Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21.9.2012 r.

Żywność: Komisja proponuje bardziej precyzyjne przepisy dotyczące statusu pyłku w miodzie

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek w sprawie zmiany przepisów dotyczących miodu1. Celem tych zmian jest dookreślenie rzeczywistej natury pyłku w związku z orzeczeniem prejudycjalnym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości2. We wniosku zdefiniowano pyłek, zgodnie z międzynarodowymi normami WTO, jako naturalny komponent miodu, nie zaś jego składnik.

Trybunał oparł swoją wykładnię na dyrektywie z 2001 r. w sprawie miodu. Uznał on pyłek za składnik miodu, twierdząc, że pyłek znajduje się miodzie głównie w wyniku działań pszczelarza. We wniosku Komisji uznano jednak pyłek za naturalny komponent, a nie składnik miodu. Obecność pyłku w ulu jest rezultatem działalności pszczół i znajduje się on w miodzie niezależnie od działań pszczelarza. W związku z tym, że pyłek uważa się za naturalny komponent miodu, nie będą miały zastosowania przepisy UE wymagające zamieszczenia wykazu składników na etykiecie.

Wniosek Komisji pozostaje bez wpływu na ustalenia Trybunału dotyczące stosowania przepisów dotyczących GMO do genetycznie zmodyfikowanego pyłku w żywności. W szczególności, propozycja Komisji nie zmienia wniosku Trybunału, zgodnie z którym miód zawierający genetycznie zmodyfikowany pyłek może być wprowadzany do obrotu tylko pod warunkiem uzyskania pozwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie będą miały także przepisy dotyczące etykietowania GMO w żywności3. Wniosek Komisji ma również na celu dostosowanie obecnych uprawnień wykonawczych Komisji, określonych w dyrektywie 2001/110/WE w sprawie miodu, do uprawnień wprowadzonych Traktatem z Lizbony.

Rynek miodu w UE – dane liczbowe

W UE powstaje około 13 proc. światowej produkcji miodu (200 tys. ton). Największym europejskim producentem jest Hiszpania (33 tys. ton), na dalszych miejscach plasują się Włochy, Węgry i Rumunia (każde z tych państw produkuje ok. 22 tys. ton) oraz Portugalia (21 tys. ton). Unia importuje ok. 140 tys. ton miodu, co stanowi 40 proc. łącznej konsumpcji tego produktu w UE.

Kontekst

Omawiana kwestia pojawiła się w kontekście sporu o status prawny miodu, wszczętego przez niemieckiego pszczelarza, gdy w jego miodzie wykryto pyłek genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810. Niemiecki sąd zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w tej sprawie.

W dniu 6 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w którym stwierdził, że: a) dotychczas błędnie interpretowano zakres stosowania przepisów dotyczących GMO (przepisy te w pełni stosuje się do genetycznie zmodyfikowanego pyłku w miodzie); oraz b) pyłek obecny w miodzie należy uznać za jego składnik.

Więcej informacji na temat sprawy C-442/09 można znaleźć pod adresem:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079pl.pdf

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/110/WE w sprawie miodu.

2 :

Sprawa C-442/09, wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 września 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy)) — Karl Heinz Bablok i in. przeciwko Freistaat Bayern, Dz.U. C 311 z 22.10.2011, s 7. Sądy krajowe każdego państwa UE odpowiadają za zapewnienie właściwego stosowania prawa europejskiego w tym państwie. Aby zapobiec stosowaniu różnej wykładni prawa UE przez poszczególne państwa UE, wprowadzono postępowanie prejudycjalne, w ramach którego sąd krajowy, który ma wątpliwości co do wykładni lub ważności prawa UE, może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o opinię. Trybunał wyraża ją w formie „orzeczenia prejudycjalnego”.

3 :

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 należy zamieszczać na etykiecie informację o obecności materiału zawierającego zatwierdzone GMO, składającego się lub wyprodukowanego z nich, chyba że obecność tego materiału nie przekracza 0,9 proc. każdego składnika.


Side Bar