Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

KOMUNIKAT PRASOWY

Bruksela, 30 października 2013 r.

Komisja proponuje uprawnienia do połowów na 2014 r. dla Atlantyku i Morza Północnego

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj uprawnienia do połowów na 2014 r. dla Atlantyku i Morza Północnego, jak również dla wód międzynarodowych. Jest to coroczny wniosek dotyczący ilości ryb, jakie będą mogli w przyszłym roku odłowić rybacy UE z głównych zasobów ryb poławianych przemysłowo. We wniosku określono poziomy całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) oraz nakładu połowowego, zarówno dla stad zarządzanych wyłącznie przez UE, jak i dla stad zarządzanych wraz z państwami trzecimi, takimi jak Norwegia, czy też za pośrednictwem regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem w morzach i oceanach na całym świecie.

Międzynarodowe negocjacje dotyczące wielu spośród tych stad wciąż jeszcze trwają. W związku z powyższym, na tym etapie, niniejszy wniosek zawiera wyłącznie dane liczbowe dla około połowy TAC. Zostanie on uzupełniony po zakończeniu negocjacji ze stronami trzecimi i organizacjami.

W odniesieniu do stad, które nie są eksploatowane wspólnie z państwami trzecimi, Komisja proponuje zwiększenie lub utrzymanie poziomu TAC dla 36 stad oraz zmniejszenie TAC dla 36 stad, w oparciu o opinie naukowe.

Celem Komisji i jednym z filarów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie stada poławiane były na poziomach zapewniających zrównoważenie, czyli osiągnięcie tzw. maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Zawsze gdy jest to możliwe, naukowcy doradzają, w jaki sposób doprowadzić stada do poziomów zapewniających zrównoważenie. W tym roku opinie dotyczące maksymalnego podtrzymywalnego połowu wydano dla 22 stad. Jest to znaczny krok naprzód, jeśli chodzi o dostępność i jakość danych naukowych.

Maria Damanaki, europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „Wniosek Komisji zawiera dobre wiadomości dla niektórych stad, podczas gdy w odniesieniu do innych wymagane będą pewne cięcia. Ogólnie rzecz biorąc, nasza wiedza na temat wielu stad uległa poprawie, co umożliwia podejmowanie prawidłowych decyzji w zakresie zarządzania. W przypadku stad, w odniesieniu do których trwają negocjacje, jak zawsze będziemy dokładać wszelkich starań, aby uzyskać dla naszych rybaków jak najlepszy rezultat. Mamy nadzieję, że nasi partnerzy i wspólnota międzynarodowa podzielą nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rybołówstwa”.

Przedmiotowy wniosek będzie omawiany przez ministrów państw członkowskich na grudniowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa i wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2014 r.

Szczegóły dotyczące wniosku

W przypadku niektórych stad unijnych utrzymujących się na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, takich jak stado śledzia atlantyckiego w Morzu Irlandzkim, morszczuka północnego i smuklic w wodach Półwyspu Iberyjskiego lub gładzicy w Morzu Celtyckim, TAC mogą zostać podniesione.

Jednocześnie w odniesieniu do niektórych stad znajdujących się w złym stanie, sytuacja nie uległa niestety znacznej poprawie od zeszłego roku. Stada dorsza atlantyckiego w Morzu Irlandzkim i cieśninie Kattegat są nadal w złym stanie, a brak danych utrudnia zarządzanie tymi stadami. Zasoby soli w Morzu Irlandzkim znajdują się na bardzo niskim poziomie. Według opinii dotyczących plamiaka w Morzu Celtyckim konieczne jest znaczne obniżenie TAC, aby można było doprowadzić stado do poziomu maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Dorsz atlantycki i witlinek w wodach na zachód od Szkocji, będące przedmiotem bardzo wysokich odrzutów, zagrożone są ryzykiem wyczerpania stada.

W odniesieniu do stad, dla których jakość dostępnych danych nie wystarcza do oszacowania wielkości, wniosek Komisji odpowiada opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), która zaleca zwiększenie lub zmniejszenie TAC maksymalnie o 20 %. W następstwie zeszłorocznej decyzji Rady w sprawie ograniczeń przezornościowych, dla 21 takich stad proponuje się TAC na poziomie takim samym jak w 2013 r.

