Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja skarży Radę do Trybunału za naruszenie przepisów unijnych dotyczących regulaminu pracowniczego

Bruksela, dnia 11 stycznia 2012 r. – W dniu dzisiejszym Komisja podjęła decyzję o zaskarżeniu Rady do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzyjęciem rozporządzenia Rady w sprawie corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur pracowników UE, przewidzianego w regulaminie pracowniczym.

Jak przewiduje regulamin pracowniczy, wynagrodzenia i emerytury urzędników UE są dostosowywane zgodnie z decyzjami politycznymi podejmowanymi przez państwa członkowskie w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników służby cywilnej w danym państwie. Gdy wynagrodzenia urzędników poszczególnych państw członkowskich rosną lub ulegają zmniejszeniu, takie same zmiany stosuje się w odniesieniu do pracowników UE.

Tym razem pięć spośród ośmiu państw członkowskich, które uwzględnia się w obliczeniach, podwyższyło wynagrodzenia urzędników służby cywilnej w ujęciu nominalnym: Belgia (3,6%), Francja i Niderlandy (2%), Niemcy oraz Zjednoczone Królestwo (1,3%). Niewielkie redukcje wynagrodzeń miały miejsce we Włoszech, Hiszpanii oraz Luksemburgu. Oznacza to, że pracownicy służby cywilnej utracili średnio 1,8% siły nabywczej w ujęciu realnym. Zaproponowano, aby dokładnie w takim samym stopniu zmniejszyć siłę nabywczą urzędników UE, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Komisja, dbając o ścisłe przestrzeganie prawa, złożyła zatem w Radzie wniosek o zastosowanie takiego samego cięcia w odniesieniu do urzędników UE. We wniosku przewidziano cięcie na poziomie -1,8% w ujęciu realnym, co dla pracowników zatrudnionych w Brukseli, gdzie inflacja wyniosła 3,6%, oznacza dostosowanie na poziomie 1,7% w ujęciu nominalnym.

Zgodnie z tym, co Trybunał Sprawiedliwości UE już wielokrotnie potwierdził (po raz ostatni w dniu 24 listopada 2010 r. w sprawie C-40/10), według regulaminu pracowniczego Rada nie dysponuje swobodą uznania w tym zakresie, lecz ma obowiązek przyjęcia obliczonego przez Komisję wskaźnika dostosowującego.

Jedyna możliwość odstąpienia od powyższych przepisów to skorzystanie z klauzuli wyjątkowej, która – jak podkreślił Trybunał – może być zastosowana jedynie w absolutnie wyjątkowych okolicznościach, gdy wynagrodzenie urzędników dostosowywane zgodnie z obowiązującym wzorem nie mogłoby zostać dostosowane dostatecznie szybko. Komisja już dwukrotnie sprawdzała – na prośbę Rady – możliwość zastosowania klauzuli wyjątkowej w powiązaniu z nagłym i poważnym pogorszeniem sytuacji gospodarczej i socjalnej w Unii Europejskiej.

Komisja doszła do wniosku, że utrata siły nabywczej pracowników UE, która odpowiada utracie siły nabywczej pracowników służby cywilnej poszczególnych państw członkowskich, występuje w powiązaniu z aktualną sytuacją gospodarczą i socjalną. Wszelkie dodatkowe działania wychodzące poza zastosowanie tej utraty siły nabywczej stanowiłyby naruszenie regulaminu pracowniczego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Komisja uwzględniła natomiast potrzebę prowadzenia restrykcyjnej polityki budżetowej, proponując zmniejszenie liczby pracowników we wszystkich instytucjach UE o 5%, jak również wprowadzenie istotnych zmian w regulaminie pracowniczym, które obejmują między innymi zwiększenie liczby godzin pracy z 37,5 do 40 godzin tygodniowo (bez dodatkowego wynagrodzenia), podwyższenie wieku emerytalnego do 65 lat (w szczególnych okolicznościach do 67 lat) oraz przekształcenie ścieżki kariery na stanowiskach sekretarskich i asystenckich. Jeżeli środki te zostaną przyjęte, pozwolą na zaoszczędzenie kwoty ponad 1mld EUR w ciągu najbliższych siedmiu lat oraz kwoty 1 mld EUR rocznie w perspektywie długoterminowej.

Mimo powyższych okoliczności Rada podjęła formalną decyzję o nieprzyjęciu wniosku Komisji. Komisja reprezentuje stanowisko, że decyzja ta jest naruszeniem regulaminu pracowniczego i – pełniąc rolę strażniczki traktatów – jest zobowiązana do zaskarżenia jej do Trybunału Sprawiedliwości.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič powiedział: „Komisja ubolewa, że po tym, jak w 2009 r. mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, ponownie zmuszona jest do złożenia skargi do Trybunału. Zarówno Rada jak i Komisja uznają potrzebę dokonywania oszczędności w obszarze kosztów administracyjnych. Jednak takie działania należy realizować zgodnie z prawem i jeżeli jest to konieczne – w drodze zmieniania przepisów, nie zaś ich naruszania.”

„Już od ośmiu miesięcy Komisja pracuje nad swoją strategią, która w grudniu 2011 r. zaowocowała przedstawieniem Parlamentowi Europejskiemu i Radzie formalnych wniosków, które – w razie przyjęcia – umożliwiłyby oszczędności w obrębie wydatków administracyjnych na poziomie powyżej 1 mld EUR do 2020 r. oraz na poziomie 1 mld EUR rocznie w perspektywie długoterminowej.”

Kontekst

Dostosowanie roczne jest obliczane każdego roku przez Eurostat w oparciu o udostępniane przez państwa członkowskie dane statystyczne dotyczące wzrostu lub spadku wynagrodzeń, jakie otrzymują pracownicy służby cywilnej w tych państwach. W 2004 r. Rada zdecydowała, że należy stosować próbę wynagrodzeń obejmującą osiem państw członkowskich (Niemcy, Francję, Zjednoczone Królestwo, Włochy, Hiszpanię, Niderlandy, Belgię i Luksemburg). Pracownicy UE podlegają więc takim samym podwyżkom i redukcjom wynagrodzeń jak pracownicy służby cywilnej w wymienionych krajach.

W 2010 r. miała miejsce niewielka redukcja wynagrodzeń netto w instytucjach UE, ponieważ wzrost stopy składek na emerytury (z 11,3% do 11,6%) oraz tzw. składki tymczasowej (z 5,07% do 5,5%) przewyższał minimalny wzrost wynagrodzenia brutto (0,1%).

Odesłanie do IP/11/1532 oraz wniosku w sprawie reformy regulaminu pracowniczego oraz do pytań i odpowiedzi w sprawie reformy kadrowej MEMO/11/907.

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar