Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 september 2012

Konsumentpolitik: småmål i EU kan lösas utan krångel

Att leta efter prisvärda köp i andra länder är ett sätt för konsumenterna att dra nytta av den inre marknaden i EU. Handel på nätet gör det mycket lättare att hitta prisvärda erbjudanden. Men ibland fungerar det inte som det ska, utan det blir ett fel med varan eller leveransen. För att undvika krångliga, dyra och tidsödande rättsprocesser underlättar EU konsumenternas tillgång till rättsmedel så att de kan hävda sin rätt. En lösning är det europeiska småmålsförfarandet som har funnits sedan den 1 januari 2009 och kan användas för att lösa gränsöverskridande tvister i mål som rör högst 2 000 euro. En ny rapport från det europeiska nätverket av konsumentcentrum (ECC-Net), som läggs fram i dag, visar dock att detta enkla förfarande inte används särskilt ofta. Det beror främst på att domarkåren inte känner till förfarandet, något som kommissionen tänker råda bot på.

– De europeiska konsumenterna ska känna sig trygga när de köper varor och tjänster på den inre marknaden och de ska inte löpa några extra risker. Om det blir problem ska de kunna hävda sin rätt i domstolarna i EU snabbt och enkelt. Det europeiska småmålsförfarandet hjälper konsumenterna att få pengarna tillbaka från utlandet. Men det återstår en hel del att göra för att få det att fungera för konsumenterna. EU-länderna måste se till att deras domstolar känner till förfarandet, så att de kan hjälpa konsumenterna att hävda sin rätt, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som ansvarar för rättsliga frågor.

– Konsumenter som vill ta vara på möjligheterna på den inre marknaden måste kunna lita på att det finns ett utbud av verkningsfulla och effektiva rättsmedel. Jag är besviken över att konsumenter som försöker använda det europeiska småmålsförfarandet får så lite hjälp. Även små summor ska man inte förakta, och att konsumenterna inte får den ersättning de har rätt till påverkar deras kassa, skadar förtroendet och hämmar den europeiska tillväxten, säger hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

Rapporten i sammandrag

Bristande medvetenhet och dåligt verkställande är de största problemen

I ett projekt lett av det italienska konsumentcentrumet undersökte 2010 europeiska konsumentcentrum i EU:s 27 länder hur det europeiska småmålsförfarandet fungerade i praktiken. De konstaterade att man helt enkelt inte känner till förfarandet, och det gäller inte bara konsumenterna utan även domarna. Även om förfarandet i sig är enkelt och kostnadsfritt drar den förlorande parten ofta ut på tiden med att rätta sig efter domen. Därför blir bara en minoritet av de domar till konsumentens fördel som domstolarna avkunnar i konsumenternas hemland faktiskt verkställda i det andra landet. När man måste göra något extra för att få ett beslut verkställt i näringsidkarens land enligt lagarna där, ger konsumenterna ofta upp eftersom processen för verkställighet i det andra landet är krånglig och ofta dyr.

Småmålsförfarandet behövs

På hemmamarknaderna uppger omkring 20 % av de europeiska konsumenterna att de stött på problem de senaste tolv månaderna med en vara, tjänst, återförsäljare eller tjänsteleverantör. Förlusterna var uppskattningsvis 375 euro i det genomsnittliga ärendet. Av de tillfrågade konsumenterna fann 60 % en tillfredsställande lösning direkt med näringsidkaren, medan återstående 40 % inte fick någon gottgörelse, och av dem försökte 25 % inte ens att klaga. Andelen konsumenter som går till domstol med en näringsidkare är mycket låg (2 % av dem som hade ett problem de senaste tolv månaderna). Många sade att de inte klagade för att beloppen var för små (26 %), för att de trodde att processen skulle bli för dyr jämfört med den aktuella summan (13 %) eller för att det skulle ta för lång tid (12 %).

Vad händer nu?

Europeiska kommissionen kommer att samarbeta med EU-länderna för att se till att domar enligt det europeiska småmålsförfarandet verkligen verkställs och öka kännedomen om det. Fler konsumenter borde känna till det och utnyttja det. Kommissionen

  • kommer att samarbeta med domstolarna för att sprida kännedom om förfarandet,

  • kommer under 2012 att ge ut en praktisk handbok för konsumenter och jurister,

  • kommer att informera om de befintliga standardblanketterna på de 22 officiella EU-språken genom e-juridikportalen, så att det blir enklare att registrera ett ärende och se hur förfarandet fungerar,

  • kommer att samarbeta med de europeiska konsumentcentrumen för att aktivt marknadsföra förfarandet till konsumenter och domare,

  • kommer att uppmuntra de europeiska konsumentcentrumen att ge praktisk hjälp till konsumenterna med att använda förfarandet i enskilda ärenden,

  • kommer att lägga fram en utvärdering av förfarandet (om bl.a. hur dyrt, snabbt och enkelt det är att använda förfarandet) och vid behov se över det för att få det att fungera mer bättre för konsumenterna, t.ex. genom att höja gränsen på 2 000 euro så att större mål omfattas eller genom att förenkla standardblanketterna för förfarandet.

Småmålsförfarandet: så fungerar det

En österrikisk konsument beställde surfkläder från en webbplats i Tyskland. Han betalade 228 euro i förskott med en bankgirering. Näringsidkaren levererade aldrig kläderna och betalande inte tillbaka köpesumman. På det tyska europeiska konsumentcentrumets inrådan väckte konsumenten talan enligt det europeiska småmålsförfarandet. Den österrikiska domstolen i Linz dömde till konsumentens fördel, och domen verkställdes av de tyska myndigheterna i Charlottenburg. Konsumenten fick då köpesumman tillbaka.

Bakgrund

Syftet med det europeiska småmålsförfarandet (förordning (EG) nr 861/2007) är att förbättra tillgången till rättsmedel genom att förenkla gränsöverskridande tvistemål och sänka kostnaderna. Det är en av åtgärderna inom EU:s rättspolitiska program, och det är särskilt utformat för att hjälpa konsumenterna att hävda sin rätt. Det trädde i kraft den 1 januari 2009.

Med småmål menas ärenden som rör belopp på högst 2 000 euro exklusive ränta på fordran, omkostnader och utlägg (vid tidpunkten när ansökningsblanketten kommer in till den behöriga domstolen). Domen avkunnas i det land där konsumenten är bosatt, eller i näringsidkarens land om konsumenten väljer det. Domen skyddar konsumentens processuella rättigheter och blir direkt verkställig i den förlorande partens land och i alla andra EU-länder. Förfarandet bedrivs främst skriftligt med hjälp av standardiserade blanketter. Man behöver inte företrädas av någon advokat. Från och med 2013 ska konsumenter i 5–6 testländer kunna fylla i blanketterna och genomföra hela domstolsförfarandet på nätet via e-juridikportalen. Det finns redan elektroniska versioner av standardblanketterna på nätet på EU:s 22 officiella språk.

Mer information

Europeiska kommissionen – småmål
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

E-juridikportalen – blanketter för småmål
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

De europeiska konsumentcentrumens rapport
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar