Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. september 2012

Digitaalarengu tegevuskava: Komisjon ja Euroopa tööstus on võtnud eesmärgiks laiendada ja täiustada robootikasektorit

Euroopa Komisjon, tööstuse ja akadeemiliste ringkondade esindajad on sõlminud kokkuleppe robootikaalase avaliku ja erasektori partnerluse käivitamiseks, et aidata Euroopas tegutsevatel ettevõtjatel haarata suurem osa 15,5 miljardi euro suuruse aastakäibega ülemaailmsest robootikaturust. Euroopa robootikaettevõtjate ja uurimisinstituutide esindajad ning ELi asepresident Neelie Kroes kirjutasid alla vastastikuse mõistmise memorandumile, mis on esimene samm avaliku ja erasektori partnerluse käivitamise suunas 2013. aastal. Komisjon usub, et tulevane partnerlus tugevdab ELi robootikasektorit.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Tugev robootikatööstus on Euroopa tulevase konkurentsivõime võti. Robootikatööstuse laiendamine toob kaasa uusi töökohti ja tugevdab Euroopa tööstussektorit. "

Robootika on Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime üks peamisi liikumapanevaid jõude. Miljoni tööstusroboti kasutamisel luuakse või säilitatakse kogu maailmas kolm miljonit töökohta. Euroopa robootikatööstus on äärmiselt edukas, hõlmab ligikaudu neljandiku tööstusrobotite ülemaailmsest toodangust ja selle turuosa erialateenuste robootika sektoris on 50%. Kodu- ja erialateenuste robootika turud kasvavad lähiaastatel eeldatavasti 40%, seejuures on kasv kõige märkimisväärsem pääste-, turva- ja professionaalsete puhastusteenustega seotud rakenduste valdkonnas. 2020. aastaks võib teenindusrobotite turumaht ületada 100 miljardit eurot aastas. Robootikaalase avaliku ja erasektori partnerluse eesmärgid on:

1. töötada välja Euroopa robootikaga seotud strateegilised eesmärgid ja edendada nende elluviimist;

2. parandada innovaatiliste robootikatehnoloogiate abil Euroopa tööstusalast konkurentsivõimet;

3. pakkuda robootikatooteid ja -teenuseid, mis aitaks lahendada Euroopa ühiskonnaprobleeme;

4. tugevdada Euroopa robootikaringkondade võrgustike loomist;

5. edendada Euroopa robootikasektorit;

6. jõuda nii olemasolevate kui ka uute kasutajate ja turgudeni;

7. aidata kaasa poliitilisele arengule ja käsitleda eetika-, õiguslikke ja ühiskonnaküsimusi.

Nimetatud partnerluses osalevad erasektori esindajad (akadeemilistest ringkondadest ja tööstusest) valmistavad ette partnerlust käsitleva ettepaneku, mille komisjon peab läbi vaatama ja ametlikult kinnitama.

Taust

Euroopa Komisjon on viimasel viiel aastal rahastanud rohkem kui 120 robootikaalast teadusprojekti ligikaudu 600 miljoni euroga. Käsitletavad teemad hõlmavad ümbruse ja olukorra mõistmist, maailma tajumist kunstlike meelte abil (raalnägemine, haptika jne) ja füüsilist käitumist, nagu esemete haaramine või liikumine igapäevases ruumis. Ülemaailmne nõudlus robotite ja robotitega seotud toodete järgi oli 2010. aastal ligikaudu 15,5 miljardi euro väärtuses, sealhulgas Euroopas ligikaudu 3 miljardi euro väärtuses.

Hiljutisest robootikaalasest Eurobaromeetri uuringust (vt MEMO/12/667) nähtus, et rohkem kui kaks kolmandikku ELi kodanikest (70%) on robotitest heal arvamusel; enamik nõustub sellega, et robotid „on vajalikud, kuna nad suudavad teha töid, mis on inimeste jaoks liiga rasked või ohtlikud” (88%) ning et „nad on ühiskonnale abiks, kuna nad aitavad inimesi” (76%).

Euroopa Komisjon toetab robootikaalast uurimistegevust ka oma teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide kaudu. Euroopa Parlament ja nõukogu arutavad praegu komisjoni ettepanekut, mis käsitleb raamprogrammi Horisont 2020. Aastatel 2014–2020 asetleidev programm on osa püüdlusest luua Euroopasse uusi töökohti ja suurendada majanduskasvu ning selle eelarve on hinnanguliselt 80 miljardit eurot. ELi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialaste jõupingutuste edendamine ja suunamine on Euroopa digitaalarengu tegevuskava (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) põhieesmärk.

Kasulikud lingid

Mida teeb EL robootikavaldkonnas?

ELi rahastatavad robootikaprojektid

Rahvusvaheline Robootikaföderatsioon: „Positive Impact of Industrial Robots in Employment”, Metra Martech, 21. veebruar 2011

Teemaviited: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

ELi robootikavaldkond Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar