Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. septembra 2012

Predlog Komisije: jasnejši predpisi o statusu cvetnega prahu v medu

Evropska komisija je danes predlagala spremembo predpisov o medu1, da bi pojasnila pravo naravo cvetnega prahu, potem ko je Sodišče Evropske unije v postopku predhodnega odločanja že izdalo odločbo v zvezi s tem2. V predlogu je cvetni prah v skladu z mednarodnimi standardi STO opredeljen kot naravni sestavni del in ne kot dodana sestavina medu.

Sodišče se je pri svoji razlagi oprlo na direktivo o medu iz leta 2001 ter cvetni prah opredelilo kot sestavino medu z utemeljitvijo, da je cvetni prah v medu predvsem zaradi dejavnosti čebelarja. V predlogu Komisije pa cvetni prah velja za naravni sestavni del medu in ne za njegovo sestavino, saj vstopi v panj zaradi dejavnosti čebel in je v medu prisoten brez dejavnosti čebelarja. Ker cvetni prah velja za naravni sestavni del medu, se pravila EU o označevanju, po katerih je treba na etiketi proizvoda navesti seznam sestavin, ne uporabljajo.

Predlog Komisije ne bo vplival na odločitev Sodišča v zvezi z uporabo zakonodaje o gensko spremenjenih organizmih v primeru gensko spremenjenega cvetnega prahu v hrani in zlasti ne spreminja sklepa Sodišča, da se med, ki vsebuje gensko spremenjeni cvetni prah, lahko daje na trg samo, če se to odobri v skladu z veljavno zakonodajo. V tem primeru se uporabljajo tudi pravila o označevanju gensko spremenjenih organizmov v hrani3. Predlog naj bi tudi uskladil obstoječa izvedbena pooblastila Komisije iz Direktive 2001/110/ES o medu s tistimi iz Lizbonske pogodbe.

Evropski trg medu v številkah

Evropska unija proizvede okoli 13 % vsega medu na svetu (200 000 ton). Največja proizvajalka je Španija (33 000 ton), sledijo ji Italija, Madžarska in Romunija (vsaka proizvede približno 22 000 ton) ter Portugalska (21 000 ton). Uvoz medu v Unijo znaša okrog 140 000 ton, kar predstavlja 40 % celotne potrošnje v EU.

Ozadje

To vprašanje se je pojavilo zaradi spora o pravnem statusu medu, ko je bil v medu nemškega čebelarja odkrit cvetni prah gensko spremenjene koruze MON 810. Nemško sodišče je zadevo predalo Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje.

Evropsko sodišče je 6. septembra 2011 izdalo sodbo, v kateri je navedlo, da: a) je bilo prejšnje razumevanje področja uporabe zakonodaje o gensko spremenjenih organizmih napačno (ta zakonodaja se je v celoti uporabljala za gensko spremenjeni cvetni prah v medu) in b) je treba cvetni prah v medu obravnavati kot dodano sestavino.

Več informacij o zadevi C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf.

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/110/ES o medu.

2 :

Zadeva C-442/09, Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Karl Heinz Bablok in drugi proti Freistaat Bayern, UL C 311, 22.10.2011, str. 7. Nacionalna sodišča v vsaki državi EU so odgovorna za pravilno uporabo zakonodaje EU v svoji državi. Da različne države EU zakonodaje EU ne bi razlagale na različne načine, je bil uveden „postopek predhodnega odločanja“, ki nacionalnemu sodišču v primeru kakršnega koli dvoma glede razlage ali veljavnosti zakonodaje EU omogoča, da za nasvet zaprosi Sodišče Evropske unije. Ta nasvet se imenuje „predhodno odločanje“.

3 :

V skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 je treba označevati prisotnost materiala, ki vsebuje odobrene gensko spremenjene organizme ali je iz njih sestavljen ali proizveden, razen če prisotnost posamezne sestavine ne presega 0,9 %.


Side Bar