Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. 9. 2012

Potraviny: Komisia navrhuje jasnejšie pravidlá pre status peľu v mede

Európska komisia dnes prijala návrh na zmenu pravidiel pre med1 s cieľom objasniť pravý charakter peľu v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora o prejudiciálnej otázke2. V súlade s medzinárodnými normami WTO sa v návrhu vymedzuje peľ ako prirodzená súčasť medu a nie ako zložka.

Výklad Súdneho dvora vychádzal zo smernice o mede z roku 2001 a označil peľ za zložku v mede, keďže sa v mede nachádza najmä z dôvodu zásahu včelára. Podľa návrhu Komisie peľ však predstavuje prirodzenú súčasť a nie zložku medu; dostáva sa do úľa v dôsledku aktivity včiel a nachádza sa v mede bez ohľadu na zásah včelára. Keďže sa peľ považuje za prirodzenú súčasť medu, pravidlá EÚ pre označovanie potravín vyžadujúce si zoznam zložiek sa neuplatňujú.

Návrh Komisie nebude mať vplyv na záver Súdneho dvora, pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa GMO na geneticky modifikovaný peľ v potravinách. Predovšetkým nič nemení na závere Súdneho dvora, že med obsahujúci geneticky modifikovaný peľ možno uviesť na trh iba ak sa na neho vzťahuje povolenie podľa právnych predpisov. Okrem toho sa takisto uplatňujú pravidlá označovania geneticky modifikovaných organizmov v potravinách3. Cieľom návrhu je aj zosúladiť existujúce vykonávacie právomoci Komisie v smernici o mede 2001/110/ES s tými, ktoré boli zavedené Lisabonskou zmluvou.

Trh s medom v EÚ v číslach

EÚ predstavuje približne 13 % celosvetovej produkcie medu (200 000 ton): Španielsko je najväčším producentom (33 000 ton), nasleduje za ním Taliansko, Maďarsko a Rumunsko (každá z týchto krajín produkuje približne 22 000 ton) a Portugalsko (21 000 ton). Dovoz medu do EÚ predstavuje približne 140 000 ton a dosahuje 40 % celkovej spotreby EÚ.

Súvislosti

Táto otázka vznikla v súvislosti s námietkou nemeckého včelára týkajúcou sa právneho statusu medu, keď sa v jeho mede našiel peľ geneticky modifikovanej kukurice MON 810. Nemecký súd predložil vec Európskemu súdnemu dvoru na prejudiciálne konanie.

Európsky súdny dvor 6. septembra 2011 vydal svoje rozhodnutie, v ktorom je uvedené: a) doterajšie chápanie rozsahu pôsobnosti právnych predpisov týkajúcich sa GMO bolo nesprávne (tieto právne predpisy boli plne uplatniteľné na geneticky modifikovaný peľ v mede) a b) peľ v mede sa má považovať za zložku.

Ďalšie informácie vo veci C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079sk.pdf

{0>Contacts :<}0{>Kontaktné osoby:<0}

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/110/ES o mede.

2 :

Vec C-442/09, Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemecko) – Karl Heinz Bablok a i./Freistaat Bayern, Ú. v. EÚ C 311, 22.10.2011, s. 7. Súdy v každom štáte EÚ zodpovedajú za to, aby sa v danom štáte správne uplatňovalo právo EÚ. Aby sa predišlo tomu, že rôzne krajiny EÚ budú právne predpisy EÚ vykladať rôznym spôsobom, existuje „konanie o prejudiciálnej otázke“, ktoré umožňuje vnútroštátnemu súdu v prípade pochybností o výklade alebo platnosti práva EÚ požiadať Európsky súdny dvor o poradenstvo. Toto poradenstvo sa nazýva „prejudiciálne konanie“.

3 :

Podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 prítomnosť materiálu, ktorý obsahuje, skladá sa alebo je vyrobený z povolených GMO v potravinách, sa označuje, s výnimkou prípadu, keď táto prítomnosť nepresiahne 0,9 % každej zložky.


Side Bar