Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. september 2012

EU-forbrugere: bilæggelse af små grænseoverskridende tvister uden besvær

Forbrugerne får mest muligt for pengene på EU's indre marked ved at søge efter gode tilbud på tværs af grænserne. Onlinehandel gør det endnu nemmere at udnytte disse tilbud. Men af og til går det galt. Der kan være problemer med varerne eller med leveringen. For at undgå vanskelige, dyre og langvarige retssager letter EU forbrugernes adgang til domstolene i Europa, så de på en effektiv måde kan gøre deres rettigheder gældende. Den europæiske småkravsprocedure er en af mulighederne for bilæggelse af grænseoverskridende tvister i sager vedrørende beløb, som ikke overstiger 2 000 EUR. En rapport fra Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, som blev offentliggjort i dag, viser imidlertid, at denne brugervenlige procedure, som har været tilgængelig siden 1. januar 2009, sjældent anvendes. Dette skyldes især, at dommerne ikke er bekendt med denne procedure. Det vil Kommissionen forsøge at gøre noget ved.

Næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, udtaler: "De europæiske forbrugere bør kunne føle sig sikre, når de handler varer og tjenesteydelser på det indre marked, og ikke opleve nogen yderligere risici herved. Hvis de kommer ud for problemer, bør de hurtigt og nemt kunne gøre deres rettigheder gældende for domstolene i EU. Den europæiske småkravsprocedure hjælper forbrugerne med at kræve deres penge tilbage fra udlandet. Men der skal stadig gøres en indsats for at få proceduren til at fungere for forbrugerne. Medlemsstaterne bør sikre, at dommerne er bekendt med den europæiske småkravsprocedure, så de kan hjælpe forbrugerne med at gøre deres krav gældende."

Kommissær for sundhed og forbrugere John Dalli udtaler: "Forbrugere, som ønsker at udnytte mulighederne ved det indre marked, bør have en række effektive retsmidler at holde sig til. Jeg er skuffet over at se en så ringe grad af bistand til forbrugere, som har forsøgt at anvende den europæiske småkravsprocedure. I vore dage er selv de mindste beløb værdifulde, og hvis forbrugerne ikke får behørig kompensation, går det ikke alene ud over deres pengepung, men skader også tilliden og bremser væksten i Europa."

De vigtigste resultater

Mangel på kendskab og domsfuldbyrdelse udgør stadig hovedproblemerne

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre i de 27 EU-medlemsstater undersøgte i 2010 i et projekt under ledelse af det italienske forbrugercenter, hvordan den europæiske småkravsprocedure fungerer i praksis. De fandt ud af, at proceduren er temmelig ukendt – ikke alene blandt forbrugere, men også blandt dommere. Selv om den europæiske småkravsprocedure i princippet er ligetil og gratis, trækkes fuldbyrdelsen af en retsafgørelse truffet i en småkravsprocedure ofte i langdrag af den tabende part. Kun de færreste af de domstolsafgørelser, som falder ud til forbrugerens fordel i dennes hjemland, fuldbyrdes dermed på tværs af grænserne. Hvis det er nødvendigt at anlægge sag i henhold til lovgivningen i forhandlerens hjemland for at få en afgørelse fuldbyrdet, frafalder forbrugerne ofte kravet, fordi proceduren for national retshåndhævelse er for kompliceret og kan være dyr.

Men der er stadig et tydeligt behov for en småkravsprocedure

Omkring 20 % af de europæiske forbrugere har inden for de seneste 12 måneder oplevet problemer på deres nationale markeder med hensyn til varer, tjenesteydelser, detailhandel eller levering. Det gennemsnitlige tab anslås til at ligge på 375 EUR. 60 % af de forbrugere, der deltog i undersøgelsen, fandt frem til en tilfredsstillende løsning med forhandleren, men de resterende 40 % opnåede ingenting, og 25 % af disse indbragte slet ikke en klage. Antallet af forbrugere, som anlægger sag mod virksomheder, når de møder et problem, er yderst begrænset (2 % af alle dem, der har oplevet et problem inden for de seneste 12 måneder). Mange tilkendegav, at de ikke havde klaget, fordi det pågældende beløb var ubetydeligt (26 %), eller fordi de troede, at proceduren ville indebære flere omkostninger end det pågældende beløb (13 %), eller at proceduren ville tage for lang tid (12 %).

