov

Jednotka TAC

(See map)

TAC v roku 2013

TAC v roku 2014

percentuálna zmena TAC medzi rokmi 2013 a 2014

Caproidae

ryby čeľade Caproidae

VI, VII, VIII ES

82000

127509

55 %

Clupea

sleď atlantický

VIIa

4993

5251

5 %

Clupea

sleď atlantický

VIIghjk

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

IIa (ES), IV (ES)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

Vb (ES), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIc, IX, X, CECAF34.1.1 (ES)

1214

2257

86 %

Lophius

čert morský

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2475

2629

6 %

Merluccius

merlúza európska

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

14144

16266

15 %

Merluccius

merlúza európska (súhrnný TAC v severných vodách)

súhrnný TAC v severných vodách (IIIa/IIa a IV/Vb, VI, VII, XII a XIV/VIIIabde)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIIfg

369

443

20 %

Trachurus

stavridy

IX

30000

35000

17 %

Tabuľka č. 2: Populácie bez zmien celkového povoleného výlovu (TAC)

Latinský názov

Bežný názov

Jednotka TAC

(See map)

TAC v roku 2013

TAC v roku 2014

Ammodytes

piesočnicovité

IV (vody Nórska)

0

0

Argentina silus

striebristka severná

I, II EC + medzinárodné vody

90

90

Argentina silus

striebristka severná

III, IV ES + medzinárodné vody

1028

1028

Brosme brosme

mieň lemovaný

IIIa a EU 22-32

29

29

Brosme brosme

mieň lemovaný

I, II, XIV

21

21

Brosme brosme

mieň lemovaný

vody ES zóny IV

235

235

Clupea

sleď atlantický

VIIef

931

931

Engraulis

sardela

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

8778

8778

Gadus morhua

treska škvrnitá

VIb (podoblasť Rockall) …

74

74

Gadus morhua

treska škvrnitá

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

lamna sleďová

všetky oblasti

0

0

Lophius

čert morský

VII

29144

29144

Lophius

čert morský

VIIIabde

7809

7809

Molva dypterigia

mieň modrý

vody EÚ a medzinárodné vody zón II a IV

53

53

Molva dypterigia

mieň modrý

vody EÚ a medzinárodné vody zóny III

8

8

Molva molva

mieň veľký

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

36

36

Molva molva

mieň veľký

vody ES a medzinárodné vody zóny V

33

33

Pleuronectes

platesa veľká

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

platesa veľká

VIIbc

74

74

Pleuronectes

platesa veľká

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

treska žltkavá

Vb (ES), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

treska žltkavá

IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

282

282

Pollachius virens

treska tmavá

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

3176

3176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

kalkan veľký a kalkan hladký

IIa (ES), Severné more (ES)

4642

4642

Solea solea

solea európska

VI, Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

57

57

Solea solea

solea európska

VIIbc

42

42

Solea spp.

soley

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

1072

1072

Sprattus

šprota severná

VIIde

5150

5150

Squalus

ostroň bieloškvrnitý

vody ES a medzinárodné vody zón I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

ostroň bieloškvrnitý

vody ES a medzinárodné vody zón IIa a IV

0

0

Squalus

ostroň bieloškvrnitý

IIIa

0

0

Tabuľka č. 3: Populácie s návrhom na zníženie celkového povoleného výlovu (TAC)

Latinský názov

Bežný názov

Jednotka TAC

(See map)

TAC v roku 2013

TAC v roku 2014

percentuálna zmena TAC medzi rokmi 2013 a 2014

Argentina silus

striebristka severná

III, IV ES + medzinárodné vody

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

treska škvrnitá

VIIb,c,e-k, VIII, IX, X,CECAF 34.1.1 (ES)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

treska škvrnitá

Kattegat [IIIa(S)]

100

80

-20 %

Gadus morhua

treska škvrnitá

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIabde

1716

1373

-20 %

Lophius

čert morský

Vb(ES), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

Vb,VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

treska merlang

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

treska merlang

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

treska merlang

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

mieň modrý

medzinárodné vody zóny XII

774

619

-20 %

Molva molva

mieň veľký

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc, IIId

87

70

-20 %

Nephrops

homár štíhly

VIIIabde

3899

3200

-18 %

Nephrops

homár štíhly

IIa (EC), Severné more (ES)

17350

15038

-13 %

Nephrops

homár štíhly

IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

246

221

-10 %

Nephrops

homár štíhly

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIIhjk

141

135

-4 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIIde

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

VIIIabde

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

rajovité

vody ES zón VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20 %

Rajidae

rajovité

vody ES zón VIII, IX

3800

3040

-20 %

Rajidae

rajovité

IIa (ES), IV – Severné more (ES)

1256

1005

-20 %

Rajidae

rajovité

IIIa

52

42

-20 %

Rajidae

rajovité

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

solea európska

VIIhjk

402

322

-20 %

Solea solea

solea európska

IIIa, IIIbcd (ES)

560

353

-37 %

Solea solea

solea európska

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

solea európska

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

solea európska

VIIfg

1100

920

-16 %

Solea solea

solea európska

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

stavridy

VIIIc

25011

15034

-40 %

Tabuľka č. 4: Populácie, v prípade ktorých sa odporúčanie predloží neskôr

Latinský názov

Bežný názov

Jednotka TAC

(See map)

TAC v roku 2013

TAC v roku 2014

Clupea

sleď atlantický

VIa(S), VIIbc

1500

pm

Merlangius

treska merlang

VIIb-k

24500

pm

Nephrops

homár štíhly

Vb (vody EÚ a medzinárodné vody), VI

16690

pm

Nephrops

homár štíhly

VII

23065

pm

Pleuronectes

platesa veľká

VIIa

1627

pm

Solea solea

solea európska

VIIIab

4100

pm

Tabuľka č. 5: Populácie, pre ktoré určujú celkový povolený výlov (TAC) jednotlivé členské štáty

Latinský názov

Bežný názov

Jednotka TAC

(See map)

Zodpovedný členský štát

Clupea

Herring

VIa Clyde

Spojené kráľovstvo

Trachurus

stavridy

CECAF (Kanárske ostrovy)

Španielsko

Trachurus

stavridy

CECAF (Madeira)

Portugalsko

Trachurus

stavridy

X, CECAF (Azorské ostrovy)

Portugalsko

Penaeus

krevety rodu Penaeus

Francúzska Guyana

Francúzsko

Merlangius

treska merlang

IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

Portugalsko


Side Bar