Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. september 2012

Fødevaresektoren: Kommissionen foreslår klarere regler vedrørende pollens status i honning

Kommissionen vedtog i dag et forslag om at ændre reglerne for honning1 med henblik på at klargøre pollens status som følge af en præjudiciel afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol2. I overensstemmelse med de internationale WTO-standarder defineres pollen i forslaget som en naturlig bestanddel af og ikke en ingrediens i honning.

Domstolen fastslog på baggrund af honningdirektivet fra 2001, at pollen i honning er en ingrediens, da forekomsten af pollen i honning hovedsageligt er et resultat af biavlerens handling. I Kommissionens forslag erkendes det imidlertid, at pollen er en naturlig bestanddel af og ikke en ingrediens i honning. Pollen kommer ind i bistadet som følge af biernes aktivitet, og pollen findes naturligt i honning, uanset om biavleren griber ind eller ej. Da pollen betragtes som en naturlig bestanddel af honning, finder EU-reglerne om mærkning, som omfatter en forpligtelse til at angive ingredienslisten, ikke anvendelse.

Kommissionens forslag berører ikke Domstolens konklusion for så vidt angår anvendelsen af GMO-forordningen på genmodificeret pollen i fødevarer. Dette berører navnlig ikke Domstolens konklusion om, at honning, der indeholder genmodificeret pollen, kun kan markedsføres, hvis den er omfattet af en tilladelse i overensstemmelse med lovgivningen. Desuden finder mærkningsreglerne om GMO'er i fødevarer anvendelse3. Forslaget har derudover til hensigt at tilpasse Kommissionens nuværende gennemførelsesbeføjelser i direktiv 2001/110/EF til bestemmelserne i Lissabontraktaten.

EU's honningmarked i tal

EU tegner sig for omkring 13 % af verdens honningproduktion (200 000 tons). Spanien er den største producent (33 000 tons), efterfulgt af Italien, Ungarn og Rumænien (som hver især producerer omkring 22 000 tons) og Portugal (21 000 tons). Der importeres omtrent 140 000 tons honning til EU, hvilket dækker 40 % af det samlede forbrug i EU.

Baggrund

Denne sag opstod i forbindelse med en forespørgsel fra en tysk biavler om honnings retlige status, da det viste sig, at hans honning indeholdt pollen fra den genmodificerede majslinje MON 810. Den tyske domstol forelagde Den Europæiske Unions Domstol sagen med henblik på en præjudiciel afgørelse.

Den 6. september 2011 afsagde Domstolen sin dom, hvori den anførte, at: a) den tidligere forståelse af anvendelsesområdet for GMO-forordningen var ukorrekt (denne forordning fandt fuldt ud anvendelse på genmodificeret pollen i honning), og b) pollen i honning skulle betragtes som en ingrediens.

Yderligere oplysninger om sag C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning.

2 :

Sag C-442/09, Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. september 2011 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland)) – Karl Heinz Bablok m.fl. mod Freistaat Bayern, EUT C 311 af 22.10.2011, s. 7. De nationale domstole i hvert EU-land skal sikre, at EU-retten anvendes korrekt i det pågældende land. Præjudicielle forelæggelser skal forhindre, at domstole i forskellige lande fortolker EU-retten forskelligt. Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen af en EU-retsakt eller dens lovlighed, kan den spørge Den Europæiske Unions Domstol til råds. Dette kaldes en "præjudiciel forelæggelse".

3 :

I henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 skal forekomsten i fødevarer af materiale, der indeholder, består af eller er fremstillet af godkendte GMO'er, mærkes, undtagen i tilfælde hvor denne forekomst ikke overstiger 0,9 % af hver enkelt fødevareingrediens.


Side Bar