Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. septembra 2012

Digitálna agenda: Komisia a európsky priemysel sa zaväzujú posilniť odvetvie robotiky

Európska komisia, priemyselné odvetvia a akademická obec sa dohodli, že začnú s prípravami verejno-súkromného partnerstva (ďalej len „partnerstvo“) v robotike, aby pomohli európskym spoločnostiam dosiahnuť väčší podiel z celosvetového robotického trhu, ktorého hodnota predstavuje 15,5 miliardy EUR. Zástupcovia európskych výrobcov robotických zariadení a výskumné ústavy sa pripojili k podpredsedníčke Európskej komisie Neelie Kroesovej a podpísali memorandum o porozumení, čo je prvý krok smerom k uvedenému partnerstvu, ktoré začne fungovať v roku 2013. Komisia je presvedčená, že budúce partnerstvo posilní sektor robotiky EÚ.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu, k tomu povedala: „Kľúčom ku konkurencieschopnosti Európy v budúcnosti je silný robotický priemysel. Rast nášho robotického priemyslu znamená nové pracovné miesta a silné európske výrobné odvetvie.“

Robotika je kľúčovým faktorom rastu a konkurencieschopnosti Európy. Vďaka využívaniu jedného milióna priemyselných robotov sa na celom svete vytvorili alebo udržali tri milióny pracovných miest. Európsky robotický priemysel je veľmi úspešný, predstavuje približne štvrtinu celosvetovej výroby v priemyselnej robotike a 50 % trhový podiel v robotike profesionálnych služieb. V nadchádzajúcich rokoch sa očakáva 40 % nárast využívania robotov na domáce a profesionálne služby s najintenzívnejším rastom v oblasti záchranných, bezpečnostných a profesionálnych čistiacich zariadení. Do roku 2020 by robotika služieb mohla dosiahnuť trhový objem viac než 100 miliárd EUR za rok. Cieľom partnerstva je:

1. vypracovať strategické ciele pre odvetvie európskej robotiky a posilniť ich vykonávanie;

2. zlepšiť konkurencieschopnosť priemyslu v Európe prostredníctvom inovačných robotických technológií;

3. zabezpečiť robotické výrobky a služby ako kľúčový predpoklad na pomoc pri riešení spoločenských problémov Európy;

4. posilniť vytváranie sietí v rámci európskej robotickej spoločnosti;

5. podporiť európsku robotiku;

6. zamerať sa na existujúcich a nových používateľov a trhy;

7. prispieť k politike v záujme rozvoja a riešiť etické, právne a spoločenské otázky.

Súkromní partneri v rámci partnerstva (z akademickej obce a priemyselných odvetví) teraz pre partnerstvo pripravia návrh, ktorý Komisia preskúma a oficiálne schváli.

Súvislosti

Za posledných päť rokov Európska komisia financovala viac než 120 výskumných projektov týkajúcich sa robotiky, pričom vynaložila približne 600 miliónov EUR. Boli zamerané na také témy ako pochopenie scény a situácie, vnímanie sveta prostredníctvom umelých zmyslov (počítačového videnia, haptiky atď.) a fyzického správania, ako je uchopenie predmetov alebo pohyb v každodennom prostredí. Celosvetový dopyt po robotoch a výrobkoch súvisiacich s robotmi predstavoval v roku 2010 približne 15,5 miliardy EUR vrátane okolo 3 miliárd EUR v Európe.

Najnovšia štúdia Eurobarometer o robotike (pozri MEMO/12/667) odhalila, že viac než dve tretiny občanov EÚ (70 %) majú k robotom kladný vzťah; väčšina účastníkov prieskumu súhlasí, že roboty „sú potrebné, pretože vedia robiť práce, ktoré sú pre ľudí príliš ťažké alebo príliš nebezpečné“ (88 %) a že „sú dobré pre spoločnosť, pretože pomáhajú ľuďom“ (76 %).

Európska komisia takisto podporuje výskum v oblasti robotiky prostredníctvom svojho výskumného a inovačného rámca na financovanie programov. Na pôde Európskeho parlamentu a Rady práve prebieha diskusia o návrhu Komisie Horizont 2020. Program, ktorý by sa mal uskutočňovať od roku 2014 do roku 2020 s orientačným rozpočtom 80 miliárd EUR, je súčasťou kampane na vytvorenie nového rastu a nových pracovných miest v Európe. Posilnenie a presné zameranie úsilia týkajúceho sa výskumu, vývoja a inovácie v EÚ je kľúčovým prvkom Digitálnej agendy pre Európu (Digital Agenda for Europe) (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Užitočné odkazy

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 1716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cainová (+32 2 299 9019)


Side Bar