Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21.9.2012

Komissio ehdottaa selkeämpiä sääntöjä hunajassa esiintyvästä siitepölystä

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen hunajaa koskevien sääntöjen muuttamisesta1 unionin tuomioistuimen antaman ennakkoratkaisun2 seurauksena. Ehdotuksen tarkoituksena on selventää siitepölyn tosiasiallinen asema hunajassa. Ehdotuksessa siitepöly määritellään WTO:n kansainvälisten standardien mukaisesti hunajan luonnolliseksi osatekijäksi sen sijaan, että sitä pidettäisiin hunajan ainesosana.

Vuonna 2001 annetun hunajadirektiiviin perusteella unionin tuomioistuin katsoi, että siitepöly on hunajan ainesosa ja että sitä esiintyy hunajassa pääasiassa mehiläishoitajan toiminnan tuloksena. Komission ehdotuksessa kuitenkin todetaan, että siitepöly on hunajan luonnollinen osatekijä eikä ainesosa; se tulee mehiläispesään mehiläisten toiminnan tuloksena, ja sitä esiintyy hunajassa mehiläishoitajan toimista riippumatta. Kun siis siitepölyn katsotaan olevan hunajan luonnollinen osatekijä, hunajaan ei sovelleta merkitsemistä koskevia EU:n sääntöjä, joissa edellytetään ainesosaluetteloa.

Komission ehdotus ei vaikuta tuomioistuimen päätelmään, joka koskee muuntogeenisiä organismeja koskevan lainsäädännön soveltamista elintarvikkeiden sisältämään muuntogeeniseen siitepölyyn. Se ei siis muuta tuomioistuimen päätelmää siitä, että muuntogeenistä siitepölyä sisältävää hunajaa voidaan saattaa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, että sille on myönnetty lupa lainsäädännön mukaisesti. Myös muuntogeenisiä organismeja sisältävien elintarvikkeiden merkitsemissääntöjä sovelletaan3. Ehdotuksella pyritään lisäksi mukauttamaan komission nykyistä, hunajadirektiiviin 2001/110/EY perustuvaa täytäntöönpanovaltaa sille Lissabonin sopimuksella siirrettyyn täytäntöönpanovaltaan.

EU:n hunajamarkkinat lukuina

EU:n osuus maailman hunajantuotannosta on noin 13 prosenttia (200 000 tonnia): suurin tuottaja on Espanja (33 000 tonnia), ja seuraavina ovat Italia, Unkari ja Romania (joista kukin tuottaa noin 22 000 tonnia) sekä Portugali (21 000 tonnia). Hunajaa tuodaan EU:hun noin 140 000 tonnia, joka vastaa 40:tä prosenttia EU:n kokonaiskulutuksesta.

Tausta

Asia tuli esiin, kun saksalainen mehiläishoitaja halusi selvittää tuomioistuimessa muuntogeenistä MON 810 ‑maissikannan siitepölyä sisältävän hunajan oikeudellisen aseman. Saksalainen tuomioistuin pyysi asiassa ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta.

Unionin tuomioistuin antoi 6. syyskuuta 2011 tuomionsa, jossa se totesi, että a) aiempi näkemys muuntogeenisiä organismeja koskevan lainsäädännön soveltamisalasta oli virheellinen (lainsäädäntöä sovellettiin kokonaisuudessaan hunajan sisältämään muuntogeeniseen siitepölyyn) ja että b) hunajan sisältämää siitepölyä on pidettävä ainesosana.

Lisätietoja asiasta C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta.

2 :

Asiassa C-442/09 6. syyskuuta 2011 annettu tuomioistuimen (suuri jaosto) tuomio (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Saksa)) – Karl Heinz Bablok ja muut vs. Freistaat Bayern, EUVL C 311, 22.10.2011, s. 7. Kunkin EU-maan kansallisten tuomioistuinten on varmistettava, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kyseisessä maassa. Sen estämiseksi, että eri EU-maat tulkitsevat EU:n lainsäädäntöä eri tavoin, kansallinen tuomioistuin, joka on epävarma jonkin EU:n säädöksen tulkinnasta tai pätevyydestä, voi pyytää neuvoa unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisumenettelyssä. Saatua neuvoa kutsutaan ennakkoratkaisuksi.

3 :

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaan elintarvikkeissa sallittuja muuntogeenisiä organismeja sisältävän tai niistä koostuvan tai niistä valmistetun aineksen esiintyminen edellyttää merkitsemistä, paitsi jos aineksen osuus on enintään 0,9 prosenttia kustakin ainesosasta.


Side Bar