Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. září 2012

Státní podpora: Komise schválila podporu na restrukturalizaci Českých aerolinií

Po hloubkovém šetření Evropská komise došla k závěru, že podpora na restrukturalizaci ve výši 2,5 miliardy Kč (100 milionů EUR) poskytnutá českému leteckému dopravci ve vlastnictví státu, Českým aeroliniím, je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise zjistila, že plán restrukturalizace vhodným způsobem řeší finanční problémy Českých aerolinií. Značné snížení kapacit, efektivní správa nákladů a příjmů a prodej aktiv by měly zajistit dlouhodobou životaschopnost společnosti bez další podpory státu, a přitom nezpůsobují nepřípustné narušení hospodářské soutěže.

Joaquín Almunia, místopředseda Evropské komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže, uvedl: „Jsem spokojen, že revidovaný plán restrukturalizace nyní splňuje naše přísné podmínky. Podpora pomůže Českým aeroliniím stát se znovu životaschopnými a současně minimalizuje její negativní dopad na hospodářskou soutěž v odvětví leteckého průmyslu.“

České orgány oznámily svůj záměr restrukturalizovat České aerolinie pomocí státní podpory v květnu 2010. V červnu 2010 byla ve prospěch Českých aerolinií provedena kapitalizace pohledávky společnosti ve vlastnictví státu Osinek ve výši 2,5 miliardy Kč (100 milionů EUR). Komise zahájila v únoru 2011 hloubkové šetření, protože měla pochybnosti, zda plán restrukturalizace, jenž české orgány oznámily, je vhodný pro obnovení životaschopnosti společnosti, a zda podpora nenaruší hospodářskou soutěž.

Na základě tohoto šetření Komise bylo zjištěno, že revidovaný plán restrukturalizace na období pěti let vychází z realistických předpokladů a umožní Českým aeroliniím obnovit v rozumném časovém horizontu svou životaschopnost. Komise došla k závěru, že navržené snížení kapacit, prodej letadel a vzdání se práva přistávat na některých evropských letištích zamezí narušení hospodářské soutěže. Navíc České aerolinie vhodně přispějí na náklady restrukturalizace prodejem svých poboček, letadel a jiných aktiv, jakož i zajištěním úvěru od soukromé banky na pronájem letadel.

Komise proto došla k závěru, že opatření odpovídá požadavkům Pokynů EU pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (viz IP/04/856 a MEMO/04/172).

Souvislosti

Podpora na záchranu a restrukturalizaci představuje velké narušení hospodářské soutěže, protože uměle udržuje na trhu společnost, která by jej jinak opustila. Pokyny EU pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích proto stanoví řadu kritérií, která zajišťují, aby tato podpora byla poskytována pouze společnostem, které mají reálnou naději stát se životaschopnými a které činí opatření omezující narušení hospodářské soutěže, jež podpora státu přináší (viz IP/04/856 a MEMO/04/172).

Pokyny vyžadují zejména smysluplný plán restrukturalizace, který příjemci umožňuje stát se na základě realistických předpokladů z dlouhodobého hlediska životaschopným, aby společnost nežádala opakovaně o podporu z veřejných financí místo, aby se aktivně sama účastnila hospodářské soutěže. Jelikož financování z veřejných zdrojů společnost z ekonomického hlediska oproti jejím konkurentům zvýhodňuje, musí plán předpokládat opatření, která omezí narušení hospodářské soutěže způsobené touto státní podporou, jako je omezení kapacity nebo podílu na trhu. Příjemce musí navíc do značné míry přispět na náklady restrukturalizace z vlastních zdrojů, aby se neplýtvalo penězi daňových poplatníků. V neposlední řadě lze podporu na restrukturalizaci poskytnout pouze jednou za deset let (zásada „jednou a dost“).

V březnu 2012 Komise schválila půjčku ve výši 2,5 miliardy Kč (100 milionů EUR), kterou společnost ve vlastnictví státu Osinek poskytla Českým aeroliniím v dubnu 2009, protože byla poskytnuta za tržních podmínek (viz případ C6/2010). Toto rozhodnutí se týká kapitalizace pohledávky vyplývající z této půjčky, která byla provedena v červnu 2010.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, nedůvěrné znění rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition) v rejstříku státních podpor (State Aid Register) pod číslem SA.30908. Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku se také uvádí na seznam v elektronickém týdeníku věnovaném státním podporám (State Aid Weekly e-News).

Kontaktní osoby:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar