Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21.9.2012

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada mees esineva õietolmu suhtes selgemad eeskirjad

Euroopa Komisjon võttis täna pärast Euroopa Kohtu eelotsust1 vastu ettepaneku2 muuta mett käsitlevaid eeskirju, et selgitada, mis kujul õietolm mees esineb. Kooskõlas rahvusvaheliste WTO standarditega on ettepanekus õietolm määratletud kui mee looduslikku koostissesse kuuluv aine, mitte koostisosa.

Eurooa Kohtu tõlgenduse aluseks oli 2001. aasta direktiiv mee kohta ja kohus kvalifitseeris õietolmu mee koostisosaks, sest kohtu väitel leitakse meest õietolmu peamiselt mesiniku tegevuse tõttu. Komisjoni ettepaneku kohaselt on õietolm siiski mee looduslikku koostissesse kuuluv aine, mitte koostisosa. Õietolm satub tarru üksnes mesilaste tegevuse tõttu ja seda leidub mees mesiniku tegevusest hoolimata. Järelikult kuna õietolmu käsitletakse mee looduslikku koostissesse kuuluva ainena, ei kohaldata ELi märgistuseeskirju, mille kohaselt on nõutav koostisosade loetelu.

Komisjoni ettepanek ei mõjuta Euroopa Kohtu järeldust GMOsid käsitlevate õigusaktide kohaldamise kohta toidus esineva geneetiliselt muundatud õietolmu suhtes. Eelkõige ei muuda see kohtu järeldust, et geneetiliselt muundatud õietolmu sisaldavat mett võib turule viia ainult siis, kui selleks on õigusaktide alusel antud luba. Lisaks sellele kohaldatakse märgistuseeskirju, mis käsitlevad GMOsid toidus3. Samuti on ettepaneku eesmärk viia komisjoni praegused direktiivil 2001/110/EÜ põhinevad rakendamisvolitused vastavusse Lissaboni lepingu kohaste rakendamisvolitustega.

ELi meeturg arvudes

EL annab umbes 13% kogu maailma meetoodangust (200 000 tonni). Suurim tootja on Hispaania (33 000 tonni), kellele järgnevad Itaalia, Ungari ja Rumeenia (igaüks neist toodab umbes 22 000 tonni) ning Portugal (21 000 tonni). ELi imporditakse umbes 140 000 tonni mett, mis moodustab 40% ELi kogutarbimisest.

Taust

Küsimus kerkis esile siis, kui üks Saksa mesinik vaidlustas mee õigusliku staatuse, sest tema meest oli leitud geneetiliselt muundatud maisi MON 810 õietolmu. Saksa kohus pöördus eelotsuse saamiseks Euroopa Kohtu poole.

6. septembril 2011 tegi Euroopa Kohus otsuse, kus märgiti: a) senine arusaam GMOsid käsitlevate õigusaktide reguleerimisalast oli vale (need õigusaktid on täies ulatuses kohaldatavad mees leiduva geneetiliselt muundatud õietolmu suhtes) ning b) mees leiduvat õietolmu tuleb pidada koostisosaks.

Täiendav teave vt kohtuasi C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Kohtuasi C-442/09, Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. septembri 2011. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof’i (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Karl Heinz Bablok jt versus Freistaat Bayern, ELT C 311, 22.10.2011, lk 7. Iga liikmesriigi kohtute ülesanne on tagada, et ELi õigust kohaldatakse riigis nõuetekohaselt. Selleks et ELi õigusakte ei tõlgendataks liikmesriikides erinevalt, on kasutusele võetud eelotsusemenetlus, mis võimaldab liikmesriigi kohtul, kes kahtleb ELi õiguse tõlgendamises või kehtivuses, küsida nõu Euroopa Kohtult. Niisugust nõuannet nimetatakse eelotsuseks.

2 :

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta

3 :

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaselt tuleb märgistada materjal, mis sisaldab lubatud GMOsid, koosneb neist või on neist toodetud, välja arvatud juhul, kui iga koostisosa sisaldus on alla 0,9%.


Side Bar