Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 september 2012

Barn i Europa allt yngre när de börjar lära sig språk

Barn i Europa är allt yngre – de flesta är mellan 6 och 9 år – när de börjar lära sig främmande språk, visar en ny rapport som EU-kommissionen publicerat om språkundervisning i skolan. Under de senaste 15 åren har de flesta länder eller regioner sänkt åldern för när den obligatoriska språkinlärningen inleds och i vissa länder erbjuds språkundervisning till och med i förskolan. I den tyska språkgemenskapen i Belgien till exempel har så små barn som 3-åringar möjlighet att lära sig ett främmande språk. Rapporten Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 bekräftar att engelska är det överlägset vanligaste främmande språket i nästan alla europeiska länder. Franska, spanska, tyska och ryska kommer långt efter.

– Den språkliga och kulturella mångfalden är en av EU:s främsta tillgångar. Språkinlärning möjliggör kommunikation mellan människor och länder, uppmuntrar rörlighet över gränserna och underlättar invandrares integration. Det gläder mig att också små barn i Europa ges möjlighet att upptäcka hur roligt det är med främmande språk. Jag vill också uppmuntra människor att inte bara lära sig de allra vanligaste språken, utan ta vara på den otroliga språkliga mångfalden i Europa, säger EU-kommissionären Androulla Vassiliou som ansvarar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Av rapporten framgår det att allt fler elever nu läser två språk i minst ett år under den obligatoriska skolgången. Under 2009–2010 läste i genomsnitt 60,8 % av högstadieeleverna minst två främmande språk – en ökning på 14,1 % sedan 2004–2005. Under samma period minskade andelen lågstadieelever som inte lär sig något främmande språk alls från 32,5 % till 21,8 %.

Engelska är det vanligaste främmande språket i skolan i nästan alla av de 32 länder som omfattas av undersökningen (de 27 EU-länderna, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet) – en trend som har ökat betydligt sedan 2004–2005. På högstadiet och gymnasiet läser över 90 % av eleverna engelska. Ytterst få elever (0–5 %, beroende på land) lär sig andra språk än engelska, franska, spanska, tyska och ryska.

I rapporten konstateras något oväntat att få länder kräver att deras blivande språklärare tillbringar en period utomlands för att lära sig språket. Endast 53,8 % av de språklärare som deltog i den nyligen publicerade europeiska undersökningen om språkkunskaper (IP/12/679) uppgav att de har tillbringat mer än en månad för att studera i ett land vars språk de undervisar i. Variationerna är dock stora: 79,7 % av de spanska lärarna har tillbringat mer än en månad i ett land där det språk de studerar talas, medan endast 11 % av de estniska lärarna gjort detta. Detta konstaterande har föranlett en diskussion om huruvida blivande lärares praktiska erfarenheter av att använda språket bör betraktas som ett kvalitetskriterium inom lärarutbildningen.

Vikten av språkinlärning kommer att stå i centrum för en konferens om flerspråkigheten i Europa som kommissionen organiserar i Limassol i Cypern den 26 – 28 september. Plenarföredraget hålls av EU-kommissionär Androulla Vassiliou.

Bakgrund

Flerspråkighet i EU

EU-kommissionen främjar flerspråkighet och språkinlärning av många anledningar – för att främja interkulturell dialog och ett mer inkluderande samhälle, uppmuntra en känsla av EU-medborgarskap hos människorna i EU, skapa möjligheter för unga att studera och arbeta utomlands samt för att öppna nya marknader för europeiska företag som konkurrerar på global nivå.

Det främsta målet är att alla i EU redan som barn ska få lära sig minst två språk utöver sitt modersmål. Detta fastställdes av EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Barcelona i mars 2002. För att uppmuntra insatser som bidrar till målet kommer kommissionen att föreslå ett riktmärke för språkinlärning i sin nya strategi för nytänkande i fråga om kompetens, som enligt planerna ska antas i november.

2012 års rapport om språkundervisning i skolan i Europa

Rapporten Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 visar att den obligatoriska språkinlärningen under de senaste 15 åren har inletts i en allt tidigare ålder i de flesta länder, med undantag för i Belgien (den franska språkgemenskapen), Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Finland, Sverige och Storbritannien.

Även om åldern då eleverna börjar lära sig ett främmande språk generellt sett har sänkts, har antalet undervisningstimmar inte ökat märkbart. I själva verket anslås relativt få timmar för undervisning av främmande språk jämfört med andra ämnen.

Rapporten innehåller mångsidiga uppgifter som kan användas som underlag för beslutsfattandet och för åtgärder som förbättrar kvaliteten och effektiviteten på språkinlärningen. Främjande av språkinlärning är ett av de viktigaste målen i kommissionens strategi Utbildning 2020, och är också avgörande för ökade möjligheter till gränsöverskridande rörlighet för EU-medborgare, vilket är ett av målen för Europa 2020-strategin för sysselsättning och tillväxt.

Rapporten utkommer med 3–4 års mellanrum och innehåller en sammanställning av en rad olika datakällor. Den ger en heltäckande bild av språkundervisningen i de 32 deltagande länderna och mäter 61 indikatorer i fem kategorier: bakgrund, organisation, deltagande, lärare och undervisningsmetoder. Uppgifterna grundar sig främst på fyra källor, nämligen Eurydice, Eurostat, den europeiska undersökningen om språkkunskaper och Pisaundersökningen, som är OECD:s program för internationell bedömning av elevprestationer.

Som komplement till de statistiska uppgifterna ger rapporten en bakgrund till undervisningen i främmande språk och beskriver hur den är organiserad samt hur många elever som deltar. Den innehåller också närmare uppgifter om grundutbildningen och fortbildningen för lärare i främmande språk. Dessutom beskrivs hur språkundervisningen har utvecklats under årens lopp, med en jämförelse mellan den nuvarande och den tidigare situationen.

Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 har tagits fram av Eurydice och Eurostat i nära samarbete med EU-kommissionen.

Eurydice

Nätverket Eurydice tillhandahåller analyser och information om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa. Nätverket består av 38 nationella enheter i de 34 länder som deltar i EU:s program för livslångt lärande (EU-länderna, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet). Serbien och Schweiz omfattas inte av rapporten Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. Nätverket samordnas och förvaltas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Läs mer:

Hela rapporten på engelska: Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012

Huvudpunkterna i rapporten

EU-kommissionens webbplats om utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Ålder när det första och andra främmande språket införs som obligatoriskt ämne för alla elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet 2010–2011

Obligatoriska främmande språk enligt uppgift från de centrala utbildningsmyndigheterna
(under den obligatoriska skolgången) 1992–1993, 2002–2003, 2006–2007 och 2010–2011

Andelen elever i låg- och mellanstadiet som läser engelska, franska och/eller tyska.
Länder där ett av dessa språk studerades mest 2009–2010

Andra främmande språk än tyska, engelska, spanska, franska och ryska som högstadie- och gymnasieelever läser, i procent av alla språk som studeras på denna nivå, 2009–2010

Rekommendationer om innehållet i grundutbildningen för lärare och praktikperiod i land där målspråket talas, 2010-2011


Side Bar