Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 21. septembra 2012

Spotrebitelia v EÚ: vyriešiť drobné cezhraničné spory bez komplikácií

Sliedenie po výhodnej kúpe za hranicami je spôsob, akým sa spotrebitelia dostávajú k tým najlepším cenám na celom vnútornom trhu EÚ. Vďaka nakupovaniu online sú tieto výhodné kúpy ešte jednoduchšie. Nie vždy to však končí dobre: môže sa vyskytnúť problém s tovarom alebo s jeho dodávkou. Európska únia v snahe vyhnúť sa zložitým, nákladným a zdĺhavým súdnym konaniam sprostredkúva spotrebiteľom v Európe prístup k spravodlivosti, aby mohli účinne presadzovať svoje práva. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je jedným z dostupných riešení cezhraničných sporov v prípadoch, keď ide o sumu do 2 000 EUR. Podľa novej správy Siete európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net), ktorá bola dnes uverejnená, sa toto užívateľsky ústretové konanie, dostupné od 1. januára 2009, často nevyužíva v dostatočnej miere. Je to najmä preto, že sudcovia o tomto konaní nevedia – niečo, čo sa Komisia snaží razantne napraviť.

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, Viviane Redingová, uviedla: „Európski spotrebitelia by sa mali pri kúpe tovaru a služieb na jednotnom trhu cítiť bezpečne, nemali by čeliť ďalším rizikám. Ak sa vyskytnú problémy, je potrebné, aby sa mohli rýchlo a ľahko domáhať svojich práv na súdoch Európskej únie. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu pomáha spotrebiteľom získať vynaložené peniaze späť zo zahraničia. Toto konanie však treba ešte zdokonaliť tak, aby ho mohli spotrebitelia v plnej miere využívať. Členské štáty by mali oboznámiť svoju justíciu s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu, aby konanie pomohlo ľuďom úspešne vymáhať svoje práva.“

Komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, John Dalli, vyhlásil: Je nutné, aby sa spotrebitelia, ktorí chcú využiť možnosti jednotného trhu, mohli spoľahnúť na rôzne účinné a efektívne prostriedky nápravy. Je pre mňa sklamaním, že sa spotrebitelia, ktorí sa pokúšali využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, stretli s takou slabou podporou. Dnes záleží i na malých sumách a keď sa riadne neuhradia, zasahuje to vrecká spotrebiteľov, oslabuje dôveru a spomaľuje európsky rast.“

Hlavné zistenia

Nedostatočné povedomie a slabý výkon rozhodnutí sú ešte stále kľúčovými problémami

Európske spotrebiteľské centrá (European Consumer Centres, ďalej len „ECC“) v 27 členských štátoch skúmali v roku 2010 v rámci projektu pod vedením európskeho spotrebiteľského centra v Taliansku, ako v skutočnosti funguje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Zistili, že sa o tomto konaní vie pomerne málo, a to nielen medzi spotrebiteľmi, ale aj medzi sudcami. Hoci samotné európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je jednoduché a bezplatné, výkon rozhodnutia vyplývajúceho z tohto konania často umelo predlžuje strana, ktorá spor prehrala. Dôsledkom toho je, že iba malá časť pozitívnych rozhodnutí súdov v domovských krajinách spotrebiteľov sa v skutočnosti vykoná cezhranične. Keď je treba prijať opatrenie na výkon rozhodnutia v krajine obchodníka a v súlade so zákonmi tejto krajiny, spotrebitelia často opúšťajú konanie, pretože proces vynucovania v jednotlivých krajinách je zložitý a môže byť drahý.

Ale ešte stále niet pochýb o potrebe účinného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Okolo 20 % európskych spotrebiteľov uviedlo, že sa stretlo s problémom na domácich trhoch za posledných 12 mesiacov v súvislosti s tovarom, službou, maloobchodníkom alebo poskytovateľom. Priemerná výška strát na prípad sa odhaduje na 375 EUR. Zo spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, našlo 60 % uspokojivé riešenie priamo s obchodníkom, ale zostávajúcich 40 % nezískalo žiadnu náhradu, pričom 25 % z nich sa o sťažnosť ani nepokúsilo. Počet spotrebiteľov, ktorí prednesú obchody pred súd, keď sa vyskytne problém, je veľmi malý (2 % tých, ktorí sa stretli s problémom za posledných 12 mesiacov). Mnohí povedali, že sa nesťažovali preto, lebo sporné sumy boli príliš malé (26 %), pretože si mysleli, že konanie bude príliš drahé v porovnaní so spornou sumou (13 %) alebo že to potrvá príliš dlho (12 %).

Ďalšie opatrenia

Európska komisia bude spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť presadzovanie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a zvýšiť povedomie o ňom. Viac spotrebiteľov by malo o konaní vedieť a využívať ho. Komisia podnikne tieto konkrétne kroky:

  • bude spolupracovať so súdnymi orgánmi na zvyšovaní povedomia o konaní,

  • vydá príručku s praktickými radami pre spotrebiteľov a právnikov z praxe v roku 2012,

  • bude zvyšovať povedomie o existujúcich štandardných formulároch a sprístupní informácie online v 22 úradných jazykoch EÚ prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície, aby bolo ľahšie zaregistrovať spor a pochopiť, ako prebieha konanie,

  • bude spolupracovať s ECC s cieľom aktívne šíriť informácie o konaní medzi spotrebiteľmi a sudcami,

  • bude povzbudzovať ECC, aby poskytovali spotrebiteľom konkrétnu pomoc pri využívaní konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v jednotlivých prípadoch,

  • predloží hodnotiacu správu o fungovaní konania (vrátane súdnych poplatkov, rýchlosti a ľahkosti využívania konania) a v prípade potreby upraví európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu tak, aby bolo užitočnejšie pre spotrebiteľov, napríklad zvýšením stropu vo výške 2 000 EUR s cieľom pokryť spory o väčšiu sumu alebo ďalším zjednodušením štandardných formulárov používaných pri uplatňovaní nároku.

Príbeh úspechu ilustrujúci fungovanie konania

Rakúsky spotrebiteľ si objednal úbor na surfing z nemeckej webovej stránky. Dopredu zaplatil 228 EUR prostredníctvom bankového prevodu. Obchodník úbor nikdy nedodal ani neuhradil nákupnú cenu. Na radu nemeckého európskeho spotrebiteľského centra začal spotrebiteľ európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Príslušný rakúsky súd v Linzi vydal rozsudok v prospech spotrebiteľa, ktorý vymáhali európske orgány v Charlottenburgu. Spotrebiteľ potom dostal náhradu za nákupnú cenu.

Chronológia

Cieľom európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (nariadenie (ES) č. 861/2007) je zlepšiť prístup k spravodlivosti prostredníctvom zjednodušenia cezhraničného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v oblasti občianskych a obchodných záležitostí, ako aj znižovanie nákladov. Je to jedno z opatrení prijatých v rámci justičnej politiky Európskej únie, ktoré bolo koncipované najmä so zámerom pomôcť spotrebiteľom pri presadzovaní svojich práv a zabezpečiť prístup k spravodlivosti v cezhraničných prípadoch. Opatrenie sa začalo prvýkrát uplatňovať 1. januára 2009.

„Veci s nízkou hodnotou sporu“ sú prípady, ktoré sa týkajú súm do 2 000 EUR, bez úrokov, výdavkov a úhrad (v čase prijatia sťažnosti príslušným súdom). Rozhodnutie sa vynáša v krajine trvalého pobytu spotrebiteľa, alebo v krajine obvinenej spoločnosti, ak sa tak spotrebiteľ rozhodne. Rozhodnutie chráni procesné práva spotrebiteľa a stáva sa priamo vymáhateľným v krajine strany, ktorá prehrala a v ktorejkoľvek inej krajine EÚ. Konanie sa uskutočňuje zväčša písomne prostredníctvom vopred stanovených formulárov. Zastúpenie advokátom nie je nutné. Počnúc rokom 2013 budú môcť spotrebitelia v približne piatich až šiestich pilotných krajinách vyplniť formuláre pre spory vo veciach s nízkou hodnotou sporu a uskutočniť celé súdne konanie online, prostredníctvom portálu e-Justice. Elektronické verzie štandardných formulárov sú úž dostupné online (v 22 úradných jazykoch EÚ).

Viac informácií možno nájsť na týchto stránkach:

Európska komisia – konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

portál e-Justice – formuláre pre veci s nízkou hodnotou sporu
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

správa ECC
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

{0>Contacts :<}0{>Kontaktné osoby:<0}

{0>Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)<}0{>Mina Andreeva (+32 22991382)<0}

{0>Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)<}0{>Natasha Bertaud (+32 22967456)<0}

{0>Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)<}0{>Frédéric Vincent (+32 22987166)<0}

{0>Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)<}0{>Aikaterini Apostola (+32 22987624)<0}


Side Bar