Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 20. septembra 2012

Deti v Európe sa začínajú učiť cudzie jazyky v čoraz útlejšom veku

Podľa správy uverejnenej Európskou komisiou sa deti v Európe začínajú učiť cudzie jazyky v čoraz útlejšom veku, pričom väčšina žiakov začína vo veku 6 – 9 rokov. Väčšina krajín alebo regiónov znížila v posledných 15 rokoch vek pre povinnú výučbu jazykov a niektoré ju dokonca ponúkajú v rámci predškolského vzdelávania – napríklad nemecky hovoriaca komunita v Belgicku poskytuje výučbu cudzích jazykov už pre trojročné deti. Správa s názvom „Kľúčové údaje o jazykovej výučbe na školách v Európe 2012“ potvrdzuje, že angličtina je zďaleka najviac vyučovaným cudzím jazykom v takmer všetkých európskych krajinách, pričom francúzština, španielčina, nemčina a ruština za ňou nasledujú s veľkým odstupom.

Jazyková a kultúrna rozmanitosť je jedna z hlavných predností Európskej únie,“ tvrdí Androulla Vassiliou, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „Štúdium jazykov uľahčuje komunikáciu medzi ľuďmi a krajinami a takisto podporuje cezhraničnú mobilitu a integráciu migrantov. Teší ma, že dokonca i naši najmladší občania majú možnosť zažívať radosť z objavovania cudzích jazykov. Nabádam ľudí tiež k tomu, aby sa neobmedzovali na najpoužívanejšie jazyky a vedeli oceniť úžasnú jazykovú rozmanitosť Európy.“

V správe sa zdôrazňuje, že dnes sa počas povinnej školskej dochádzky čoraz väčší počet žiakov učí dva jazyky, a to minimálne jeden rok. V školskom roku 2009/2010 sa 60,8 % študentov nižšieho sekundárneho vzdelávania učilo dva cudzie jazyky alebo viac – čo je o 14,1 % viac v porovnaní so školským rokom 2004/05. V tom istom období klesol percentuálny podiel žiakov primárneho vzdelávania, ktorí sa neučia cudzí jazyk, z 32,5 % na 21,8 %.

Angličtina je najviac vyučovaným cudzím jazykom takmer vo všetkých 32 krajinách zahrnutých v prieskume (27 členských štátov, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko), pričom tento trend od školského roku 2004/05 výrazne zosilnel. Percentuálny podiel študentov nižšieho sekundárneho a všeobecného vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorí sa učia angličtinu, presahuje 90 %. Iba veľmi malé množstvo žiakov (0 – 5 % podľa krajiny) sa učí iné jazyky ako angličtinu, francúzštinu, španielčinu, nemčinu a ruštinu.

Správa takisto potvrdzuje pomerne prekvapivé zistenie – iba v málo krajinách je imerzný pobyt v zahraničí nevyhnutnou súčasťou prípravy učiteľov jazykov. Iba 53,8 % učiteľov cudzích jazykov, ktorí sa zúčastnili na nedávno uverejnenom európskom prieskume jazykových kompetencií (IP/12/679) uviedlo, že študovali viac ako mesiac v krajine, kde sa hovorí jazykom, ktorý učia. Za týmto priemerom sa však skrýva široké spektrum prístupov: štúdiom zvoleného jazyka v krajine, kde sa ním hovorí, strávilo viac ako jeden mesiac 79,7 % španielskych učiteľov, čo v Estónsku platí iba pre 11 % učiteľov. Tieto zistenia vyvolávajú otázku, či by sa skúsenosť budúcich učiteľov s používaním jazyka v prirodzenom prostredí cudzojazyčnej krajiny mala považovať za kritérium kvality v odbornej príprave učiteľov.

Význam jazykovej výučby bude ústrednou témou konferencie nazvanej „Viacjazyčnosť v Európe“, ktorú organizuje Komisia 26. – 28. septembra v Limassol, na Cypre. Komisárka Vassiliou na nej prednesie kľúčový prejav.

Chronológia

Viacjazyčnosť v EÚ

Európska komisia podporuje viacjazyčnosť a výučbu jazykov s cieľom: 1) propagovať medzikultúrny dialóg a inkluzívnejšiu spoločnosť; 2) pomôcť verejnosti vybudovať si zmysel pre občianstvo EÚ; 3) vytvoriť pre malých ľudí viac príležitostí na štúdium a prácu v zahraničí a 4) otvoriť nové trhy pre podniky EÚ, ktoré sú konkurencieschopné na celosvetovej úrovni.

Cieľom je vybudovanie Európy, v ktorej sa každý už vo veľmi útlom veku začína popri svojom materinskom jazyku učiť aspoň dva cudzie jazyky. Cieľ „materinský jazyk + ďalšie dva“ stanovili hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ v marci 2002 na barcelonskom samite. Komisia v snahe podporiť úsilie o dosiahnutie tohto cieľa navrhne vo svojej novej stratégii nazvanej „Prehodnotenie zručností“, ktorá má byť prijatá v novembri, referenčnú úroveň pre štúdium jazykov.

„Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe 2012“

Zo správy vyplýva, že väčšina krajín v posledných 15 rokoch znížila vek, v ktorom sa začína povinná výučba jazykov, s výnimkou Belgicka (frankofónna komunita), Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Holandska, Fínska, Švédska a Spojeného kráľovstva.

Zatiaľ čo vek študentov, ktorí sa začínajú učiť cudzie jazyky, vo všeobecnosti poklesol, počet vyučovacích hodín, ktorý sa im venuje, sa výrazne nezvýšil. Počet vyučovacích hodín venovaných cudzím jazykom je v skutočnosti pomerne nízky v porovnaní s inými predmetmi.

Správa Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe 2012 poskytuje komplexné dôkazy na podporu tvorby politiky a skvalitnenie a zefektívnenie štúdia jazykov. Podpora štúdia jazykov je jedným z hlavných cieľov stratégie Komisie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020) a takisto je nevyhnutná na podporu cezhraničnej mobility občanov EÚ, ktorá je jedným z cieľov stratégie pre zamestnanosť a rast – Európa 2020.

Správa, ktorá sa vypracúva každé 3 – 4 roky, zhromažďuje rôznorodé zdroje údajov a poskytuje komplexný obraz o výučbe jazykov v 32 zúčastnených krajinách. Meria sa v nej 61 ukazovateľov v piatich kategóriách: kontext, organizácia, účasť, učitelia a metódy výučby. Údaje sa získavajú hlavne z týchto štyroch zdrojov: Eurydice, Eurostat, európsky prieskum jazykových kompetencií a medzinárodný prieskum OECD zameraný na posudzovanie študentov – PISA (Programme for International Student Assessment).

Správa kombinuje tieto štatistické údaje s opisom kontextu a organizácie výučby cudzích jazykov, úrovní zapojenia študentov, ako aj s podrobnými údajmi o počiatočnom a kontinuálnom vzdelávaní učiteľov cudzích jazykov. Okrem toho správa poskytuje informácie o trendoch v jazykovej výučbe za posledné roky a analýzu súčasnej situácie v porovnaní so situáciou v minulosti.

Publikácia Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe 2012 je spoločným projektom Euridice a Eurostatu, ktorý vznikol v úzkej spolupráci s Európskou komisiou.

Eurydice

Sieť Eurydice poskytuje analýzy a informácie o európskych vzdelávacích systémoch a politikách. Pozostáva z 38 národných oddelení vo všetkých 34 krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Srbsko a Švajčiarsko sa na správe Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe 2012 nepodieľajú. Túto sieť koordinuje a riadi Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Úplné znenie správy v angličtine je dostupné tu: Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe 2012

Hlavné body správy

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Vek, v ktorom sa začína výučba prvého a druhého cudzieho jazyka ako povinných predmetov pre všetkých žiakov predprimárneho, primárneho a/alebo všeobecného sekundárneho vzdelávania v školskom roku 2010/11

Konkrétne povinné cudzie jazyky stanovené ústrednými orgánmi v oblasti vzdelávania
(v priebehu riadnej povinnej školskej dochádzky) v školských rokoch 1992/93, 2002/03, 2006/07, 2010/11

Percentuálny podiel všetkých žiakov primárneho vzdelávania, ktorí sa učia angličtinu, francúzštinu a/alebo nemčinu Krajiny, v ktorých sa v školskom roku 2009/10 učil jeden z týchto jazykov najviac

Cudzie jazyky iné ako nemčina, angličtina, španielčina, francúzština a ruština, ktoré sa učia študenti sekundárneho vzdelávania, vyjadrené ako percentuálny podiel všetkých jazykov vyučovaných na tomto stupni v školskom roku 2009/10

Existencia odporúčaní týkajúcich sa obsahu počiatočného vzdelávania učiteľov a dĺžka imerzného pobytu v krajine cieľového jazyka v školskom roku 2010/11


Side Bar