Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията завежда дело срещу Съвета за нарушаване на законодателството на ЕС относно Правилника за длъжностните лица

Брюксел, 11 януари 2012 г. — Комисията реши днес да заведе дело срещу Съвета за това, че не прие регламента на Съвета относно годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на служителите на ЕС, както се предвижда в Правилника за длъжностните лица.

Съгласно Правилника за длъжностните лица възнагражденията и пенсиите на служителите на ЕС се коригират в съответствие с политическите решения, взети от държавите-членки във връзка със заплатите на техните собствени национални държавни служители. Когато заплатите на националните служители се увеличават или намаляват, същата промяна се прилага и за служителите на ЕС.

Този път пет от осемте държави-членки, използвани при изчислението, са увеличили заплатите на националните си служители в номинално изражение: Белгия (3,6 %), Франция и Нидерландия (2 %), Германия и Обединеното кралство (1,3 %). Леко намаление на заплатите има в Италия, Испания и Люксембург. Средно това означава, че националните служители са загубили 1,8 % от покупателната си способност в реално изражение. Предлага се за длъжностните лица на ЕС да се въведе точно същото намаление, независимо от тяхната месторабота.

Следователно при стриктно спазване на законодателството Комисията предложи на Съвета същият процент на спад да се приложи за служителите на ЕС. В предложението на Комисията се съдържа и намаление от 1,8 % в реално изражение, което за работещите в Брюксел, където инфлацията е 3,6 %, това означава номинална корекция от 1,7 %.

Както Съдът на ЕС вече няколко пъти потвърди (последния път на 24 ноември 2010 г. по дело C-40/10), съгласно Правилника за длъжностните лица Съветът няма свобода на преценка, а трябва да приеме стойността на корекцията, изчислена от Комисията.

Единствената възможност за отклонение от тези правила е чрез използване на клаузата за изключение, която, както Съдът подчерта, може да се използва само в много изключителни обстоятелства, при които прилагането на този метод не позволява достатъчно бързото адаптиране на възнагражденията на длъжностните лица. Комисията, по искане на Съвета, на два пъти разгледа въпроса дали може да се приложи клаузата за изключение, която се отнася до внезапно и сериозно влошаване на икономическото и социално положение в Европейския съюз.

Комисията заключи, че загубата на покупателна способност на служителите на ЕС, която съответства на загубата на покупателна способност на националните служители, изглежда е в съответствие с текущото икономическо и социално положение. Всякакви допълнителни мерки, надхвърлящи тази загуба, биха били в нарушение на Правилника за длъжностните лица, както и на съдебната практика на Съда.

Вместо това Комисията взе под внимание необходимостта от ограничения, като предложи съкращаване на персонала във всички институции на ЕС с 5 %, както и значителни промени в Правилника за длъжностните лица, като по-голяма продължителност на седмичното работно време от 37,5 на 40 часа без заплащане, увеличаване на пенсионната възраст на 65 години (или 67 при определени обстоятелства) и преформулиране на структурата за растеж в кариерата на секретарите и асистентите. Ако бъдат приети, всички тези мерки ще доведат до икономии от над 1 млрд. EUR през следващите седем години и 1 млрд. EUR годишно в дългосрочен план.

Въпреки горните съображения Съветът взе официално решение да не приеме предложението на Комисията. Комисията смята, че това решение нарушава Правилника за длъжностните лица и поради това е задължена, като пазителка на Договорите, да го оспори пред Съда на Европейския съюз.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви:Комисията изразява съжаление, че отново след подобна ситуация през 2009 г. е принудена да заведе дело срещу Съвета по този въпрос. Съветът и Комисията признават необходимостта от намаляване на административните разходи. Въпреки това тези икономии трябва да се извършват в съответствие със законодателството и, ако е необходимо, чрез изменение на това законодателство, а не чрез неговото нарушаване.

Това е подходът, по който Комисията работи вече осем месеца, и през декември 2011 г. тя официално представи предложения на Европейския парламент и на Съвета, които, ако бъдат приети, ще доведат до икономии на административни разходи в размер на повече от 1 млрд. EUR до 2020 г. и до 1 млрд. EUR годишно в дългосрочен план. "

Контекст

Годишната корекция се изчислява всяка година от Евростат въз основа на статистически данни, предоставени от държавите-членки, за увеличението или намалението на заплатите, отпуснато на техните национални държавни служители. През 2004 г. Съветът реши, че следва да се използва представителна извадка, състояща се от осем държави-членки (Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия, Испания, Нидерландия, Белгия и Люксембург). Следователно служителите на ЕС споделят загубите или ползите на националните служители в тези страни.

През 2010 г. нетните заплати в институциите на ЕС бяха леко намалени, тъй като увеличението на размера на вноската за пенсия (от 11,3 % на 11,6 %) и на специалния налог (от 5,07 % на 5,5 %) надвиши минималното увеличение на брутните заплати (0,1 %).

Връзка към IP/11/1532 относно предложенията за реформа на Правилника за длъжностните лица и към MEMO/11/907 — въпроси и отговори по тази реформа.

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar