Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. syyskuuta 2012

Lasten vieraiden kielten opetus alkaa Euroopassa yhä varhemmin

Euroopan komission julkaisemasta raportista käy ilmi, että lasten vieraiden kielten opetus alkaa Euroopassa yhä varhemmin, useimmilla oppilailla 6–9 vuoden iässä. Valtaosa maista tai alueista on varhaistanut pakollisen vieraan kielen tuntien aloittamisikää viimeisten 15 vuoden aikana, ja joissakin niistä opetetaan vierasta kieltä jopa ennen kouluikää: esimerkiksi Belgian saksankielinen yhteisö tarjoaa vieraan kielen opetusta jo 3-vuotiaille. Kyseinen vuoden 2012 raportti Euroopan koulujen kieltenopetusta koskevista keskeisistä tiedoista (Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012) vahvistaa sen, että ylivoimaisesti yleisin opetetuista kielistä lähes kaikissa Euroopan maissa on englanti – ranska, espanja, saksa ja venäjä seuraavat kaukana perässä.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou katsoo kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden olevan yksi Euroopan unionin vahvimmista valteista, sillä kielten oppiminen helpottaa kansojen ja maiden välistä kommunikointia ja edesauttaa liikkuvuutta rajojen yli samoin kuin maahanmuuttajien integroitumista. Hän sanoo olevansa ”ilahtunut siitä, että aivan nuorimmatkin kansalaisemme saavat mahdollisuuden tutustua vieraisiin kieliin”. Lisäksi hän rohkaisee opettelemaan muitakin kuin yleisimmin käytettyjä kieliä, ”jotta Euroopan upea kielellinen monimuotoisuus pääsee arvoonsa”.

Raportista selviää, että yhä useammat oppilaat saavat nykyisin oppivelvollisuuskoulutuksen aikana kahden vieraan kielen opetusta vähintään vuoden ajan. Vuosina 2009–2010 keskimäärin 60,8 prosenttia ylemmän perusasteen koulutuksen piirissä olevista oppilaista osallistui kahden tai useamman vieraan kielen opetukseen; osuus on lisääntynyt 14,1 prosenttia verrattuna vuosiin 2004–2005. Samana ajanjaksona sellaisten alemman perusasteen koulutuksen piirissä olevien oppilaiden, jotka eivät osallistuneet vieraiden kielten opetukseen, osuus väheni 32,5 prosentista 21,8 prosenttiin.

Lähes kaikissa tutkimukseen sisältyneissä 32 maassa (27 jäsenvaltiota, Kroatia, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki) opetetuin vieras kieli on englanti, ja tämä suuntaus on vahvistunut huomattavasti vuosista 2004–2005. Toisen asteen koulutuksen piirissä olevista englannin opiskelijoiden osuus on yli 90 prosenttia. Muiden kielten kuin englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän opiskelijoiden prosenttiosuus on hyvin pieni (0–5 prosenttia maasta riippuen).

Lisäksi raportista käy ilmi melko yllättävä seikka: vain harvat maat edellyttävät, että kieltenopettajaksi opiskelevat suorittavat kieliharjoittelujakson ulkomailla. Äskettäin julkistettuun eurooppalaiseen kielitaitotutkimukseen (IP/12/679) osallistuneista vieraiden kielten opettajista vain 53,8 prosenttia ilmoitti suorittaneensa yli kuukauden opiskelujakson maassa, jossa puhutaan heidän opettamaansa kieltä. Tämän keskiarvon taustalla on kuitenkin suurta vaihtelua: espanjalaisista opettajista 79,7 prosenttia on suorittanut yli kuukauden pituisen opiskelujakson maassa, jossa puhutaan heidän opiskelemaansa kieltä, mutta sama koskee vain 11:tä prosenttia virolaisista opettajista. Kyseinen seikka herättää kysymyksen siitä, eikö tulevien opettajien saamaa käytännön kokemusta kielen käyttämisestä olisi pidettävä opettajien koulutuksen laatukriteerinä.

Kielten oppimisen tärkeys on keskeisenä aiheena monikielisyyttä Euroopassa käsittelevässä konferenssissa, jonka komissio järjestää Limassolissa Kyproksessa 26.–28. syyskuuta. Konferenssin pääpuhujana on komissaari Vassiliou.

Tausta

Monikielisyys EU:ssa

Euroopan komissio edistää monikielisyyttä ja kielten oppimista 1) lisätäkseen kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja tarjotakseen entistä osallistavamman yhteiskunnan, 2) auttaakseen kehittämään tunnetta EU:n kansalaisuudesta, 3) järjestääkseen nuorille tilaisuuksia opiskella ja työskennellä ulkomailla ja 4) avatakseen maailmanmarkkinoilla kilpaileville EU:n yrityksille uusia markkinoita.

Keskeisenä tavoitteena on Eurooppa, jossa jokaiselle opetetaan jo hyvin nuoresta iästä lähtien äidinkielen lisäksi vähintään kahta kieltä. EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat tästä ”äidinkieli + 2” -tavoitteesta Barcelonan huippukokouksessa maaliskuussa 2002. Tavoitteen saavuttamiseksi komission uudessa ammattitaidon uudelleenarviointia koskevassa strategiassa (Rethinking Skills), joka on tarkoitus hyväksyä marraskuussa, ehdotetaan kielten oppimiseen liittyvän vertailuarvon asettamista.

Raportti Euroopan koulujen kieltenopetusta koskevista keskeisistä tiedoista 2012

Raportti Euroopan koulujen kieltenopetusta koskevista keskeisistä tiedoista 2012 (Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012) osoittaa, että useimmat maat ovat varhentaneet pakollisen vieraan kielen opetuksen alkamisikää viimeisten 15 vuoden aikana. Poikkeuksena tästä ovat Belgia (ranskankielinen yhteisö), Latvia, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Vaikka vieraan kielen opetus alkaa yleisesti entistä varhemmin, opetukseen käytettävä aika ei kuitenkaan ole merkittävästi lisääntynyt. Vieraiden kielten opetukseen käytettävä aika onkin melko pieni verrattuna muihin aineisiin.

Raportti tarjoaa kattavan aineiston politiikan tueksi ja kielten oppimisen laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Kielten oppimisen edistäminen on yksi komission Koulutus 2020 ‑strategian päätavoitteista ja myös ratkaisevan tärkeää, kun pyritään lisäämään EU:n kansalaisten liikkuvuutta rajojen yli, mikä on yksi työllisyyttä ja kasvua koskevan Eurooppa 2020 ‑strategian päämääristä.

Kyseinen raportti laaditaan 3–4 vuoden välein, ja siihen kootaan tietoja useista eri lähteistä. Raportti antaa kattavan kuvan kieltenopetuksesta 32:ssa mukana olevassa maassa, ja siinä tarkastellaan 61:tä indikaattoria seuraavissa viidessä luokassa: konteksti, organisaatio, osallistuminen, opettajat ja opetusprosessit. Tietolähteinä ovat pääasiallisesti Eurydice, Eurostat, eurooppalainen kielitaitotutkimus ja OECD:n kansainvälinen PISA-tutkimus (kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma).

Saadut tilastotiedot yhdistetään kuvaukseen vieraiden kielten opetuksen kontekstista ja organisaatiosta sekä oppilaiden osallistumisasteesta samoin kuin yksityiskohtaisiin tietoihin vieraiden kielten opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta. Raportissa esitetään myös kieltenopetuksessa vuosien aikana esiintyneitä suuntauksia ja analysoidaan nykytilannetta aikaisempaan verrattuna.

Kieltenopetusta koskeva raportti on Eurydicen ja Eurostatin yhteinen julkaisu, joka laaditaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Eurydice

Eurydice-verkosto tarjoaa tietoja ja analyysejä Euroopan maiden koulutusjärjestelmistä ja -politiikoista. Verkostoon kuuluu 38 kansallista yksikköä niissä 34 maassa, jotka osallistuvat EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan (EU:n jäsenvaltiot, Kroatia, Serbia, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki). Serbia ja Sveitsi eivät olleet mukana kieltenopetusta koskevassa vuoden 2012 raportissa. Eurydice-verkostoa koordinoi ja hallinnoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Lisätietoa

Englanninkielinen kertomus lyhentämättömänä:

Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012

Raportin keskeiset kohdat

Euroopan komission koulutussivut

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pakollisen ensimmäisen ja toisen vieraan kielen aloittamisikä kaikkien esiasteen, perusasteen ja/tai toisen asteen koulutuksen piirissä olevien osalta, 2010–2011

Koulutuksesta vastaavien keskusviranomaisten ilmoittamat pakolliset vieraat kielet
(jossakin vaiheessa oppivelvollisuuskoulutusta), 1992–1993, 2002–2003, 2006–2007, 2010–2011

Englannin, ranskan ja/tai saksan opiskelijoiden prosenttiosuus kaikista alemman perusasteen oppilaista.
Maat, joissa jotakin näistä kielistä opiskellaan yleisimmin, 2009–2010

Muiden vieraiden kielten kuin saksan, englannin, espanjan, ranskan ja venäjän prosenttiosuus kaikista opiskeltavista kielistä ylemmän perusasteen ja keskiasteen opiskelijoiden osalta, 2009–2010

    Mahdolliset suositukset opettajien peruskoulutuksen sisällöstä ja kieliharjoittelusta maassa, jossa puhutaan opiskeltavaa kieltä, 2010–2011


Side Bar