Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. syyskuuta 2012

Pienten kuluttajariitojen ratkaisu helpommaksi EU-maiden rajojen yli

Löytöjen metsästäminen rajojen yli on kuluttajille keino tehdä hyviä kauppoja EU:n sisämarkkinoilla. Ostosten teko verkossa tekee löytöjen etsimisestä entistä helpompaa. Joskus asiat saattavat kuitenkin mennä pieleen: tavarassa tai toimituksessa voi ilmetä ongelmia. Vaikeiden, kalliiden ja aikaa vievien oikeusmenettelyjen välttämiseksi Euroopan unioni helpottaa kuluttajien oikeussuojaa Euroopassa, jotta he voivat tosiasiallisesti käyttää oikeuksiaan. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on yksi tällainen ratkaisu, jota voidaan käyttää ratkaisemaan rajatylittäviä riitoja tapauksissa, joissa on kyse enintään 2 000 euron suuruisista summista. Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-verkosto) tänään julkaistusta uudesta raportista käy kuitenkin ilmi, että tämä 1. tammikuuta 2009 lähtien käytössä ollut käyttäjäystävällinen menettely jää usein liian vähälle käytölle. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tuomarit eivät ole tietoisia menettelystä. Komissio aikookin puuttua tähän ongelmaan pontevasti.

Komission varapuheenjohtajan ja oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan Euroopan kuluttajien olisi voitava tuntea olonsa turvalliseksi ostaessaan tavaroita ja palveluita sisämarkkinoilla joutumatta pelkäämään ylimääräisiä riskejä. ”Ongelmien ilmetessä kuluttajien olisi saatava asiansa käsiteltyä Euroopan unionin tuomioistuimissa nopeasti ja helposti. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely auttaa kuluttajia saamaan rahansa takaisin ulkomailta. Vielä on kuitenkin tehtävää, jotta menettely todella toimisi kuluttajien kannalta. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden oikeuslaitokset tuntevat tämän menettelyn, jotta sillä voidaan auttaa ihmisiä saamaan vaatimuksensa käsiteltyä.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaari John Dallin mukaan niiden kuluttajien, jotka haluavat hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, on voitava luottaa erinäisiin tehokkaisiin ja toimiviin muutoksenhakukeinoihin. ”Olen pettynyt siihen, että kuluttajat, jotka ovat yrittäneet käyttää eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä, ovat saaneet niin vähän apua. Nykyään pienilläkin summilla on merkitystä ja jääminen ilman kunnon korvausta tuntuu kuluttajien kukkarossa, heikentää luottamusta ja hidastaa Euroopan kasvua.

Tärkeimmät havainnot

Tiedon puute ja tuomioiden puutteellinen täytäntöönpano edelleen keskeisiä ongelmia

Euroopan kuluttajakeskukset tutkivat vuonna 2010 ECC-Italian johtamassa hankkeessa 27 jäsenvaltiossa sitä, miten eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely toimii käytännössä. Tuloksena oli, että menettelyä ei edelleenkään tunneta kovin hyvin. Tämä koskee niin kuluttajia kuin tuomareita. Vaikka eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on periaatteessa suoraviivainen ja maksuton, hävinnyt osapuoli usein pitkittää tästä menettelystä seuraavien tuomioiden täytäntöönpanoa. Näin ollen vain vähäinen osa tuomioistuimien kuluttajien kotimaassa tekemistä myönteisistä päätöksistä pannaan tosiasiallisesti täytäntöön yli rajojen. Kun olisi ryhdyttävä toimiin päätöksen panemiseksi täytäntöön kauppiaan maassa ja kyseisen maan lakien mukaisesti, kuluttajat usein jättävät menettelyn kesken, koska kansallinen täytäntöönpanoprosessi on monimutkainen ja voi käydä kalliiksi.

Tehokas vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely edelleen selvästi tarpeen

Kotimaanmarkkinoilla noin 20 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista ilmoitti tavaraan, palveluun, vähittäismyyjään tai tarjoajaan liittyvistä ongelmista viimeisten 12 kuukauden aikana. Tappioiden arvioitu keskimääräinen arvo on 375 euroa tapausta kohden. Haastatelluista kuluttajista 60 prosenttia löysi tyydyttävän ratkaisun suoraan kauppiaan kanssa, mutta loput 40 prosenttia ei löytänyt minkäänlaista ratkaisua. Näistä 25 prosenttia ei edes yrittänyt valittaa. Vain hyvin pieni osa ongelmia kohdanneista kuluttajista vie asian tuomioistuimeen (2 prosenttia niistä, joilla oli ongelmia viimeisten 12 kuukauden aikana). Monet kertoivat jättäneensä valittamatta, koska kyse oli liian pienistä summista (26 prosenttia), koska menettelyn katsottiin olevan liian kallis summaan nähden (13 prosenttia) tai koska menettely veisi liian kauan (12 prosenttia).

