Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. septembrī

Eiropas Savienība un Ķīna apvieno spēkus, lai risinātu vides, urbanizācijas un klimata pārmaiņu problēmas

Šodien attīstības komisārs Andris Piebalgs un Ķīnas Republikas tirdzniecības ministrs Čens Demings parakstīja finansēšanas līgumu, lai Ķīnā sekmētu vides aizsardzību, pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: „Šodien ar Ķīnu noslēgtais līgums ir praktisks piemērs tam, kā mēs varam partnerībā risināt globālas un kopīgas problēmas. Mēs atzinīgi vērtējam Ķīnas apņēmību un atbalstīsim tās centienus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, padarīt pilsētas tīrākas un labāk apsaimniekot ūdeni, atkritumus un piesārņojumu ar smagajiem metāliem. ES ir bagātīga pieredze cīņā pret klimata pārmaiņām un videi draudzīgas ekonomikas veidošanā, un mēs priecājamies šajā pieredzē dalīties. Šo projektu rezultāti nāks par labu mums visiem un palīdzēs sasniegt mūsu kopīgo mērķi – planētas ilgtspējīgu attīstību.”

Klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda teica: „Šodien noslēgtais līgums ir svarīgs solis, veidojot arvien ciešāku sadarbību ceļā uz stabilu starptautisko oglekļa dioksīda tirgu. Acīmredzami, tam, ka nu arī Ķīna vēlas izmantot oglekļa dioksīda tirgu, lai rentabli samazinātu emisijas, un sekmēt zemas oglekļa emisijas energotehnoloģijas, ir izšķirīga nozīme. Mūsu kopīgā apņemšanās attiecībā uz oglekļa dioksīda tirgu liecina par gudras klimata politikas potenciālu un izdevīgumu. Šī ir milzīga iespēja modernizēt mūsu tautsaimniecības, sekmēt izaugsmi un radīt darbavietas jaunās, dinamiskās rūpniecības nozarēs, kurās izmanto novatoriskas tehnoloģijas un tīru enerģiju.”

ES palīdzēs Ķīnai sasniegt tās mērķus attiecībā uz vidi, energointensitāti un oglekļa intensitāti un tādējādi ilgtermiņā sekmēs siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu pasaulē. Pateicoties ES atbalstam, izmantojot izmēģinājuma projektus, tiks sniegta tehniskā palīdzība un apmācības un veicināta pieredzes, paraugprakses un zinātības apmaiņa tādās jomās kā ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un videi draudzīga ekonomika. Trīs projektus, kuros ES ieguldīs 25 miljonus eiro, īstenos četrus gadus ilgā laikposmā, un tie koncentrēsies uz tādām jomām kā ūdens, atkritumi un piesārņojums ar smagajiem metāliem, emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un ilgtspējīga urbanizācija.

Sīkāka informācija par projektiem

• Pirmā projekta uzdevums ir sniegt atbalstu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu izstrādei un ieviešanai Ķīnā, lai Ķīnai palīdzētu centienos sasniegt tās emisiju samazināšanas mērķus un veicināt zema oglekļa emisiju līmeņa attīstību. Projekta ietvaros tiks izstrādātas un ieviestas sekmīgas emisijas kvotu tirdzniecības izmēģinājuma programmas, uz kuru pamata laika gaitā tiks izvērsta efektīva darbība visas valsts mērogā.

• Otrā projekta uzdevums ir sniegt palīdzību Ķīnas pilsētām energoefektīvu un resursu ziņā efektīvu ekoloģisku risinājumu īstenošanā, Eiropai un Ķīnai savstarpēji daloties pieredzē par ilgtspējīgu urbanizāciju un citās saistītās politikas jomās. Viens no galvenajiem projekta iznākumiem būs uz IKT balstīta zināšanu foruma izveidošana, lai sekmētu nepārtrauktu apmaiņu ar zināšanām un informāciju, tostarp paraugpraksi un situāciju izpēti, kā arī lai veicinātu tīklu veidošanu un sadarbību starp galvenajiem Ķīnas un Eiropas pilsētu pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības darbiniekiem, jo īpaši vietējā līmenī.

• Trešā projekta uzdevums ir mudināt Ķīnas iestāžu centienus nodrošināt vides ilgtspēju, mazinot ūdens piesārņojumu un piesārņojumu ar smagajiem metāliem un īstenojot ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas politiku.

Papildu informācija

EuropeAid Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne (izglītības sadaļa):

http://ec.europa.eu/europeaid/what/education/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar