Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 септември 2012 г.

Децата в Европа започват да учат чужди езици все по-рано

В Европа децата започват да изучават чужди езици на все по-ранна възраст, като за първия си урок повечето малки ученици са между 6- и 9-годишни, сочи доклад, публикуван от Европейската комисия. През последните 15 години повечето държави или региони са свалили началната възраст за задължителното чуждоезиково обучение, а някои предлагат такова дори в подготвителните предучилищни класове. Немскоговорящата общност в Белгия например осигурява обучение по чужди езици на децата още на 3-годишна възраст. Докладът „Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа — 2012 г.“ потвърждава, че английският определено е най-често преподаваният чужд език в почти всички европейски държави, а френският, испанският, немският и руският изостават далеч зад него.

Езиковото и културно многообразие е една от най-големите ценности на Европейския съюз“, заяви Андрула Василиу, комисарят за образованието, културата, многоезичието и младежта. „Ученето на чужди езици улеснява общуването между хората и държавите и насърчава трансграничната мобилност и интеграцията на мигрантите. Радостна съм, че дори и най-малките ни граждани могат да открият магията на чуждите езици. Искам да насърча всички да погледнат отвъд най-често използваните езици, за да могат да усетят невероятното езиково многообразие, което крие Европа.“

От доклада става ясно, че през годините на задължителното образование все повече ученици в течение на поне една година изучават два езика. През 2009—2010 г. средно 60,8 % от учениците в прогимназията са изучавали два или повече чужди езика, което е с 14,1 % повече в сравнение с 2004—2005 г. За същия период делът на учениците в основните училища, които не изучават чужд език, е спаднал от 32,5 % на 21,8 %.

Английският е най-често преподаваният чужд език в почти всички 32 държави, обхванати от проучването (27-те държави членки, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и Хърватия) — тенденция, която се е засилила значително в сравнение с 2004—2005 г. В прогимназиалния и гимназиалния етап на средното неспециално образование процентът на учениците, изучаващи английски, надвишава 90 %. Делът на тези, които изучават езици, различни от английски, френски, испански, немски и руски, е изключително малък (0-5 % в зависимост от държавата).

Докладът потвърждава и една изненадваща констатация — държавите, които изискват от бъдещите учители по езици да са прекарали известен период в страна, където се говори езикът, който ще преподават, са твърде малко на брой. Едва 53,8 % от учителите по чужди езици, участвали в наскоро публикуваното Европейско проучване на езиковите компетентности (IP/12/679), посочват, че са били за повече от месец в държава, в която се говори езикът, който преподават. Зад тази средна стойност обаче се крият най-различни случаи: 79,7% от учителите в Испания са имали възможност за повече от месец да учат езика, който преподават, в страна, където той се говори, но такъв е случаят само при 11 % от техните естонски колеги. Тези констатации повдигат въпроса дали „потапянето“ на бъдещите учители в реална езикова среда следва да се счита за критерий за качество при подготовката им.

Значението на чуждоезиковото обучение ще бъде в центъра на вниманието на конференцията „Многоезичието в Европа“, която Комисията организира в Лимасол, Кипър на 26-28 септември и в която комисар Василиу ще участва с основна реч.

Контекст

Многоезичието в ЕС

Европейската комисия насърчава многоезичието и изучаването на чужди езици, за да: 1) насърчава междукултурния диалог и по-приобщаващото общество; 2) спомага за това у обществеността да се създаде чувство за гражданство на ЕС; 3) създава възможности за младите хора да учат и работят в чужбина и 4) създава нови пазари за бизнеса от ЕС, който се конкурира на глобално равнище.

Целта е един ден в Европа още от най-ранна възраст всички да изучават поне още два езика освен родния си. Целта „роден език+още два езика“ беше поставена от държавните и правителствените ръководители на ЕС на срещата на високо равнище в Барселона през март 2002 г. За да се стимулира напредъкът към тази цел, в новата стратегия на Комисията за преосмисляне на уменията, която ще бъде приета през ноември, се предлага еталон за обучението по чужди езици.

„Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа — 2012 г.“

От доклада става ясно, че през последните 15 години повечето държави са свалили началната възраст за задължителното чуждоезиково обучение, с изключение на Белгия (френскоговорящата общност), Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Въпреки че възрастта, на която учениците започват да изучават чужд език, като цяло се е понижила, броят учебни часове, през които преминават те, не се е увеличил значително. Броят часове по чужди езици определено е доста нисък в сравнение с други предмети.

„Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа — 2012 г.“ предлага комплексна информация, която може да бъде в подкрепа на определянето на политики и подобряването на качеството и ефективността на чуждоезиковото обучение. Насърчаването на чуждоезиковото обучение е една от основните цели на стратегията на Комисията за образованието и обучението (ET 2020) и е от основно значение за по-активната трансгранична мобилност на гражданите на ЕС — една от основните цели на стратегията за работни места и растеж „Европа 2020“.

Докладът се изготвя през период от 3 до 4 години и черпи от разнообразни източници, за да обрисува пълната картина на чуждоезиковото обучение в 32-те участващи държави. В него се използват 61 показателя, разделени в пет категории: условия, организация, участие, преподаватели и учебен процес. Данните са почерпени предимно от четири източника: „Евридика“, Евростат, Европейското проучване на езиковите компетентности и международното проучване на програмата PISA на ОИСР (Програма за международно оценяване на учениците).

В доклада статистическите данни са допълнени от описание на условията и организацията на чуждоезиковото обучение, степента на участие на учениците, както и с информация за първоначалната подготовка на учителите по чужди езици и тяхната допълнителна квалификация след това. В допълнение в доклада са представени и тенденциите в преподаването на езици през годините и е направен анализ на сегашната ситуация в сравнение с миналото.

„Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа — 2012 г.“ е съвместна публикация на мрежата „Евридика“ и Евростат, изготвена в тясно сътрудничество с Европейската комисия.

„Евридика“

Мрежата „Евридика“ предоставя анализи и информация за европейските образователни системи и политики. Тя включва 38 национални структури, разположени в 34-те държави, участващи в програмата на ЕС за учене през целия живот (държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия и Швейцария). В „Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа — 2012 г.“ не участват Сърбия и Швейцария. Мрежата се координира и ръководи от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура.

За повече информация

Пълният текст на доклада на английски език можете да намерите тук: „Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа — 2012 г.“

Основни моменти от доклада

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на комисар Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Възраст, на която учениците започват да изучават първи и втори чужд език като задължителен предмет в подготвителните предучилищни класове, основното и/или средното общообразователно училище, 2010—2011 г.

Задължителни чужди езици, определени от централните органи в системата на образованието
(в конкретен момент от редовното задължително образование) 1992—1993, 2002—2003, 2006—2007, 2010—2011 г.

Дял на учениците в основното училище, които изучават английски, френски и/или немски Държави, в които един от тези езици е най-често изучаваният език, 2009—2010 г.

Чужди езици, различни от немски, английски, испански, френски и руски, изучавани от учениците в средните училища, като дял от всички езици, изучавани в това образователно ниво, 2009—2010 г.

Наличие на препоръки относно съдържанието на първоначалната подготовка на учителите по чужди езици и проведените от тях „езикови практикуми“ в страна, в която се говори съответният език, 2010—2011 г.


Side Bar