Seuraavat vaiheet

Euroopan komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa varmistamaan eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn täytäntöönpanon ja lisäämään sen tunnettuutta. Useampien kuluttajien olisi tunnettava menettely ja käytettävä sitä. Komissio aikoo erityisesti

  • yhdessä tuomioistuinten kanssa tehdä menettelyä tunnetummaksi;

  • julkaista oppaan, jossa annetaan käytännön neuvoja kuluttajille ja oikeusalan toimijoille vuonna 2012;

  • tehdä nykyisiä vakiolomakkeita tunnetummiksi ja asettaa tiedot saataville verkossa EU:n 22 virallisella kielellä Euroopan oikeusportaalin kautta, jotta vaatimusten rekisteröinti helpottuisi ja jotta olisi helpompi nähdä, miten menettely toimii;

  • mainostaa Euroopan kuluttajakeskusten kanssa menettelyä aktiivisesti kuluttajien ja tuomareiden keskuudessa;

  • kannustaa Euroopan kuluttajakeskuksia antamaan kuluttajille konkreettista apua eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käytössä yksittäisissä tapauksissa;

  • esittää arviointiraportin menettelyn toiminnasta (esimerkiksi tuomioistuinmaksuista, menettelyn nopeudesta ja sen käytön helppoudesta) ja tarvittaessa tarkistaa menettelyä, jotta siitä saataisiin kuluttajien kannalta toimivampi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi korottamalla 2 000 euron kynnysarvoa suurempien vaatimusten kattamiseksi tai yksinkertaistamalla vielä vaatimusten tekemisessä käytettäviä vakiolomakkeita.

Menestystarina menettelyn toimivuudesta

Itävaltalainen kuluttaja tilasi surffausasusteita saksalaiselta verkkosivustolta. Hän maksoi ennakkoon pankkisiirtona 228 euroa. Kauppias ei koskaan toimittanut asusteita eikä korvannut myyntihintaa. Kuluttaja käynnisti Saksassa toimivan Euroopan kuluttajakeskuksen neuvosta eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn. Toimivaltainen itävaltalainen tuomioistuin Linzissä antoi kuluttajan kannalta myönteisen tuomion, jonka Saksan viranomaiset Charlottenburgissa panivat täytäntöön. Tämän jälkeen kuluttaja sai maksamansa summan takaisin.

Taustaa

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn (asetus (EY) N:o 861/2007) tarkoituksena on parantaa oikeussuojan saatavuutta yksinkertaistamalla vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä valtioiden rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ja alentamalla kuluja. Se on yksi Euroopan unionin oikeuspolitiikan puitteissa hyväksytyistä toimenpiteistä, jolla pyritään erityisesti auttamaan kuluttajia käyttämään oikeuksiaan ja varmistamaan oikeussuojan saatavuus rajatylittävissä tapauksissa. Sitä alettiin soveltaa 1. tammikuuta 2009.

”Vähäiset vaatimukset” ovat tapauksia, joissa on kyse enintään 2 000 euron suuruisista summista, korkoja, kuluja ja kustannuksia lukuun ottamatta (sillä hetkellä, kun toimivaltainen tuomioistuin vastaanottaa vaatimuslomakkeen). Tuomio annetaan kuluttajan asuinmaassa tai vastaajana toimivan yrityksen maassa, jos kuluttaja näin haluaa. Näin suojellaan kuluttajan prosessuaalisia oikeuksia, ja tuomiosta tulee suoraan täytäntöönpanokelpoinen hävinneen osapuolen maassa ja missä tahansa muussa EU-maassa. Menettely tapahtuu enimmäkseen kirjallisesti käyttäen asiaan tarkoitettuja lomakkeita. Asianajajaa ei tarvitse käyttää. Vuodesta 2013 alkaen kuluttajat 5–6 pilottimaassa voivat täyttää vähäisiä vaatimuksia koskevat lomakkeet ja toteuttaa koko oikeudenkäyntimenettelyn verkossa oikeusportaalin kautta. Vakiolomakkeiden sähköiset versiot ovat jo saatavilla verkossa (EU:n 22 virallisella kielellä).

Lisätietoja

Euroopan komissio – Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Oikeusportaali – Vähäisten vaatimusten lomakkeet
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fi.do

Euroopan kuluttajakeskusten raportti
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar