Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 21/09/2012

Pārtika — Komisija ierosina skaidrākus noteikumus par putekšņu statusu medū

Šodien Eiropas Komisija pieņēmusi priekšlikumu grozīt noteikumus par medu1, lai ieviestu skaidrību par putekšņu īsto raksturu pēc tam, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņēmusi prejudiciālu nolēmumu2. Saskaņā ar starptautiskajiem PTO standartiem priekšlikumā putekšņi definēti kā dabīgs medum raksturīgs komponents, nevis pievienota sastāvdaļa.

Tiesa pamatoja savu interpretāciju uz Medus direktīvu, kas pieņemta 2001. gadā un kurā putekšņi definēti kā medus sastāvdaļa, balstot šo definīciju uz atzinumu, ka putekšņi medū parasti atrodas biškopja darbības rezultātā. Tomēr Komisijas priekšlikumā atzīts, ka putekšņi ir dabīgs, medum raksturīgs komponents, nevis tam pievienota sastāvdaļa; tos kārēs ienes bites, un tie atrodas medū neatkarīgi no biškopja darbības. Tāpēc, ja putekšņus uzskata par dabīgu, medum raksturīgu komponentu, ES marķēšanas noteikumi, kuros prasīts sastāvdaļu saraksts, nav jāpiemēro.

Komisijas priekšlikums neietekmēs Tiesas secinājumu par tiesību aktu ĢMO jomā piemērošanu saistībā ar ĢM putekšņiem pārtikā. Konkrētāk, tas neietekmēs Tiesas secinājumu par to, ka medu, kas satur ĢM putekšņus, var laist tirgū tikai tad, ja tam ir dota atļauja saskaņā ar tiesību aktiem. Turklāt būs jāpiemēro arī marķēšanas noteikumi attiecībā uz ĢMO pārtikā3. Priekšlikuma mērķis ir arī saskaņot Komisijas pašreizējās īstenošanas pilnvaras, kuras tai piešķirtas ar Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu, ar pilnvarām, kas noteiktas Lisabonas līgumā.

ES medus tirgus skaitļos

ES ražo aptuveni 13 % no pasaules medus produkcijas (200 000 tonnu). Visvairāk ražo Spānija (33 000 tonnu), nākamās lielākās medus ražotājvalstis ir Itālija, Ungārija un Rumānija (katra saražo aptuveni 22 000 tonnu), un Portugāle (21 000 tonnu). ES medus imports sasniedz aptuveni 140 000 tonnu, un tā īpatsvars ir 40 % no kopējā ES medus patēriņa.

Vispārīga informācija

Šis jautājums aktualizējies saistībā ar kāda vācu biškopja problēmu par medus tiesisko statusu, kad viņa ražotajā medū tika atrasti ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 putekšņi. Vācijas tiesa paziņoja šo gadījumu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma saņemšanai.

2011. gada 6. septembrī Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu, kurā tā norādīja, ka: a) iepriekšējā izpratne par to tiesību aktu, kuri attiecas uz ĢMO, darbības jomu bijusi kļūdaina (šie tiesību akti bija pilnībā piemērojami attiecībā uz ĢM putekšņiem medū) un b) putekšņi medū bija jāuzskata par pievienotu sastāvdaļu.

Vairāk informācijas par Lietu C-442-09 skatīt
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

Kontaktpersonas :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu.

2 :

Lieta C-442/09: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 6. septembra spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Karl Heinz Bablok u.c./Freistaat Bayern; OV C 311, 22.10.2011., 7. lpp. Katras ES valsts tiesa atbild par to, lai ES tiesību akti attiecīgajā valstī tiktu pareizi piemēroti. Lai novērstu to, ka dažādas ES valstis atšķirīgi interpretē ES tiesību aktus, ir ieviesta “prejudiciāla nolēmuma procedūra”, kas ļauj valstu tiesām šaubu gadījumos par ES tiesību aktu interpretāciju vai spēkā esību vērsties Eiropas Savienības Tiesā pēc padoma. Šis padoms ir ieguvis nosaukumu “prejudiciāls nolēmums”.

3 :

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 marķējumā norāda tādu vielu klātbūtni pārtikā, kas sastāv no atļautiem ĢMO, satur tos vai ražotas no tiem, izņemot, ja katras šādas sastāvdaļas daudzums nepārsniedz 0,9 %.


Side Bar