Næste skridt

Europa-Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne sikre håndhævelse af den europæiske småkravsprocedure og udvide kendskabet hertil. Flere forbrugere bør kende til proceduren og anvende den. Mere specifikt vil Kommissionen:

  • samarbejde med retsvæsenet om fremme af kendskabet til proceduren

  • i 2012 udgive en vejledning med praktiske råd til forbrugere og aktører inden for retsvæsenet

  • øge kendskabet til de eksisterende standardformularer og offentliggøre informationer online på 22 officielle EU-sprog via den europæiske e-justice-portal, så det bliver nemmere at anmelde et krav og forstå, hvordan proceduren fungerer

  • samarbejde med Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre om aktiv fremme af proceduren blandt forbrugere og dommere

  • tilskynde Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre til at yde konkret bistand til forbrugere i enkeltsager med henblik på anvendelse af den europæiske småkravsprocedure

  • fremlægge en evalueringsrapport om procedurens virkemåde (herunder retsafgifter, hastigheden og brugervenligheden af proceduren) og, hvis det er nødvendigt, gennemgå den europæiske småkravsprocedure, så den bliver mere effektiv for forbrugerne ved f.eks. at forhøje grænseværdien til mere end de nuværende 2 000 EUR eller yderligere forenkle de standardformularer, som anvendes til anmeldelse af krav.

En succeshistorie, som viser, hvordan det fungerer

En østrigsk forbruger bestilte surfertøj fra en tysk hjemmeside. Han forudbetalte via en bankoverførsel købsprisen på 228 EUR. Forhandleren leverede aldrig det pågældende tøj og tilbagebetalte heller ikke købsprisen. Efter råd fra det tyske forbrugercenter indledte forbrugeren en europæisk småkravsprocedure. Den kompetente østrigske domstol i Linz traf en retsafgørelse, som gav forbrugeren medhold, og som blev fuldbyrdet af de tyske myndigheder i Charlottenburg. Forbrugeren fik derefter tilbagebetalt købsprisen.

Baggrund

Den europæiske småkravsprocedure (forordning (EF) nr. 861/2007) har til formål at lette adgangen til domstolene ved at forenkle behandlingen af grænseoverskridende retstvister vedrørende småkrav på det civil- og handelsretslige område og nedbringe omkostningerne herved. Det er en af de foranstaltninger, som er vedtaget inden for rammerne af EU's retspolitik, og som er specielt udformet til at hjælpe forbrugerne med at gøre deres rettigheder gældende og sikre adgang til domstolene i grænseoverskridende sager. Proceduren trådte i kraft den 1. januar 2009.

Småkrav er sager vedrørende beløb, som ikke overstiger 2 000 EUR, ekskl. renter, udgifter og forskud (på det tidspunkt, hvor den kompetente domstol modtager anmodningsformularen). Retsafgørelsen træffes i forbrugerens bopælsland eller i den sagsøgte virksomheds hjemland, hvis forbrugeren måtte ønske det. Retsafgørelsen beskytter forbrugerens proceduremæssige rettigheder og fuldbyrdes i den tabende parts hjemland og i alle øvrige EU-medlemsstater. Proceduren gennemføres hovedsagelig skriftligt ved hjælp af faste formularer. Der stilles ikke krav om repræsentation ved en advokat. Fra 2013 vil forbrugerne i 5-6 pilotlande kunne udfylde formularerne vedrørende småkrav og gennemføre hele proceduren online via e-justice-portalen. Elektroniske versioner af standardformularerne findes allerede online (på 22 officielle EU-sprog).

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – småkravsproceduren
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

e-justice-portalen – småkravsproceduren
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-da.do

Rapport fra Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar