Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 september 2012

Livsmedel: kommissionen föreslår klarare regler om hur pollen i honung ska klassificeras

I dag antog Europeiska kommissionen ett förslag om ändring av bestämmelserna om honung1 för att klargöra hur pollen ska klassificeras, med utgångspunkt i EU-domstolens förhandsavgörande2. I enlighet med internationella WTO-normer definieras pollen i förslaget som en naturlig beståndsdel i honung, snarare än som ingrediens.

Domstolen grundar sin tolkning på direktivet om honung från 2001, och beskriver honung som en ingrediens i honung, med motiveringen att pollen främst förekommer i honung till följd av biodlarens ingrepp. I kommissionens förslag erkänns pollen däremot som en naturlig beståndsdel i honung, och inte en ingrediens, som förekommer i honungen till följd av binas verksamhet och oberoende av huruvida biodlaren gör några ingrepp. Eftersom pollen räknas som naturlig beståndsdel i honung skulle EU-kraven på innehållsförteckning inte gälla.

Kommissionens förslag kommer inte att påverka domstolens dom vad gäller tillämpning av lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer på genetiskt modifierade pollen i livsmedel. Framför allt kommer förslaget inte att påverka domstolens beslut att honung som innehåller genetiskt modifierat pollen endast får släppas ut på marknaden om det omfattas av tillstånd i enlighet med lagstiftningen. Dessutom gäller märkningskraven för genetiskt modifierade organismer i livsmedel3. Förslaget syftar också till att anpassa de genomförandebefogenheter som kommissionen har enligt direktivet om honung (2001/110/EG) med de befogenheter som införts genom Lissabonfördraget.

EU:s honungsmarknad i siffror

EU står för ungefär 13 % av världens honungsproduktion (200 000 ton): Spanien är den ledande producenten med 33 000 ton, följt av Italien, Ungern och Rumänien (som vardera producerar cirka 22 000 ton) och Portugal (21 000 ton). EU:s honungsimport uppgår till cirka 140 000 ton och står för 40 % av den sammanlagda förbrukningen i EU.

Bakgrund

Denna fråga kom upp i samband med att en tysk biodlare ifrågasatte honungens rättsliga status när hans honung befanns innehålla pollen från den genetiskt modifierade majssorten MON 810. Den tyska domstolen bad EU-domstolen om en förhandsavgörande.

Den 6 september 2011 fällde EU-dosmtolen sin dom i vilken den fastställer att a) den tidigare tolkningen av tillämpningsområdet för lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer var felaktig (denna lagstiftning ska till fullo tillämpas på genetiskt modifierat pollen i honung) och b) att pollen i honung ska anses vara en ingrediens.

Ytterligare upplysningar om mål C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/110/EG om honung.

2 :

Mål C-442/09, domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 september 2011 (hänvisning till ett förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland)) — Karl Heinz Bablok et.al. mot Freistaat Bayern, EUT C 311, 22.10.2011, s. 7. De nationella domstolarna i EU:s medlemsländer har till uppgift att se till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt i deras respektive land. För att undvika att EU-länderna tolkar lagarna olika kan domstolarna be EU-domstolen om råd, s.k. förhandsavgöranden, om de har tvivel om hur en EU-lag ska tillämpas eller tolkas.

3 :

Enligt förordning (EG) nr 1829/2003 ska förekomsten av material som innehåller, består av eller framställts av genetiskt modifierade organismer i livsmedel anges i märkningen, utom i fall där denna förekomst inte överstiger 0,9 % av varje enskild ingrediens.


Side Bar