Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2013

Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για το 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2014 στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα, καθώς και σε διεθνή ύδατα. Πρόκειται για την ετήσια πρόταση η οποία καθορίζει την ποσότητα των ψαριών που θα μπορούν να αλιεύσουν, από τα κύρια εκμεταλλεύσιμα ιχθυαποθέματα, οι αλιείς της ΕΕ το επόμενο έτος. Η πρόταση καθορίζει τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και της αλιευτικής προσπάθειας τόσο για τα αποθέματα που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ και για τα αποθέματα που τελούν υπό κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες, όπως η Νορβηγία, όσο και για τα αποθέματα των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας σε όλους τους ωκεανούς.

Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για πολλά από τα αποθέματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Επομένως, σε αυτό το στάδιο, η πρόταση περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία μόνο για το ήμισυ περίπου των TAC και θα συμπληρωθεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τα τρίτα μέρη και τις οργανώσεις.

Για τα αποθέματα τα οποία δεν υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες, η Επιτροπή προτείνει, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, αύξηση ή διατήρηση των TAC για 36 αποθέματα και μείωση για 36 αποθέματα.

Απώτερος σκοπός της Επιτροπής, και ένας από τους πυλώνες της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), είναι να έχουν όλα τα αποθέματα που αλιεύονται σε βιώσιμα επίπεδα, τη λεγόμενη «μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Όποτε είναι δυνατόν, οι επιστήμονες παρέχουν συμβουλές για το πώς να φθάσουν τα αποθέματα σε επίπεδα ΜΒΑ. Φέτος, η λεγόμενη «γνωμοδότηση ΜΒΑ» θα μπορούσε να εκδοθεί για 22 από τα αποθέματα της ΕΕ. Αυτή είναι μια σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των επιστημονικών δεδομένων.

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ, Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε: «Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει καλά νέα για ορισμένα αποθέματα, ενώ για άλλα απαιτούνται ορισμένες περικοπές. Συνολικά, έχουν βελτιωθεί οι γνώσεις μας για πολλά από τα αποθέματα, γεγονός που μας οδηγεί στη λήψη ορθών αποφάσεων διαχείρισης. Όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, θα καταβάλουμε όπως πάντα κάθε προσπάθεια για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους αλιείς μας. Ελπίζουμε ότι οι εταίροι μας και η διεθνής κοινότητα θα ανταποκριθούν στη δέσμευσή μας για μια βιώσιμη αλιεία.»

Η παρούσα πρόταση θα συζητηθεί από τους υπουργούς των κρατών μελών στο Συμβούλιο Αλιείας του Δεκεμβρίου και θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Στοιχεία της πρότασης

Για ορισμένα αποθέματα της ΕΕ τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο ΜΒΑ, όπως η ρέγγα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, ο μερλούκιος του Βορρά ή η ζαγκέτα στα ύδατα της Ιβηρικής, ή η χωματίδα στην Κελτική Θάλασσα, τα TAC μπορούν να αυξηθούν.

Παράλληλα, για ορισμένα αποθέματα σε χαμηλά επίπεδα, η εικόνα δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά από το τελευταίο έτος. Τα αποθέματα γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στο Kattegat εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, και το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε πολλά στοιχεία εμποδίζει τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων. Η γλώσσα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η γνωμοδότηση για τον μπακαλιάρο στην Κελτική Θάλασσα προτείνει μια σημαντική περικοπή TAC, έτσι ώστε να μπορέσει το απόθεμα αυτό να φθάσει το επίπεδο ΜΒΑ. Ο γάδος και το νταούκι Ατλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας, για τα οποία ισχύουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απορρίψεων, κινδυνεύουν με κατάρρευση.

Όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για τη σωστή εκτίμηση του μεγέθους τους, η πρόταση της Επιτροπής αντανακλά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), δηλαδή να προσαρμοστούν τα TAC προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά 20 % το πολύ. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου του περασμένου έτους σχετικά με προληπτικές μειώσεις, προτείνονται TAC στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2013 για 21 από τα εν λόγω αποθέματα.

Για έναν μικρό αριθμό αποθεμάτων ΕΕ, οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις είτε παραλήφθηκαν μόλις πρόσφατα είτε θα δημοσιευθούν αργότερα εντός του μηνός. Για τα αποθέματα αυτά, η γνωμοδότηση θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω προτού προταθούν τα αντίστοιχα TAC, αργότερα εντός του φθινοπώρου.

Για τα ιχθυαποθέματα που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες (Νορβηγία, Νήσοι Φερόε, Γροιλανδία, Ισλανδία, Ρωσία), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, διαπραγματεύεται, προς το τέλος κάθε έτους, με τις χώρες αυτές τις ποσότητες αλιευμάτων για το επόμενο έτος, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Για τα αποθέματα σε διεθνή ύδατα και για τα άκρως μεταναστευτικά είδη, όπως ο τόνος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπώντας την ΕΕ, διαπραγματεύεται τις αλιευτικές δυνατότητες, στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Αυτές πρέπει, στη συνέχεια, να μεταφερθούν στο δίκαιο της ΕΕ.

Περισσότερα:

Βλ. συνημμένους πίνακες για λεπτομέρειες των σημερινών προτάσεων όσον αφορά τον Ατλαντικό και τη Βόρειο Θάλασσα.

TAC και ποσοστώσεις: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_el.htm

Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις: τα προτεινόμενα όρια αλιευμάτων βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), βλέπε:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_el.htm

Πραγματοποιήθηκαν επίσης διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους με βάση το έγγραφο διαβούλευσης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο IP/13/487

Πολυετή σχέδια διαχείρισης:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_el.htm

Χάρτης αλιευτικών περιοχών:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Σημείωση: οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν μόνο τα αποθέματα ΕΕ που δεν υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες.

Πίνακας 1: Αποθέματα με πρόταση για αύξηση των TAC

Λατινική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλέπε χάρτη)

TAC το 2013

TAC 2014

Ποσοστιαία μεταβολή TAC 2013-14 (%)

Caproidae

Βασιλάκης

VI, VII, VIII EC

82000

127509

55%

Clupea

Ρέγγα

VIIa

4993

5251

5 %

Clupea

Ρέγγα

VIIghjk

17200

22360

30 %

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

IIa (EC), IV (EC)

1937

2083

8 %

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

Vb(EC), VI, XII, XIV

3387

4074

20 %

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(EC)

1214

2257

86 %

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2475

2629

6 %

Merluccius

Μπακαλιάρος μερλούκιος

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

14144

16266

15 %

Merluccius

Μπακαλιάρος μερλούκιος (συνολική β. TAC)

overall northern TACs (IIIa / IIa and IV / Vb, VI, VII, XII and XIV / VIIIabde)

55105

81846

49 %

Pleuronectes

Χωματίδα

VIIfg

369

443

20 %

Trachurus

Σαφρίδι

IX

30000

35000

17 %

Πίνακας 2: Αποθέματα χωρίς αλλαγές στα TAC

Λατινική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλέπε χάρτη)

TAC το 2013

TAC 2014

Ammodytes

Αμμόχελο

IV (Norwegian waters)

0

0

Argentina silus

Γουρλομάτης Ατλαντικού

I, II EC + int. w.

90

90

Argentina silus

Γουρλομάτης Ατλαντικού

III,IV EC + int. w.

1028

1028

Brosme brosme

Μπρόσμιος

IIIa and EU 22-32

29

29

Brosme brosme

Μπρόσμιος

I,II,XIV

21

21

Brosme brosme

Μπρόσμιος

EC waters of IV

235

235

Clupea

Ρέγγα

VIIef

931

931

Engraulis

Γαύρος

IX,X,CECAF 34.1.1.

8778

8778

Gadus morhua

Γάδος

VIb (Rockall subunit) …

74

74

Gadus morhua

Γάδος

VIa, Vb…

0

0

Lamna nasus

Λάμνα

all areas

0

0

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VII

29144

29144

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VIIIabde

7809

7809

Molva dypterigia

Μουρούνα διπτερύγιος

EU and international waters of II and IV

53

53

Molva dypterigia

Μουρούνα διπτερύγιος

EU and international waters of III

8

8

Molva molva

Μουρούνα

EC and intl. Waters of I and II

36

36

Molva molva

Μουρούνα

EC and intl. waters of V

33

33

Pleuronectes

Χωματίδα

Vb(EC waters), VI, XII, XIV

658

658

Pleuronectes

Χωματίδα

VIIbc

74

74

Pleuronectes

Χωματίδα

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

395

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

Vb(EC), VI, XII, XIV

397

397

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

IX,X,CECAF 34.1.1 (EC)

282

282

Pollachius virens

Μαύρος μπακαλιάρος

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

3176

3176

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Καλκάνι και πησσί

IIa (EC), North Sea (EC)

4642

4642

Solea solea

Γλώσσα

VI, Vb, int waters of XII and XIV

57

57

Solea solea

Γλώσσα

VIIbc

42

42

Solea spp.

Γλώσσα

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EC)

1072

1072

Sprattus

Παπαλίνα

VIIde

5150

5150

Squalus

Σκυλόψαρο

EC and int. Waters of I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

0

Squalus

Σκυλόψαρο

EC waters of IIa and IV

0

0

Squalus

Σκυλόψαρο

IIIa

0

0

Πίνακας 3: Αποθέματα με πρόταση για μείωση των TAC

Λατινική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλέπε χάρτη)

TAC το 2013

TAC 2014

Ποσοστιαία μεταβολή TAC 2013-14 (%)

Argentina silus

Γουρλομάτης Ατλαντικού

V,VI,VII EC + int. w.

4316

3798

-12 %

Gadus morhua

Γάδος

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EC)

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Γάδος

Kattegat (IIIa(S))

100

80

-20 %

Gadus morhua

Γάδος

VIIa

285

228

-20 %

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VII

17385

13908

-20 %

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VIIIabde

1716

1373

-20 %

Lophius

Πεσκαντρίτσα

Vb(EC), VI, XII, XIV

4924

3939

-20 %

Melanogrammus

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

VIIa

1189

951

-20 %

Melanogrammus

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EC)

14148

3602

-75 %

Melanogrammus

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Vb,VIa

4211

3988

-5 %

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

Vb(EC waters), VI, XII, XIV

292

234

-20 %

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

VIIa

84

67

-20 %

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

VIII

3175

2540

-20 %

Molva dypterigia

Μουρούνα διπτερύγιος

int waters of XII

774

619

-20 %

Molva molva

Μουρούνα

IIIa; EC waters of IIIb, IIIc, IIId

87

70

-20 %

Nephrops

Καραβίδα

VIIIabde

3899

3200

-18 %

Nephrops

Καραβίδα

IIa (EC), North Sea (EC)

17350

15038

-13 %

Nephrops

Καραβίδα

IX and X; EC waters of CECAF 34.1.1

246

221

-10 %

Nephrops

Καραβίδα

VIIIc

74

67

-9 %

Pleuronectes

Χωματίδα

VIIhjk

141

135

-4 %

Pleuronectes

Χωματίδα

VIIde

6400

5322

-17 %

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

VII

13495

10796

-20 %

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

VIIIabde

1482

1186

-20 %

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

VIIIc

231

185

-20 %

Rajidae

Σελάχια

EC Waters of VI, VIIa-c, VIIe-k

8924

7139

-20 %

Rajidae

Σελάχια

EC waters of VIII, IX

3800

3040

-20 %

Rajidae

Σελάχια

IIa (EC), IV - North Sea (EC)

1256

1005

-20 %

Rajidae

Σελάχια

IIIa

52

42

-20 %

Rajidae

Σελάχια

VIId

798

638

-20 %

Solea solea

Γλώσσα

VIIhjk

402

322

-20 %

Solea solea

Γλώσσα

IIIa, IIIbcd (EC)

560

353

-37 %

Solea solea

Γλώσσα

VIIa

140

95

-32 %

Solea solea

Γλώσσα

VIId

5900

3251

-45 %

Solea solea

Γλώσσα

VIIfg

1100

920

-16 %

Solea solea

Γλώσσα

VIIe

894

832

-7 %

Trachurus

Σαφρίδι

VIIIc

25011

15034

-40 %

Πίνακας 4: Αποθέματα ως pm, π.χ. που υπόκεινται σε καθυστερημένη γνωμοδότηση

Λατινική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλέπε χάρτη)

TAC το 2013

TAC 2014

Clupea

Ρέγγα

VIa(S), VIIbc

1500

pm

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

VIIb-k

24500

pm

Nephrops

Καραβίδα

Vb(EU and international), VI

16690

pm

Nephrops

Καραβίδα

VII

23065

pm

Pleuronectes

Χωματίδα

VIIa

1627

pm

Solea solea

Γλώσσα

VIIIab

4100

pm

Πίνακας 5: Αποθέματα για τα οποία το TAC ανατίθεται σε επιμέρους κράτος μέλος

Λατινική ονομασία

Κοινή ονομασία

Μονάδα TAC

(Βλέπε χάρτη)

Αρμόδιο κράτος μέλος

Clupea

Ρέγγα

VIa Clyde

United Kingdom

Trachurus

Σαφρίδι

CECAF(Canaries)

Spain

Trachurus

Σαφρίδι

CECAF(Madeira)

Portugal

Trachurus

Σαφρίδι

X, CECAF(Azores)

Portugal

Penaeus

Γαρίδες

French Guyana

France

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugal


Side Bar