Dla ograniczonej liczby stad unijnych opinie naukowe niejednokrotnie otrzymano dopiero niedawno lub zostaną one udostępnione pod koniec tego miesiąca. W przypadku tych stad opinie wymagają dalszej analizy przed zaproponowaniem TAC późną jesienią.

W odniesieniu do stad eksploatowanych wspólnie z państwami trzecimi (Norwegią, Wyspami Owczymi, Grenlandią, Islandią, Rosją), Komisja Europejska, w imieniu UE, negocjuje z tymi krajami pod koniec każdego roku ilości ryb, które będą poławiane w następnym roku, w oparciu o opinie naukowe.

W przypadku stad w wodach międzynarodowych i w odniesieniu do gatunków masowo migrujących, takich jak tuńczyk, Komisja Europejska, reprezentująca UE, prowadzi negocjacje dotyczące uprawnień do połowów w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Uprawnienia te należy następnie wprowadzić do prawa Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące dzisiejszych wniosków w odniesieniu do Atlantyku i Morza Północnego można znaleźć w załączonych tabelach.

TAC i kwoty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm

Opinie naukowe: limity połowowe zostały zaproponowane na podstawie opinii naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), zob.:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm

Przeprowadzono również konsultacje z zainteresowanymi stronami na podstawie dokumentu konsultacyjnego Komisji przyjętego w maju: zob.: IP/13/487

Wieloletnie plany zarządzania:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_pl.htm

Mapa obszarów połowowych:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_pl.pdf

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Uwaga: w tabelach poniżej wymieniono wyłącznie stada UE, które nie są eksploatowane z państwami trzecimi.

Tabela 1: Stada, dla których proponuje się zwiększenie TAC

Nazwa łacińska

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapa)

TAC w 2013 r.

TAC w 2014 r.

Proc. proponowanych zmian TAC na lata 2013–2014

Caproidae

Kaproszowate

VI, VII, VIII WE

82000

127509

55 %

Clupea

Śledź atlantycki

VIIa

4993

5251

5 %

Clupea

Śledź atlantycki

VIIghjk

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Smuklice

IIa (WE), IV (WE)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Smuklice

Vb(WE), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

Smuklice

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(WE)

1214

2257

86 %

Lophius

Żabnicowate

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2475

2629

6 %

Merluccius

Morszczuk

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (WE)

14144

16266

15 %

Merluccius

Morszczuk (całkowity TAC północny)

całkowity TAC północny (IIIa / IIa i IV / Vb, VI, VII, XII i XIV / VIIIabde)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

Gładzica

VIIfg

369

443

20 %

Trachurus

Ostrobok

IX

30000

35000

17 %

Tabela 2: Stada, dla których TAC nie ulega zmianie

Nazwa łacińska

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapa)

TAC w 2013 r.

TAC w 2014 r.

Ammodytes

Dobijakowate

IV (wody Norwegii)

0

0

Argentina silus

Argentyna wielka

I, II wody WE + wody międzynarodowe

90

90

Argentina silus

Argentyna wielka

III,IV wody WE + wody międzynarodowe

1028

1028

Brosme brosme

Brosma

IIIa oraz UE 22-32

29

29

Brosme brosme

Brosma

I,II,XIV

21

21

Brosme brosme

Brosma

wody WE obszaru IV

235

235

Clupea

Śledź atlantycki

VIIef

931

931

Engraulis

Sardele

IX,X,CECAF 34.1.1.

8778

8778

Gadus morhua

Dorsz atlantycki

VIb (podobszar Rockall) …

74

74

Gadus morhua

Dorsz atlantycki

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Żarłacz śledziowy

wszystkie obszary

0

0

Lophius

Żabnicowate

VII

29144

29144

Lophius

Żabnicowate

VIIIabde

7809

7809

Molva dypterigia

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów II oraz IV

53

53

Molva dypterigia

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszaru III

8

8

Molva molva

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

36

36

Molva molva

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszaru V

33

33

Pleuronectes

Gładzica

Vb (wody WE), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Gładzica

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Gładzica

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Rdzawiec

Vb(WE), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Rdzawiec

IX,X,CECAF 34.1.1 (WE)

282

282

Pollachius virens

Czarniak

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (WE)

3176

3176

Psetta maxima i Scopthalmus rhombus

Turot i nagład

IIa (WE), Morze Północne (WE)

4642

4642

Solea solea

Sola

VI, Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

57

57

Solea solea

Sola

VIIbc

42

42

Solea spp.

