Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 септември 2012 г.

„Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Комисията предлага нова глобална хуманитарна инициатива

Днес Комисията изложи плановете си за изработването на глобална инициатива, която ще даде възможност на около 10 000 души да участват като доброволци в хуманитарни операции по целия свят в периода 2014—2020 г.

Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ ще осигури конкретна възможност за европейците, които желаят да окажат практическа помощ там, където тя е най-необходима. През последните години броят на природните и предизвиканите от човека бедствия по света значително се увеличи и за съжаление е вероятно тази тенденция да се запази. Хуманитарните организации се нуждаят от повече добре подготвени хора, които да ги подкрепят при оказването на помощ на общностите, пострадали при бедствия.

Кристалина Георгиева, Комисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „Предоставя ни се уникален шанс да изпратим положително послание в тези времена на криза: чрез действията си на място доброволците на ЕС за хуманитарна помощ ще демонстрират нашата европейска солидарност, като оказват помощ на най-нуждаещите се. Същевременно те ще придобият безценни умения. Спасяването на човешки живот представлява опит и преживяване, което променя живота на човека и което доброволците никога няма да забравят. Доброволчеството се ползва с огромната подкрепа на всички наши граждани във всички държави членки.“

Комисията предлага изработването на европейски стандарти във връзка с управлението на доброволци в хуманитарни проекти, както и на програма за обучение, с помощта на която доброволците да се подготвят за изпращане на терен. Единствено добре подготвените доброволци ще могат да бъдат изпращани на терен като „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” в рамките на хуманитарни проекти.

Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” ще се осъществява в тясно сътрудничество с хуманитарни организации, които се придържат към стандартите и които ще трябва да бъдат сертифицирани, за да станат „изпращащи организации“. Тези стандарти ще включват, по-специално, разпоредби относно безопасността и сигурността на доброволците, които са от първостепенно значение в хуманитарните операции.

Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ ще се обучават заедно в многонационални групи и също така ще имат възможността да прекарат няколко месеца на стажантски позиции в друга европейска държава, преди да заминат в рамките на хуманитарни операции. Ще бъде създадена мрежа на „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, която се очаква да се разрасне през идните години и да се превърне в единствен по рода си корпус от посланици на европейската солидарност.

Европейските граждани и дългосрочно пребиваващите в ЕС лица на възраст над 18 години, които проявяват интерес, ще могат да кандидатстват за доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

Предложението включва бюджет в размер на 239,1 млн. EUR, който ще се изразходва за мащабен пакет за обучение (58 млн. EUR), изпращане на терен (137 млн. EUR), изграждане на капацитет в общностите, пострадали при бедствия (35 млн. EUR), и спомагателни дейности.

Около 10 000 доброволци ще бъдат изпратени на терен в периода 2014-2020 г. Инициативата ще включва също така обучение за 7 000 души местен персонал и доброволци от организации в държавите, пострадали при бедствия. По линия на елемент от инициативата, който ще се състои в доброволческа дейност по интернет, се очаква още 10 000 души да подкрепят „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” чрез дейности, които могат да се извършват на компютър от дома.

Контекст

Европейският доброволчески корпус е едно от нововъведенията в Договора от Лисабон. Подготовката за инициативата започна през 2011 г. с широки публични консултации, две серии от пилотни проекти и изпращането на терен на около 200 доброволци. Комисията ще използва опита, придобит в рамките на тези проекти, и ще работи в тясно сътрудничество с хуманитарни организации, за да подготви стартирането на „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” през януари 2014 г.

Създаването на доброволчески корпус на ЕС в областта на хуманитарната помощ се радва също така на подкрепата на гражданите на ЕС — в проведено неотдавна проучване на общественото мнение, осъществено от Евробарометър в 27-те държави членки, 88 % от запитаните са изразили подкрепата си за инициатива, която ще даде възможност за подбора, обучението и изпращането на терен на доброволци в сферата на хуманитарната помощ от държави от ЕС.

За повече информация

Уебсайт на Комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Информация за инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“:

http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers

Евробарометър: Рекорден брой европейци подкрепят хуманитарната помощ на ЕС въпреки собствените си трудности:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/581&format=HTML&aged=1&language=BG&guiLanguage=en

Гледайте изявлението на Комисар Георгиева на ежедневния брифинг за медиите на Комисията:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1&date=09/19/2012&institution=0#108466

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar