Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

PRESSITEADE

Brüssel, 30. oktoober 2013

Komisjon teeb ettepaneku kalapüügivõimaluste kohta Atlandi ookeanis ja Põhjameres 2014. aastal

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kalapüügivõimaluste kohta 2014. aastal Atlandi ookeanis ja Põhjameres, samuti rahvusvahelistes vetes. Tegemist on iga-aastase ettepanekuga selle kohta, kui palju kala võivad ELi kalurid püüda peamistest kaubanduslikest kalavarudest järgmisel aastal. Ettepanekuga kehtestatakse ELi majandatavate kalavarude lubatud kogupüük ja püügikoormus, samuti nende kalavarude lubatud kogupüük, mida majandatakse koos kolmandate riikidega, näiteks Norraga, või piirkondlike kalandusorganisatsioonide kaudu kogu maailma ookeanides.

Mitmed asjaomaseid kalavarusid käsitlevad rahvusvahelised läbirääkimised on veel pooleli. Seepärast on ettepanekus praegu arvuliselt esitatud umbes poolte kalavarude lubatud kogupüük. Ettepanekut täiendatakse niipea, kui läbirääkimised kolmandate osaliste ja organisatsioonidega on lõpule jõudnud.

Nende varude kohta, mida ei jagata kolmandate riikidega, teeb komisjon teadusnõuannetega kooskõlas ettepaneku suurendada või säilitada 36 kalavaru lubatud kogupüüki ning vähendada seda samuti 36 kalavaru puhul.

Komisjoni lõppeesmärk on jõuda selleni, et kõiki kalavarusid püütakse säästvalt, nn maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. See eesmärk on ka uuendatud ühise kalanduspoliitika üks tugisammas. Kui vähegi võimalik, küsitakse teadlastelt nõu, kuidas varude maksimaalse jätkusuutliku saagikuse taset saavutada. Käesoleval aastal on võimalik anda 22 kalavaru kohta teadusnõu maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks. See on märkimisväärne samm edasi, eriti teaduslike andmete kättesaadavuse ja kvaliteedi osas.

Euroopa merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki märkis: „Komisjoni ettepanek sisaldab mõne kalavaru kohta häid uudiseid, kuid mõne teise kalavaru püüki tuleb vähendada. Üldiselt on meie teadmised paljude kalavarude kohta paranenud, mistõttu on võimalik teha tarku majandamisotsuseid. Nende kalavarude osas, mille kohta käivad praegu veel läbirääkimised, teeme nagu alati kõik võimaliku, et saavutada meie kalurite jaoks parim lahendus. Loodame, et meie partnerid ja rahvusvaheline üldsus järgivad meie pühendumist säästvale kalapüügile."

Liikmesriikide ministrid arutavad käesolevat ettepanekut detsembrikuu kalandusnõukogus ja seda hakatakse kohaldama 1. jaanuarist 2014.

Ettepaneku üksikasjad

Mõne ELi kalavaru, mis on maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel, nagu Iiri mere heeringas, põhjapoolne merluus, Pürenee poolsaare vete megrimid ja Keldi mere atlandi merilest, lubatud kogupüüki võib suurendada.

Samal ajal ei ole teatavate kalavarude kehv seisukord eelmise aastaga võrreldes kahjuks oluliselt paranenud. Iiri mere ja Kattegati väina tursavarud on jätkuvalt halvas seisukorras ja puudulikud andmed takistavad nende majandamist. Iiri mere merikeelevarud on väga väikesed. Keldi mere kilttursavarusid käsitlevas teadusnõuandes soovitatakse lubatud kogupüüki märkimisväärselt vähendada, mis aitaks tõsta need varud maksimaalset jätkusuutlikku saagikust tagavale tasemele. Šotimaa läänepoolsete vete tursa- ja merlangivarud on tõsises hävimisohus, kuna nende puhul on püütud kalade tagasiheide väga suur.

Selliste kalavarude puhul, mille suuruse hindamiseks ei ole piisavalt andmeid, kajastab komisjoni ettepanek Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu soovitust kohandada lubatud kogupüüki, seda 20% võrra vastavalt vähendades või suurendades. Lähtudes nõukogu möödunudaastasest otsusest ennetavalt vähendada lubatud kogupüüki, soovitati 21 sellise kalavaru lubatud kogupüük jätta 2013. aasta tasemele.

ELi mõne kalavaru kohta on teadusnõuanne saadud alles hiljuti või saadakse see käesoleva kuu lõpus. Selliseid varusid käsitlevat teadusnõuannet tuleb täiendavalt analüüsida, enne kui sügise lõpul saab teha ettepaneku lubatud kogupüügi koguste kohta.