Sola

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (WE)

1072

1072

Sprattus

Szprot

VIIde

5150

5150

Squalus

Koleń

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

Koleń

wody WE obszarów IIa oraz IV

0

0

Squalus

Koleń

IIIa

0

0

Tabela 3: Stada, dla których proponuje się zmniejszenie TAC

Nazwa łacińska

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapa)

TAC w 2013 r.

TAC w 2014 r.

Proc. proponowanych zmian TAC na lata 2013–2014

Argentina silus

Argentyna wielka

V,VI,VII wody WE + wody międzynarodowe

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

Dorsz atlantycki

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (WE)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Dorsz atlantycki

cieśnina Kattegat (IIIa(S))

100

80

-20 %

Gadus morhua

Dorsz atlantycki

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

Smuklice

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

Smuklice

VIIIabde

1716

1373

-20 %

Lophius

Żabnicowate

Vb (WE), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

Plamiak

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

Plamiak

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (WE)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

Plamiak

Vb,VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

Witlinek

Vb (wody WE), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

Witlinek

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

Witlinek

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

Molwa niebieska

wody międzynarodowe obszaru XII

774

619

-20 %

Molva molva

Molwa

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc, IIId

87

70

-20 %

Nephrops

Homarzec

VIIIabde

3899

3200

-18 %

Nephrops

Homarzec

IIa (WE), Morze Północne (WE)

17350

15038

-13 %

Nephrops

Homarzec

IX i X oraz wody WE CECAF 34.1.1

246

221

-10 %

Nephrops

Homarzec

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

Gładzica

VIIhjk

141

135

-4 %

Pleuronectes

Gładzica

VIIde

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

Rdzawiec

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

Rdzawiec

VIIIabde

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

Rdzawiec

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

Rajowate

wody WE obszarów VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20 %

Rajidae

Rajowate

wody WE obszarów VIII, IX

3800

3040

-20 %

Rajidae

Rajowate

IIa (WE), IV - Morze Północne (WE)

1256

1005

-20 %

Rajidae

Rajowate

IIIa

52

42

-20 %

Rajidae

Rajowate

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

Sola

VIIhjk

402

322

-20 %

Solea solea

Sola

IIIa, IIIbcd (WE)

560

353

-37 %

Solea solea

Sola

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

Sola

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

Sola

VIIfg

1100

920

-16 %

Solea solea

Sola

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

Ostrobok

VIIIc

25011

15034

-40 %

Tabela 4: Stada, dla których wartość wynosi pm, np. z powodu opinii, które zostaną wydane w okresie późniejszym

Nazwa łacińska

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapa)

TAC w 2013 r.

TAC w 2014 r.

Clupea

Śledź atlantycki

VIa(S), VIIbc

1500

pm

Merlangius

Witlinek

VIIb-k

24500

pm

Nephrops

Homarzec

Vb (wody UE i wody międzynarodowe), VI

16690

pm

Nephrops

Homarzec

VII

23065

pm

Pleuronectes

Gładzica

VIIa

1627

pm

Solea solea

Sola

VIIIab

4100

pm

Tabela 5: Stada, dla których TAC określają poszczególne państwa członkowskie

Nazwa łacińska

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapa)

Odpowiedzialne państwo członkowskie

Clupea

Śledź atlantycki

VIa Clyde

Zjednoczone Królestwo

Trachurus

Ostrobok

CECAF (Wyspy Kanaryjskie)

Hiszpania

Trachurus

Ostrobok

CECAF (Madera)

Portugalia

Trachurus

Ostrobok

X, CECAF (Azory)

Portugalia

Penaeus

Krewetki Penaeus

Gujana Francuska

Francja

Merlangius

Witlinek

IX,X,CECAF 34.1.1.(UE)

Portugalia


Side Bar