Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 september 2012

Den digitala agendan: EU-kommissionen och det europeiska näringslivet satsar på en större och bättre sektor för robotteknik

EU-kommissionen, näringslivet och den akademiska världen har enats om att inleda ett offentlig-privat partnerskap inom robotteknik, för att hjälpa Europabaserade företag att ta en större andel av den globala marknaden för robotteknik, som uppgår till 15,5 miljoner euro per år. Företrädare för europeiska robottillverkare och forskningsinstitut träffade i dag kommissionens vice ordförande Neelie Kroes för att underteckna ett samförståndsavtal, som är första steget mot ett offentlig-privat partnerskap 2013. Kommissionen anser att detta partnerskap kommer att stärka sektorn för robotteknik i EU.

– En stark robotteknikbransch är central för Europas framtida konkurrenskraft, säger Neelie Kroes som ansvarar för den digitala agendan. Om den här branschen växer betyder det nya arbetstillfällen och en stark europeisk tillverkningsindustri.

Robottekniken är en viktig faktor för Europas tillväxt och konkurrenskraft. Tre miljoner arbetstillfällen kan bibehållas eller skapas i världen till följd av användningen av en miljon industrirobotar. Den mycket framgångsrika europeiska robotindustrin står för ungefär en fjärdedel av den globala produktionen av industrirobotar och har en marknadsandel på 50 % när det gäller servicerobotar för företag. Marknaden för servicerobotar för hushåll och företag väntas växa med 40 % de närmaste åren, och den starkaste ökningen kommer att vara inom räddnings-, säkerhets- och städtillämpningar. År 2020 kan servicerobottekniken ha nått en marknadsvolym på mer än 100 miljarder euro per år. Det offentlig-privata partnerskapet syftar till följande:

1. Utarbeta strategiska mål för europeisk robotteknik och verka för att de genomförs.

2. Förbättra Europas industriella konkurrenskraft genom innovativ robotteknik.

3. Tillhandahålla produkter och tjänster baserade på robotteknik som ett verktyg för att lösa samhällsproblem i Europa.

4. Stärka bildandet av nätverk för verksamma inom europeisk robotteknik.

5. Främja europeisk robotteknik.

6. Nå ut till befintliga och nya användare och marknader.

7. Bidra till policyutveckling och hantera etiska, rättsliga och samhälleliga problem

De privata aktörer som deltar i det offentlig-privata partnerskapet (från den akademiska världen och industrin) kommer nu att förbereda ett förslag för partnerskapet som kommissionen sedan ska granska och formellt godkänna.

Bakgrund

EU-kommissionen har de senare året avsatt över 600 miljoner euro till finansiering av fler än 120 forskningsprojekt som rör robotteknik. De täcker sådana områden som förståelse av plats och situation, varseblivning genom artificiella sinnen (t.ex. dataseende och haptik) och fysiska beteenden som förmåga att gripa tag i föremål eller förflyttning i vardagslivet. Den globala efterfrågan på robotar och robotrelaterade produkter motsvarade 2010 ett värde på omkring 15,5 miljarder euro, varav omkring 3 miljarder euro i Europa.

En färsk Eurobarometer-undersökning om robotteknik (se MEMO/12/667) visar att mer än två tredjedelar av befolkningen i EU (70 %) har en positiv syn på robotar. Majoriteten håller med om att robotar ”är nödvändiga eftersom de kan utföra arbeten som är för tunga eller farliga för människor” (88 %) och att ”de är positiva för samhället eftersom de hjälper människor” (76 %).

EU-kommissionen finansierar också forskning om robotteknik genom sin forsknings- och innovationsram. Europaparlamentet och rådet diskuterar för närvarande kommissionens förslag till Horisont 2020. Detta program, som ska löpa från 2014 till 2020 och ha en preliminär budget på 80 miljarder euro, är ett led i arbetet för att skapa ny tillväxt och sysselsättning i Europa. Även En digital agenda för Europa syftar i hög grad till att främja och fokusera EU:s forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Länkar

Vad gör EU när det gäller robotteknik?

EU-finansierade projekt som rör robotteknik

International Federation of Robotics: "Positive Impact of Industrial Robots in Employment", Metra Martech, 21 februari 2011

Hashtaggar: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie på Twitter

Följ robotteknik i EU på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar