Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 september 2012

Europese kinderen beginnen op steeds jongere leeftijd vreemde talen te leren

Uit een verslag van de Europese Commissie blijkt dat kinderen in Europa op steeds jongere leeftijd (meestal vanaf de leeftijd van 6 à 9 jaar) vreemde talen beginnen te leren. De meeste landen en regio's hebben de voorbije vijftien jaar de beginleeftijd voor het verplicht leren van talen verlaagd en soms leren kinderen al in het kleuteronderwijs een vreemde taal (in het Duitstalige deel van België bijvoorbeeld kunnen kinderen al vanaf drie jaar een vreemde taal leren). Uit het verslag Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 blijkt dat Engels veruit de meest onderwezen vreemde taal is in bijna alle Europese landen, op grote afstand gevolgd door Frans, Spaans, Duits en Russisch.

Volgens Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, "is taalkundige en culturele verscheidenheid een van de belangrijkste troeven van de Europese Unie. Het leren van talen vergemakkelijkt de communicatie tussen landen en volkeren en bevordert de grensoverschrijdende mobiliteit en de integratie van migranten. Ik ben blij dat ook onze jongste burgers vreemde talen kunnen ontdekken. Ik zou iedereen willen stimuleren zich niet te beperken tot het leren van de meest gebruikte talen maar oog te hebben voor de ongelooflijke taalkundige verscheidenheid van Europa."

Uit het verslag blijkt dat steeds meer leerlingen twee talen gedurende minstens één jaar verplicht leren. In 2009-2010 leerde gemiddeld 60,8% van alle leerlingen in het lager middelbaar onderwijs twee of meer vreemde talen – een stijging van 14,1% in vergelijking met 2004-2005. Tijdens dezelfde periode is het percentage leerlingen in het basisonderwijs dat geen vreemde taal leert, gedaald van 32,5% tot 21,8%.

Engels is de meest onderwezen vreemde taal in bijna alle 32 onderzochte landen (de 27 EU-lidstaten, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije) – een trend die nog is versterkt sinds 2004-2005. In het lager middelbaar onderwijs en het algemeen hoger middelbaar onderwijs leert meer dan 90% van de leerlingen Engels. Slechts een klein percentage leerlingen (0 à 5% afhankelijk van het land) leert een andere vreemde taal dan Engels, Frans, Spaans, Duits of Russisch.

Tamelijk verrassend is dat in slechts weinig landen taalleerkrachten tijdens hun opleiding een taalbad in het buitenland moeten nemen. Slechts 53,8% van de leerkrachten vreemde talen die aan het recent gepubliceerde European Survey on Language Competences (IP/12/679) hebben deelgenomen, hebben tijdens hun opleiding meer dan een maand doorgebracht in een land waar de taal die ze onderwijzen wordt gesproken. Er bestaan op dit punt echter grote verschillen tussen de landen. 79,7% van de Spaanse leerkrachten heeft meer dan een maand gestudeerd in een land waar de taal die ze onderwijzen wordt gesproken. In Estland is dat slechts 11%. De vraag rijst of een taalbad voor toekomstige taalleerkrachten niet als een kwaliteitscriterium bij de lerarenopleiding moet worden gehanteerd.

Het belang van het leren van talen zal centraal staan tijdens de conferentie "Multilingualism in Europe", die van 26 tot 28 september door de Commissie in Limassol (Cyprus) wordt georganiseerd en waar commissaris Vassiliou de hoofdtoespraak zal houden.

Achtergrond

Meertaligheid in de EU

De Europese Commissie bevordert meertaligheid en het leren van talen om 1) de interculturele dialoog en een meer inclusieve samenleving te bevorderen; 2) de bevolking te helpen zich burgers van de EU te voelen; 3) jongeren de mogelijkheid te geven in het buitenland te studeren en te werken; en 4) nieuwe markten te ontsluiten voor EU-bedrijven die wereldwijd actief zijn.

Doel is een Europa waar iedereen vanaf zeer jonge leeftijd twee vreemde talen leert. Deze doelstelling (moedertaal + 2) is door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU geformuleerd tijdens de Raad van Barcelona in maart 2002. Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstelling zal in de nieuwe strategie van de Commissie, "Rethinking Skills", die naar verwachting in november wordt goedgekeurd, een benchmark inzake het leren van talen worden voorgesteld.

"Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012"

Uit het verslag blijkt dat de meeste landen (met uitzondering van de Franstalige Gemeenschap in België, Letland, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Finland, Zweden en het VK) de voorbije vijftien jaar de beginleeftijd voor het verplicht leren van talen hebben verlaagd.

Hoewel de beginleeftijd voor het leren van een vreemde taal doorgaans is verlaagd, is het aantal lesuren niet significant gestegen. Meer nog, het aantal lesuren vreemde talen is tamelijk laag vergeleken met andere vakken.

Het verslag Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 bevat uitgebreide informatie ter ondersteuning van de beleidsvorming en ter verbetering van de kwaliteit en de doeltreffendheid van het taalonderwijs. De bevordering van het taalonderwijs is een van de hoofddoelstellingen van de strategie inzake onderwijs en opleidingen van de Commissie (ET 2020) en ook van cruciaal belang voor de grensoverschrijdende mobiliteit van de EU-burgers (een van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor banen en groei).

Het verslag, dat om de 3 à 4 jaar wordt gepubliceerd, is gebaseerd op een groot aantal bronnen en geeft een volledig overzicht van het taalonderwijs in de 32 deelnemende landen. Het meet 61 indicatoren in vijf categorieën: context, organisatie, participatie, leerkrachten en onderwijsmethoden. De belangrijkste bronnen zijn Eurydice, Eurostat, het European Survey on Language Competences en het PISA (Programme for International Student Assessment) International Survey van de OESO.

Het verslag combineert deze statistische gegevens met een beschrijving van de context en de organisatie van het vreemdetalenonderwijs. Verder bevat het verslag informatie over de participatiegraad van de leerlingen en details over de initiële en voortgezette opleiding van leerkrachten vreemde talen. Ten slotte wijdt het verslag aandacht aan trends in het taalonderwijs en vergelijkt het de huidige situatie met het verleden.

Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 is een gezamenlijke publicatie van Eurydice en Eurostat, die in nauwe samenwerking met de Europese Commissie wordt gepubliceerd.

Eurydice

Het Eurydice-netwerk analyseert en verstrekt informatie over de Europese onderwijsstelsels en het Europese onderwijsbeleid. Het netwerk bestaat uit 38 nationale eenheden in de 34 landen die deelnemen aan het programma Een leven lang leren van de EU (de EU-lidstaten, Kroatië, Servië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije). Servië en Zwitserland hebben niet meegewerkt aan het verslag Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. Eurydice wordt gecoördineerd en beheerd door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency van de EU.

Nadere informatie

Het volledige verslag kan hier in het Engels worden geraadpleegd: Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012

Belangrijkste punten van het verslag

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Beginleeftijd voor het verplicht leren van de eerste en tweede vreemde taal voor alle leerlingen van het kleuter-, basis en/of algemeen middelbaar onderwijs, 2010-2011

Specifieke vreemde talen waarvan het onderwijs door de centrale onderwijsinstanties is verplicht
(tijdens een van de stadia van het voltijds verplicht onderwijs), 1992/93, 2002/03, 2006/07, 2010/11

Percentage leerlingen in het basisonderwijs dat Engels, Frans en/of Duits leert.
Landen waarin een van deze talen de meest geleerde taal is, 2009/10

Andere vreemde talen dan Duits, Engels, Spaans, Frans of Russisch die door leerlingen in het middelbaar onderwijs worden geleerd (uitgedrukt als percentage van alle talen die in dit onderwijsstadium worden geleerd), 2009/10

Bestaan van aanbevelingen over de inhoud van de initiële lerarenopleiding en de immersieperiode in het land waar de doeltaal wordt gesproken, 2010-2011


Side Bar