Kolmandate riikidega (Norra, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Venemaa) jagatavate kalavarudega seoses peab Euroopa Komisjon teadusnõuandele tuginedes iga aasta lõpus ELi nimel läbirääkimisi kalakoguste üle, mida võib püüda järgmisel aastal.

Rahvusvaheliste vete kalavarude ja pika rändega liikide (nt harilik tuun) püügivõimaluste üle peab Euroopa Komisjon ELi nimel läbirääkimisi piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide raames. Läbiräägitu tuleb seejärel üle võtta ELi õigusesse.

Lisateave:

Vt lisatud tabelid, kus on esitatud üksikasjad Atlandi ookeani ja Põhjamere kalapüügivõimaluste tänaste ettepanekute kohta.

Lubatud kogupüügid ja kvoodid: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_et.htm

Teaduslik nõuanne: kavandatud püügikvoodid põhinevad Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) teaduslikel nõuannetel, vt:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_et.htm

Komisjoni maikuus vastuvõetud konsultatsioonidokumendile tuginedes on nõu peetud ka sidusrühmadega, vt: IP/13/487

Mitmeaastased majandamiskavad:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Püügipiirkondade kaart:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Märkus: järgmistes tabelites on loetletud üksnes ELi kalavarud, mida ei jagata kolmandate riikidega

Tabel 1. Kalavarud, mille lubatud kogupüüki soovitatakse suurendada

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Lubatud kogupüük 2013. aastal

Lubatud kogupüük 2014. aastal

Lubatud kogupüügi muutuse % 2013–2014

Caproidae

Hirvkala

VI, VII, VIII ELi veed

82000

127509

55%

Clupea

Heeringas

VIIa püügipiirkond

4993

5251

5%

Clupea

Heeringas

VII g, h, j, k

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Megrimid

IIa (EL), IV (ELi veed)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Megrimid

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

3387

4074

20%

Lepidorhombus

Megrimid

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1(ELi veed)

1214

2257

86%

Lophius

Merikuratlased

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2475

2629

6%

Merluccius

Merluus

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

14144

16266

15%

Merluccius

Merluus (kogu põhjapoolse varu lubatud kogupüük)

Kogu põhjapoolse varu lubatud kogupüük (IIIa / IIa ja IV / Vb, VI, VII, XII ja XIV / VIIIa, b, d, e)

55105

81846

49%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIf, g

369

443

20%

Trachurus

Harilik stauriid

IX

30 000

35 000

17%

Tabel 2. Varud, mille lubatud kogupüüki ei muudeta

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Lubatud kogupüük 2013. aastal

Lubatud kogupüük 2014. aastal

Ammodytes

Tobias

IV (Norra vetes)

0

0

Argentina silus

Põhjaatlandi hõbekala

I, II (ELi ja rahvusvahelised veed)

90

90

Argentina silus

Põhjaatlandi hõbekala

III, IV (ELi ja rahvusvahelised veed)

1028

1028

Brosme brosme

Meriluts

IIIa ja alarajooni 22-32 ELi veed

29

29

Brosme brosme

Meriluts

I, II, XIV

21

21

Brosme brosme

Meriluts

IV püügipiirkonna EÜ veed

235

235

Clupea

Heeringas

VIIe ja f

931

931

Engraulis

Anšoovis

IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

8778

8778

Gadus morhua

Tursk

VIb (Rockalli alapiirkond)

74

74

Gadus morhua

Tursk

VIa, Vb...

0

0

Lamna nasus

Harilik heeringahai

Kõik püügipiirkonnad

0

0

Lophius

Merikuratlased

VII

29 144

29 144

Lophius

Merikuratlased

VIIIa, b, d, e

7809

7809

Molva dypterigia

Sinine molva

II ja IV ELi ja rahvusvahelised veed

53

53

Molva dypterigia

Sinine molva

III ELi ja rahvusvahelised veed

8

8

Molva molva

Harilik molva

I ja II püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

36

36

Molva molva

Harilik molva

V püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

33

33

Pleuronectes

Atlandi merilest

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIb ja c

74

74

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Pollak

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Pollak

IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

282

282

Pollachius virens

Põhjaatlandi süsikas

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

3176

3176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Harilik kammeljas ja sile kammeljas

IIa (ELi veed), Põhjameri (ELi veed)

