Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 21 d., Briuselis

Maistas. Komisija siūlo taisykles, kuriomis aiškiau apibrėžiamas žiedadulkių meduje statusas

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo, siekiant pateikti tikslų ir teisingą žiedadulkių apibūdinimą, iš dalies keičiamos medui taikomos taisyklės1. Šis pasiūlymas priimtas po Europos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo2. Laikantis tarptautinių PPO standartų pasiūlyme žiedadulkės apibrėžiamos kaip natūralus komponentas, o ne kaip pridėtinis ingredientas.

Vadovaujantis Teisingumo Teismo aiškinimu, pagrįstu 2001 m. Medaus direktyva, žiedadulkės laikytos medaus pridėtine sudedamąja dalimi, nes teigta, kad meduje žiedadulkių atsiranda daugiausia dėl pačių bitininkų veiksmų. Tačiau Komisijos pasiūlyme pripažįstama, kad žiedadulkės – tai natūrali, o ne pridėtinė medaus sudedamoji dalis, nes žiedadulkės į avilį patenka dėl bičių veiklos, todėl meduje jų atsiranda be bitininkų įsikišimo. Todėl, jei žiedadulkės būtų laikomos natūraliu medaus komponentu, nebūtų taikomos ES ženklinimo taisyklės, pagal kurias reikalaujama pateikti pridėtinių ingredientų sąrašą.

Komisijos pasiūlymas neturės poveikio Teisingumo Teismo išvadai dėl GMO teisės aktų taikymo genetiškai modifikuotoms žiedadulkėms maiste. Juo nekeičiama Teisingumo Teismo išvada, kad medų, kurio sudėtyje yra genetiškai modifikuotų žiedadulkių, galima teikti rinkai tik jeigu jam suteiktas leidimas pagal teisės aktus. Be to, bus taikomos maisto produktų sudėtyje esančių GMO ženklinimo taisyklės3. Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama suderinti Medaus direktyva 2001/110/EB ir Lisabonos sutartimi Komisijai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus.

ES medaus rinkos duomenys

ES pagaminama apytiksliai 13 proc. (200 000 tonų) viso pasaulyje pagaminamo medaus. Daugiausiai medaus pagaminama Ispanijoje (33 000 tonų), toliau seka Italija, Vengrija ir Rumunija (kiekvieno iš jų pagaminama maždaug po 22 000 tonų) ir Portugalija (21 000 tonų). ES importuoja apie 140 000 tonų medaus – apie 40 proc. bendro ES suvartojamo kiekio.

Pagrindiniai faktai

Šis klausimas tapo aktualus, kai Vokietijos bitininkas, kurio meduje buvo rasta genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 žiedadulkių, užginčijo teisinę medaus sampratą. Vokietijos teismas bylą perdavė Europos Teisingumo Teismui, kad šis pateiktų prejudicinį sprendimą.

2011 m. rugsėjo 6 d Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kuriuo nurodė, kad: a) anksčiau GMO teisės aktų aprėptis buvo suprantama klaidingai (šie teisės aktai buvo visapusiškai taikomi genetiškai modifikuotoms žiedadulkėms meduje) ir b) žiedadulkės meduje laikytinos pridėtiniu ingredientu.

Daugiau informacijos apie bylą C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24

1 :

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama su medumi susijusi Direktyva 2001/110/EB.

2 :

Byla C-442/09: 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Karl Heinz Bablok ir kt. prieš Freistaat Bayern, OL C 311, 2011 10 22, p. 7. Kiekvienos ES valstybės narės nacionaliniai teismai yra atsakingi už tinkamą ES teisės taikymą savo valstybėje. Siekiant išvengti skirtingo ES teisės aktų aiškinimo skirtingose ES valstybėse narėse, sukurta prejudicinio sprendimo procedūra – jeigu nacionaliniam teismui kyla abejonių dėl ES teisės akto aiškinimo ar galiojimo, jis gali kreiptis patarimo į Europos Teisingumo Teismą. Toks patarimas vadinamas prejudiciniu sprendimu.

3 :

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 medžiaga, kurios sudėtyje yra, kuri susideda arba kuri yra pagaminta iš GMO, kuriuos leidžiama naudoti maiste, turi būti nurodoma etiketėje, išskyrus jei ta medžiaga sudaro ne daugiau kaip 0,9 proc. kiekvienos sudedamosios dalies.


Side Bar