Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Tisková zpráva

Brusel 20. září 2012

Děti v Evropě se začínají učit cizí jazyky ve stále útlejším věku

Děti v Evropě se začínají učit cizí jazyky ve stále útlejším věku, přičemž většina žáků podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí začíná ve věku 6–9 let. Většina zemí nebo regionů v posledních 15 letech snížila věk pro povinnou výuku jazyků a některé ji nabízejí dokonce v rámci předškolního vzdělávání – německy mluvící komunita v Belgii umožňuje výuku cizích jazyků již dětem od 3 let. Zpráva nazvaná „Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 2012“ potvrzuje, že angličtina je zdaleka nejvíce vyučovaným cizím jazykem takřka ve všech evropských zemích a s velkým odstupem za ní následují francouzština, španělština, němčina a ruština.

Jazyková a kulturní rozmanitost jsou jednou z hlavních předností Evropské unie“, říká Androula Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. „Výuka jazyků usnadňuje komunikaci mezi lidmi a zeměmi a rovněž podporuje přeshraniční mobilitu a integraci migrantů. Těší mě, že dokonce i naši nejmladší občané mohou zažívat radost z objevování cizích jazyků. Nabádám lidi také k tomu, aby se nezaměřovali pouze na nejvíce používané jazyky a dopřáli si potěšení z nesmírné jazykové rozmanitosti Evropy.“

Uvedená zpráva zdůrazňuje, že se během povinné školní docházky učí dva jazyky po dobu alespoň jednoho roku stále rostoucí počet žáků. Průměrně se ve školním roce 2009/2010 na druhém stupni základních škol učilo dva a více cizích jazyků 60,8 % žáků, což ve srovnání se školním rokem 2004/2005 představuje nárůst o 14,1 %. Ve stejném období v rámci základních škol podíl žáků, kteří se cizí jazyk neučili, poklesl ze 32,5 % na 21,8 %.

Angličtina je nejvíce vyučovaným cizím jazykem téměř ve všech 32 zemích zahrnutých do průzkumu (27 členských států EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko), což je trend, který od školního roku 2004/2005 výrazně zesílil. V rámci nižšího středního a všeobecného vyššího středního vzdělávání přesahuje podíl studentů, kteří se učí angličtinu, 90 %. Pouze velmi nízké procento studentů (0–5 %) se učí jiné jazyky než angličtinu, francouzštinu, španělštinu, němčinu a ruštinu.

Zpráva rovněž obsahuje poměrně překvapivé zjištění, že jen malý počet zemí po svých začínajících učitelích jazyků požaduje, aby absolvovali studijní pobyt v zahraničí. Skutečně pouze 53,8 % učitelů cizích jazyků, kteří se zúčastnili nedávno zveřejněného evropského průzkumu jazykových znalostí (IP/12/679), uvedlo, že strávili více než měsíc studiem v zemi, v níž se hovoří jazykem, který vyučují. Za tímto průměrem se však skrývá široké spektrum různých přístupů: studiem zvoleného jazyka v zemi, ve kterém se tímto jazykem mluví, strávilo více než jeden měsíc 79,7 % španělských učitelů, což platí pouze pro 11 % estonských učitelů. Tato zjištění vyvolávají otázku, zda má být skutečnost, že budoucí učitelé mají či nemají zkušenost s používáním jazyka v běžných podmínkách, považována za kritérium kvality přípravy učitelů.

Význam výuky jazyků bude ústředním tématem konference „Mnohojazyčnost v Evropě“, kterou organizuje Komise v kyperském Limasolu ve dnech 26.–28. září. Hlavní projev pronese komisařka Androulla Vassiliou.

Souvislosti

Mnohojazyčnost v EU

Evropská komise podporuje mnohojazyčnost a výuku jazyků, aby 1) propagovala dialog mezi kulturami a otevřenější společnost; 2) pomohla u obyvatel vzbudit pocit, že jsou občany EU; 3) otevřela mladým lidem příležitosti studovat a pracovat v zahraničí a 4) otevřela nové trhy podnikům EU konkurenceschopným na celosvětové úrovni.