4642

4642

Solea solea

Harilik merikeel

VI, Vb, II ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

57

57

Solea solea

Harilik merikeel

VIIb ja c

42

42

Thunnus maccoyii

Merikeel

VIIIc, d, e, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

1072

1072

Sprattus

Kilu

VIId ja e

5150

5150

Squalus

Harilik ogahai

I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

0

0

Squalus

Harilik ogahai

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

0

0

Squalus

Harilik ogahai

IIIa

0

0

Tabel 3. Kalavarud, mille lubatud kogupüüki soovitatakse vähendada

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Lubatud kogupüük 2013. aastal

Lubatud kogupüük 2014. aastal

Lubatud kogupüügi muutuse % 2013–2014

Argentina silus

Põhjaatlandi hõbekala

V, VI, VII (ELi ja rahvusvahelised veed)

4316

3798

-12%

Gadus morhua

Tursk

VIIb, c, e–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

10200

6848

-33%

Gadus morhua

Tursk

Kattegat (IIIa(S))

100

80

-20%

Gadus morhua

Tursk

VIIa püügipiirkond

285

228

-20%

Lepidorhombus

Megrimid

VII

17385

13 908

-20%

Lepidorhombus

Megrimid

VIIIa, b, d, e

1716

1373

-20%

Lophius

Merikuratlased

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

4924

3939

-20%

Melanogrammus

Kilttursk

VIIa püügipiirkond

1189

951

-20%

Melanogrammus

Kilttursk

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

14148

3602

-75%

Melanogrammus

Kilttursk

Vb, VIa

4211

3988

-5%

Merlangius

Merlang

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

292

234

-20%

Merlangius

Merlang

VIIa püügipiirkond

84

67

-20%

Merlangius

Merlang

VIII püügipiirkond

3175

2540

-20%

Molva dypterigia

Sinine molva

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

774

619

-20%

Molva molva

Harilik molva

IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna ELi veed

87

70

-20%

Nephrops

Norra salehomaar

VIIIa, b, d, e

3899

3200

-18%

Nephrops

Norra salehomaar

IIa (ELi veed), Põhjameri (ELi veed)

17350

15038

-13%

Nephrops

Norra salehomaar

IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

246

221

-10%

Nephrops

Norra salehomaar

VIIIc püügipiirkond

74

67

-9%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIh, j, k

141

135

-4%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIId ja e

6400

5322

-17%

Pollachius pollachius

Pollak

VII

13 495

10 796

-20%

Pollachius pollachius

Pollak

VIIIa, b, d, e

1482

1186

-20%

Pollachius pollachius

Pollak

VIIIc püügipiirkond

231

185

-20%

Rajidae

Railased

VI, VIIa–c, e–k püügipiirkonna ELi veed

8924

7139

-20%

Rajidae

Railased

IX, VIII püügipiirkonna ELi veed

3800

3040

-20%

Rajidae

Railased

IIa (ELi veed), Põhjameri (ELi veed)

1256

1005

-20%

Rajidae

Railased

IIIa

52

42

-20%

Rajidae

Railased

VIId püügipiirkond

798

638

-20%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIh, j, k

402

322

-20%

Solea solea

Harilik merikeel

IIIa, IIIbcd (ELi veed)

560

353

-37%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIa püügipiirkond

140

95

-32%

Solea solea

Harilik merikeel

VIId

5900

3251

-45%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIf, g

1100

920

-16%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIe

894

832

-7%

Trachurus

Harilik stauriid

VIIIc püügipiirkond

25011

15034

-40%

Tabel 4. Märkega pm, nt varude puhul, mille kohta esitatakse nõuanne hiljem

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Lubatud kogupüük 2013. aastal

Lubatud kogupüük 2014. aastal

Clupea

Heeringas

VIa(S) ja VIIb, c

1500

pm

Merlangius

Merlang

VIIb–k

24 500

pm

Nephrops

Norra salehomaar

VI (ELi ja rahvusvahelised veed), VI

16 690

pm

Nephrops

Norra salehomaar

VII

23065

pm

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIa püügipiirkond

1627

pm

Solea solea

Harilik merikeel

VIIIa, b

4100

pm

Tabel 5. Kalavarud, mille lubatud kogupüügi määramine on delegeeritud ühele liikmesriigile

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Vastutav liikmesriik

Clupea

Heeringas

VIa Clyde

Ühendkuningriik

Trachurus

Harilik stauriid

CECAF (Kanaari saared)

Hispaania

Trachurus

Harilik stauriid

CECAF (Madeira)

Portugal

Trachurus

Harilik stauriid

X, CECAF (Assoorid)

Portugal

Penaeus

Viburhännakud

Prantsuse Guajaana

Prantsusmaa

Merlangius

Merlang

IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

Portugal


Side Bar