Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21.9.2012

Levensmiddelen: voorstel van de Commissie om de voorschriften over de status van stuifmeel in honing te verduidelijken

Naar aanleiding van een prejudiciële beslissing van het Europese Hof van Justitie1 heeft de Europese Commissie vandaag een voorstel aangenomen om de voorschriften inzake honing te wijzigen en duidelijkheid te scheppen over de status van stuifmeel in honing2. In overeenstemming met de WTO-normen wordt stuifmeel in het voorstel gedefinieerd als natuurlijk bestanddeel en niet als ingrediënt van honing.

Het Hof van Justitie heeft zich voor zijn interpretatie gebaseerd op de honingrichtlijn uit 2001 en heeft stuifmeel als ingrediënt van honing aangemerkt omdat volgens hem stuifmeel hoofdzakelijk door handelingen van de imker in de honing terechtkomt. In het voorstel van de Commissie wordt stuifmeel echter als natuurlijk bestanddeel en niet als ingrediënt van honing gezien; het komt namelijk in de bijenkast terecht door toedoen van de bijen en wordt ook in honing aangetroffen wanneer de imker niets doet. Aangezien stuifmeel dus als natuurlijk bestanddeel van honing moet worden beschouwd, zijn de EU-etiketteringsvoorschriften die de vermelding van een lijst van ingrediënten voorschrijven, hierop niet van toepassing.

Het voorstel van de Commissie doet geen afbreuk aan de conclusie van het Hof met betrekking tot de toepassing van de wetgeving over genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) op genetisch gemodificeerd stuifmeel in levensmiddelen. Met name heeft het geen invloed op de conclusie van het Hof dat honing die genetisch gemodificeerd stuifmeel bevat, alleen in de handel mag worden gebracht als hiervoor in overeenstemming met die wetgeving een vergunning is verleend. Ook de etiketteringsvoorschriften voor GGO's in levensmiddelen zijn van toepassing3. Tevens moet het voorstel de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie in Richtlijn 2001/110/EG inzake honing op één lijn brengen met de bepalingen van het Verdrag van Lissabon.

De honingmarkt van de EU in cijfers

De EU is goed voor ongeveer 13 % van de honingproductie in de wereld (200 000 ton). De grootste producent is Spanje (33 000 ton), gevolgd door Italië, Hongarije en Roemenië (elk ongeveer 22 000 ton) en Portugal (21 000 ton). De EU-invoer van honing bedraagt rond 140 000 ton, overeenkomend met 40 % van het totale honingverbruik in de EU.

Achtergrond

De aanleiding voor het voorstel was een vraag om uitleg over de juridische status van honing die een Duitse imker stelde toen bleek dat zijn honing stuifmeel van genetisch gemodificeerde mais (MON 810) bevatte. De Duitse rechtbank verzocht het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing hierover.

Op 6 september 2011 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in deze zaak en kwam tot de conclusie dat: a) de eerdere interpretatie van het toepassingsgebied van de GGO-wetgeving onjuist was (deze wetgeving was volledig van toepassing op genetisch gemodificeerd stuifmeel in honing) en b) stuifmeel in honing als ingrediënt moest worden beschouwd.

Voor meer informatie over zaak C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

Contact :

Frédéric Vincent (+32 229-87166)

Aikaterini Apostola (+32 229-87624)

1 :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 september 2011 in zaak C-442/09 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland)) — Karl Heinz Bablok e.a./Freistaat Bayern, PB C 331 van 22.10.2011, blz. 7. De nationale rechtbanken in elk EU-land moeten ervoor zorgen dat de EU-wetgeving in hun land juist wordt toegepast. Om te voorkomen dat verschillende EU-landen het EU-recht op uiteenlopende wijze interpreteren, kan een nationale rechtbank het Europese Hof van Justitie om advies vragen wanneer zij twijfels heeft over de uitleg of rechtsgeldigheid van een EU-rechtshandeling. Dit advies wordt een prejudiciële beslissing genoemd.

2 :

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing.

3 :

Volgens Verordening (EG) nr.1829/2003 moet op het etiket worden aangegeven wanneer een product materiaal bevat dat geheel of gedeeltelijk uit een toegelaten GGO bestaat of ermee is geproduceerd, tenzij dat materiaal niet meer dan 0,9 % van elk van de ingrediënten bevat.


Side Bar