Cílem je Evropa, v níž se bude každý od útlého věku vedle své mateřštiny učit ještě alespoň dvěma jazykům. „Mateřský jazyk + 2“ je cíl, který vytyčily hlavy států a vlád EU na barcelonském summitu v březnu 2002. Aby podpořila úsilí o dosažení tohoto cíle, navrhla Komise v rámci své nové strategie nazvané „Přehodnocení dovedností“, která má být přijata v listopadu, referenční úrovně pro studium jazyků.

„Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 2012“

Zpráva ukazuje, že většina zemí v posledních 15 letech snížila věk pro zahájení povinné výuky jazyků. Výjimkou jsou Belgie (frankofonní část), Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Finsko, Švédsko a Spojené království.

Ačkoliv se věk žáků, kteří se začínají učit cizí jazyk, obecně snížil, počet vyučovacích hodin, který je jim věnován, se nijak výrazně nezvětšil. Počet vyučovacích hodin věnovaných cizím jazykům je ve skutečnosti v porovnání s jinými předměty poměrně nízký.

Zpráva Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 2012 poskytuje komplexní údaje svědčící ve prospěch tvorby politik a zlepšení kvality a efektivity výuky jazyků. Propagace výuky jazyků je jedním z hlavních záměrů strategie Komise nazvané „vzdělání a odborná příprava (ET 2020)“ a je rovněž nezbytná pro podporu přeshraniční mobility občanů EU, což je jeden z cílů strategie pro zaměstnanost a růst Evropa 2020.

Zpráva, která je připravována každé 3–4 roky, shromažďuje údaje z mnoha různých zdrojů a poskytuje ucelený obraz výuky jazyků ve 32 zúčastněných zemích. Hodnotí 61 ukazatelů rozdělených do pěti kategorií: kontext, organizace, účast, vyučující a výukové metody. Údaje jsou získávány hlavně ze čtyř zdrojů: sítě Eurydice, Eurostatu, evropského průzkumu jazykových znalostí a mezinárodního průzkumu Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA) v rámci OECD.

Zpráva kombinuje tyto statistické údaje s popisem kontextu a organizace výuky cizích jazyků, počtem zúčastněných žáků a také s podrobnostmi o výchozím vzdělání a pokračujícím vzdělávání učitelů cizích jazyků. Zpráva navíc předkládá také informace o trendech ve výuce jazyků za poslední roky a analyzuje současnou situaci ve srovnání s minulostí.

Publikace Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 2012 je společným projektem sítě Eurydice a Eurostatu a vznikla v úzké spolupráci s Evropskou komisí.

Eurydice

Síť Eurydice poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech a politikách a jejich analýzy. Tvoří ji 38 národních oddělení ve 34 zemích, které se účastní programu celoživotního učení EU (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko). Srbsko a Švýcarsko se na zprávě Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 2012 nepodílejí. Síť Eurydice koordinuje a řídí Výkonná agentura EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Úplná zpráva v anglickém jazyce je k dispozici zde: „Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách v Evropě 2012“

Hlavní body zprávy

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Věk zahájení výuky prvního a druhého cizího jazyka jako předmětů povinných pro všechny studenty předškolního, základního a/nebo všeobecného středního vzdělávání ve školním roce 2010/2011

Konkrétní povinné cizí jazyky stanovené ústředními orgány v oblasti vzdělávání (v průběhu řádné povinné školní docházky) v školním roce 1992/1993, 2002/2003, 2006/2007, 2010/2011

Procentní podíl všech žáků základních škol, kteří se učí angličtinu, francouzštinu a/nebo němčinu. Země, v nichž byl jeden z těchto jazyků ve školním roce 2009/2010 vyučován v největší míře

Cizí jazyky jiné než němčina, angličtina, španělština, francouzština a ruština, které se učí studenti v rámci středního vzdělávání. Vyjádřeno jako procentní podíl všech jazyků vyučovaných na tomto stupni ve školním roce 2009/2010

Doporučení týkající se obsahu výchozího vzdělání učitelů a studijního pobytu stráveného v cílové zemi. Školní rok 2010/2011


Side Bar