Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. septembra 2012

Evropski otroci se tujih jezikov učijo vse mlajši

V Evropi začnejo otroci z učenjem tujih jezikov vse mlajši. Poročilo Evropske komisije kaže, da se večina učencev začne učiti prvega tujega jezika med 6. in 9. letom starosti. Večina držav ali regij je v zadnjih 15 letih znižala starostno mejo za obvezno učenje jezikov, nekatere pa poučevanje tujih jezikov vključujejo celo v predšolsko vzgojo. Nemško govoreča skupnost v Belgiji na primer zagotavlja učenje tujih jezikov že za 3-letne otroke. Poročilo z naslovom „Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012“ (Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012) potrjuje, da je angleščina v skoraj vseh evropskih državah zdaleč najpogosteje poučevan tuj jezik, z velikim zaostankom pa ji sledijo francoščina, španščina, nemščina in ruščina.

„Jezikovna in kulturna raznovrstnost je eno glavnih bogastev Evropske unije,“ je povedala evropska komisarka Androulla Vassiliou za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „Učenje jezikov lajša komunikacijo med narodi in državami ter spodbuja čezmejno mobilnost in vključevanje priseljencev. Vesela sem, da tudi naši najmlajši državljani radostno odkrivajo tuje jezike. Prav tako občane pozivam, da se poleg tistih najbolj razširjenih tujih jezikov zanimajo za druge, saj bodo tako lahko cenili neverjetno jezikovno raznovrstnost Evrope."

Poročilo navaja, da se v okviru obveznega izobraževanja vse več učencev vsaj eno leto uči dveh jezikov. V povprečju se je v šolskem letu 2009/2010 60,8 % dijakov, vključenih v nižje sekundarno izobraževanje, učilo dveh ali več tujih jezikov, kar je za 14,1 % več kot leta 2004/2005. V istem obdobju se je delež osnovnošolcev, ki se ne učijo tujega jezika, zmanjšal z 32,5 % na 21,8 %.

V skoraj vseh 32 državah, ki so bile vključene v raziskavo (27 držav članic, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija), je angleščina najpogosteje poučevan tuj jezik. Gre za trend, ki se je od leta 2004/2005 znatno okrepil. V nižjem sekundarnem in splošnem višjem sekundarnem izobraževanju se nad 90 % dijakov uči angleščine. Samo zelo majhen odstotek dijakov (0–5 %, odvisno od države) se uči drugih jezikov kot angleščine, francoščine, španščine, nemščine in ruščine.

Poročilo prav tako potrjuje precej presenetljivo ugotovitev, in sicer da le redke države od učiteljev tujega jezika zahtevajo, da v tujini preživijo daljše obdobje (t.i. imerzija). Dejansko je samo 53,8 % učiteljev tujih jezikov, ki so sodelovali v nedavno objavljeni evropski raziskavi o znanju jezikov (IP/12/679), izjavilo, da so v državi jezika, ki ga poučujejo, študirali več kot mesec dni. Vendar se za tem povprečjem skrivajo zelo različni pristopi: 79,7 % španskih učiteljev je več kot mesec dni študiralo v državi izbranega jezika, medtem ko to velja le za 11 % estonskih učiteljev. Ob teh ugotovitvah se zastavlja vprašanje, ali naj se praktične izkušnje bodočih učiteljev v tuji državi štejejo za merilo kakovosti usposabljanja učiteljev.

Pomen učenja jezikov bo v središču pozornosti na konferenci „Večjezičnost v Evropi“. Konferenco bo Komisija organizirala v ciprskem kraju Limassol od 26. do 28. septembra, na njej pa bo osrednja govornica evropska komisarka Androulla Vassiliou.

Ozadje

Večjezičnost v EU

Evropska komisija spodbuja večjezičnost in učenje jezikov, da bi 1) pospešila medkulturni dialog in bolj vključujočo družbo; 2) pomagala javnosti, da razvije občutek državljanstva EU; 3) zagotovila mladim priložnosti za študij in delo v tujini ter 4) odprla nove trge za podjetja iz EU, ki konkurirajo na svetovni ravni.

Cilj je Evropa, v kateri se poleg maternega jezika vsakdo že od zgodnjega otroštva uči vsaj dveh tujih jezikov. Cilj „materni jezik +2“ so marca 2002 določili voditelji držav in vlad EU na srečanju vrha v Barceloni. Komisija bo za spodbuditev napredka pri doseganju tega cilja v okviru svoje nove strategije „ponovnega razmisleka o spretnostih“, ki bo predvidoma sprejeta novembra, predlagala merila za učenje jezikov.

„Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012“

Poročilo kaže, da je večina držav v zadnjih 15 letih znižala starostno mejo obveznega učenja jezikov. Tega niso storili le v Belgiji (francosko govoreča skupnost), Latviji, Luksemburgu, Madžarski, na Malti, Nizozemskem, Finskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu.

Medtem ko se je začetna starost učenja tujih jezikov na splošno znižala, se količina učnih ur ni znatno povečala. Dejansko je poučevanju tujih jezikov v primerjavi z drugimi predmeti namenjenega sorazmerno malo časa.

Poročilo „Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012“ vsebuje veliko dokazov v podporo oblikovanju politike ter za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti učenja jezikov. Spodbujanje učenja jezikov je eden glavnih ciljev strategije Komisije na področju izobraževanja in usposabljanja (ET 2020), prav tako pa je ključnega pomena za spodbujanje čezmejne mobilnosti državljanov EU, kar je eden od ciljev strategije Evropa 2020 za delovna mesta in rast.

Poročilo izide vsaka 3 do 4 leta, združuje pa različne podatkovne vire in zagotavlja celoten pregled nad poučevanjem jezikov v 32 sodelujočih državah. Meri 61 kazalnikov v petih kategorijah: ozadje, organizacija, udeležba, učitelji in postopki poučevanja. Podatke večinoma črpa iz štirih virov: Eurydice, Eurostat, Evropska raziskava o znanju jezikov in mednarodna raziskava PISA (Program for International Student Assessment) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

V njem so združeni ti statistični podatki z opisom ozadja in organizacije poučevanja tujih jezikov, stopnjami udeležbe študentov, pa tudi podrobnostmi o začetnem izobraževanju in izpopolnjevanju učiteljev tujih jezikov. Poleg tega so v poročilu predstavljeni tudi večletni trendi poučevanja jezikov in analiza trenutnega stanja v primerjavi s preteklimi leti.

Poročilo „Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012“ sta skupaj v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo izdala Eurydice in Eurostat.

Eurydice

Mreža Eurydice zagotavlja analize in informacije o evropskih izobraževalnih sistemih in politikah. Sestavlja jo 38 nacionalnih enot s sedeži v 34 državah, ki sodelujejo v programu EU vseživljenjsko učenje (države članice EU, Hrvaška, Srbija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija). Pri pripravi poročila „Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012“ Srbija in Švica nista sodelovali. Mrežo Eurydice usklajuje in vodi Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Celotno poročilo (v angleščini) je na voljo na: „Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012“

Poudarki iz poročila

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Starostna meja za učenje prvega in drugega tujega jezika kot obveznega predmeta za vse učence v predšolskem, osnovnošolskem in/ali splošnem sekundarnem izobraževanju, 2010/2011

Posebni obvezni tuji jeziki, kot so jih določili centralni izobraževalni organi (v okviru rednega obveznega izobraževanja), 1992/1993, 2002/2003, 2006/2007, 2010/2011

Delež vseh učencev v osnovnošolskem izobraževanju, ki se učijo angleščine, francoščine in/ali nemščine. Države, v katerih je eden od teh jezikov najpogosteje poučevan, 2009/2010

Tuji jeziki poleg nemščine, angleščine, španščine, francoščine in ruščine, ki se jih dijaki učijo v sekundarnem izobraževanju, kot odstotek vseh jezikov, poučevanih na tej ravni, 2009/2010

Priporočila o vsebini začetnega izobraževanja učiteljev in študiju v državi ciljnega jezika (imerzija), 2010/2011


Side Bar