Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio vie neuvoston tuomioistuimeen EU:n henkilöstölainsäädännön rikkomisesta

Bryssel 11. tammikuuta 2012 – Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen neuvostoa vastaan, koska tämä ei ole hyväksynyt neuvoston asetusta EU:n henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisesta mukautuksesta. Neuvosto on toiminut asiassa henkilöstösääntöjen vastaisesti.

EU:n virkamiesten palkat ja eläkkeet ovat kytköksissä poliittisiin päätöksiin, joita jäsenvaltiot tekevät oman maansa kansallisten virkamiesten palkoista. Heidän palkkojensa nousu tai lasku näkyy vastaavasti EU:n henkilöstön palkoissa.

Mukautus lasketaan kahdeksan jäsenvaltiota käsittävän otoksen perusteella. Tällä kertaa kansallisten virkamiesten nimellispalkat nousivat viidessä näistä kahdeksasta jäsenvaltiosta: Belgiassa (3,6 %), Ranskassa ja Alankomaissa (2 %), Saksassa ja Isossa-Britanniassa (1,3 %). Italiassa, Espanjassa ja Luxemburgissa palkat sen sijaan hieman laskivat. Kansalliset virkamiehet menettivät keskimäärin 1,8 prosenttia reaalisesta ostovoimastaan. EU:n virkamiesten ostovoimaa ehdotetaan nyt heikennettäväksi saman verran riippumatta siitä, missä he työskentelevät.

Komissio ehdotti neuvostolle asiaa koskevien säädösten mukaisesti, että samaa ostovoiman heikentämistä sovelletaan virkamiehiin. Komissio esitti reaalipalkkojen leikkaamista 1,8 prosentilla. Brysselissä, jossa inflaatio on 3,6 prosenttia, tämä merkitsisi 1,7 prosentin nimellistä mukautusta henkilöstön palkkoihin.

Euroopan unionin tuomioistuin on monesti vahvistanut tuomioissaan (viimeksi 24. marraskuuta 2010 asiassa C-40/10), että henkilöstösääntöjen perusteella neuvoston on hyväksyttävä komission laskemat mukautukset, eikä sillä ole asiassa harkinnanvaraa. Ainoa mahdollisuus poiketa säännöistä on, että päätetään soveltaa poikkeuslauseketta. Tämä voi tulla kyseeseen sellaisessa harvinaisessa tilanteessa, jossa virkamiesten palkkojen mukauttaminen normaalia menetelmää soveltamalla ei tapahtuisi riittävän nopeasti.

Poikkeuslauseketta voidaan soveltaa taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen vakavan ja äkillisen heikkenemisen seurauksena. Komissio on neuvoston pyynnöstä tutkinut kahteen otteeseen, olisiko poikkeuslausekkeen soveltaminen tässä tilanteessa mahdollista. Komissio tuli siihen tulokseen, että EU:n henkilöstön ostovoiman heikkeneminen näyttää olevan johdonmukaisessa suhteessa tämänhetkiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Lisätoimenpiteet, jotka menevät tätä ostovoiman heikkenemistä pidemmälle, olisivat vastoin henkilöstösääntöjä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Komissio katsoo, että sen on perussopimusten valvojana pakko saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin mukaan komissio on pahoillaan, että se joutuu riitauttamaan neuvoston päätöksen unionin tuomioistuimessa vastaavalla tavalla kuin vuonna 2009. Sekä neuvosto että komissio myöntävät tarpeen säästää hallinnollisissa kuluissa. Tällaiset päätökset on kuitenkin tehtävä lainsäädännön mukaisesti. Tarvittaessa lainsäädäntöä on muutettava, ei rikottava.

Komissio ymmärtää julkistalouden säästötarpeet. Se antoi joulukuussa 2011 kahdeksan kuukauden valmistelutyön tuloksena Euroopan parlamentille ja neuvostolle säästötoimenpiteitä koskevan virallisen ehdotuksen. Siihen sisältyy kaikkien toimielinten henkilöstön vähentäminen 5 prosentilla ja henkilöstösääntöjen muuttaminen merkittävästi. Muutoksia olisivat esimerkiksi virkamiesten viikoittaisen työajan nostaminen 37,5 tunnista 40 tuntiin palkkaa lisäämättä, eläkeiän nostaminen 65 vuoteen (tietyissä tapauksissa 67 vuoteen) sekä sihteerien ja assistenttien urarakenteen muuttaminen. Jos nämä toimenpiteet hyväksytään, niillä säästetään yli miljardi euroa seuraavien seitsemän vuoden aikana ja pitkällä aikavälillä vuosittain vielä miljardi euroa.

Tausta

Eurostat laskee kunakin vuonna vuosittaisen mukautuksen jäsenvaltioiden toimittamien tilastotietojen perusteella. Laskutoimitus perustuu jäsenvaltioiden kansallisille virkamiehille maksettavien palkkojen korottamisen tai laskemiseen. Neuvosto päätti vuonna 2004 laskea mukautuksen kahdeksan jäsenvaltiota (Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Espanja, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg) sisältävän otoksen perusteella. EU:n henkilöstön palkkakehitys seuraa näiden maiden kansallisten virkamiesten palkkoja.

EU:n toimielimissä nettopalkat laskivat hieman vuonna 2010, koska eläkemaksun (11,3 %:sta 11,6 %:iin) ja eritysmaksun (5,07 %:sta 5,5%:iin) korotus ylitti bruttopalkkojen hyvin vähäisen kasvun (0,1 %).

Lisätietoja ehdotuksesta henkilöstösääntöjen uudistamiseksi IP/11/1532 ja aiheesta esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/907.

Contacts :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar