Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21.9.2012

Potravinářství: Komise navrhuje jasnější pravidla pro status pylu v medu

Evropská komise dnes přijala návrh na změnu pravidel týkajících se medu1 s cílem objasnit skutečnou povahu pylu v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudního dvora o předběžné otázce2. V souladu s mezinárodními normami WTO je pyl v návrhu definován jako přirozená součást medu, a nikoli jako jeho složka.

Soudní dvůr založil svůj výklad na směrnici o medu pocházející z roku 2001 a kvalifikoval pyl jako složku medu, což dokládal tím, že pyl se v medu nachází zejména kvůli zásahu včelaře. Návrh Komise však pyl považuje za přirozenou součást medu, a nikoliv jeho složku; do úlu se dostává v důsledku činnosti včel a v medu se nachází bez ohledu na zásah včelaře. Poněvadž je tedy pyl považován za přirozenou součást medu, neuplatní se pravidla EU pro označování potravin, která vyžadují uvedení seznamu složek.

Návrh Komise však nemá žádný vliv na závěr Soudního dvora, pokud jde o uplatňování právních předpisů o GMO týkajících se geneticky modifikovaného pylu v potravinách. Nic nemění zejména na závěru Soudního dvora, že med obsahující geneticky modifikovaný pyl může být uveden na trh pouze tehdy, pokud byl povolen v souladu s příslušnými právními předpisy. Navíc budou uplatňována pravidla pro označování GMO v potravinách3. Návrh rovněž usiluje o sblížení stávajících prováděcích pravomocí Komise v rámci směrnice 2001/110/ES o medu s pravomocemi, které zavedla Lisabonská smlouva.

Trh s medem v EU v číslech

EU se na celosvětové produkci medu podílí přibližně 13 % (200 000 tun): největším producentem je Španělsko (33 000 tun), následuje Itálie, Maďarsko a Rumunsko (každá země produkuje přibližně 22 000 tun) a Portugalsko (21 000 tun). Dovoz medu do EU činí přibližně 140 000 tun a představuje 40 % celkové spotřeby v EU.

Souvislosti

Tato otázka vyvstala v souvislosti s námitkou německého včelaře týkající se právního statusu medu, když bylo o jeho medu zjištěno, že obsahuje pyl geneticky modifikované kukuřice linie MON 810. Německý soud předal věc Evropskému soudnímu dvoru k rozhodnutí o předběžné otázce.

Dne 6. září 2011 vynesl Evropský soudní dvůr rozsudek, v němž uvádí, že: a) dosavadní chápání působnosti právních předpisů v oblasti GMO bylo nesprávné (tyto právní předpisy byly plně použitelné na geneticky modifikovaný pyl v medu) a b) pyl v medu má být považován za složku.

Pro více informací o případu C-442/09:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079cs.pdf

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/110/ES o medu.

2 :

Věc C-442/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. září 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Německo) — Karl Heinz Bablok a další v. Freistaat Bayern, Úř. věst. C 311, 22.10.2011, s. 7. Vnitrostátní soudy každé země EU odpovídají za řádné uplatňování práva EU ve své zemi. Aby se zabránilo tomu, že různé země EU budou právní předpisy vykládat EU různými způsoby, existuje tzv. „rozhodnutí o předběžné otázce“, které umožňuje vnitrostátnímu soudu v případě jakýchkoliv pochybností o výkladu či platnosti práva EU požádat Evropský soudní dvůr o radu. Toto doporučení se nazývá „rozhodnutí o předběžné otázce“.

3 :

Podle nařízení (ES) č. 1829/2003 musí být označena přítomnost materiálu, který obsahuje GMO, sestává z nich nebo je z nich vyroben, v potravinách, kromě případů, kdy uvedená přítomnost nepřesahuje 0,9 % u jednotlivých složek.


Side Bar