Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 септември 2012 г.

„Програма в областта на цифровите технологии“: Комисията и eвропейската промишленост с ангажимент за качествено развитие на сектора на робототехниката

Европейската комисия, промишлеността и научната общност се договориха за създаването на публично-частно партньорство в областта на робототехниката. Неговата цел е да спомогне за увеличаването на дела на европейските дружества в световния пазар на робототехника, който възлиза на 15,5 млрд. евро годишно. Представители на европейските производители на робототехника и научноизследователски институти се присъединиха към заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус за подписването на меморандум за разбирателство ― първа стъпка към публично-частно партньорство, което ще стартира през 2013 г. Комисията смята, че бъдещото публично-частно партньорство ще укрепи сектора на робототехниката на ЕС.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, на която е възложено да отговаря за програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Мощната робототехническа промишленост е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност на Европа. Нейният напредъкът е синоним на нови работни места и силен европейски сектор на производството“.

Робототехниката е основен двигател за растежа и конкурентоспособността на Европа. Вследствие на използването на един милион индустриални робота в световен мащаб са създадени или запазени три милиона работни места. Европейската робототехническа промишленост има забележителни успехи, като на нея се пада около една четвърт от световното производство на промишлена роботехника, а делът ѝ на пазара на професионалната обслужваща робототехника възлиза на 50 %. Очаква се през идващите години пазарът на домашните роботи и пазарът на професионалната обслужваща робототехника да нараснат с 40 %, като най-силен ще бъде растежът при приложенията в сферата на спасителните операции, сигурността и професионалното почистване. До 2020 г. обслужващата робототехника може да достигне пазарен обем, надхвърлящ 100 млрд. евро годишно. Публично-частното партньорство в областта на робототехниката има за цел:

1. Разработване на стратегически цели за европейската робототехника и подпомагане на тяхното изпълнение;

2. Повишаване на промишлената конкурентоспособност на Европа чрез иновативни роботизирани технологии;

3. Осигуряване на роботизирани продукти и услуги като решаващи фактори за решаването на предизвикателства пред европейското обществото;

4. Задълбочаване на работата в мрежа на европейската робототехническа общност;

5. Насърчаване на европейската робототехника;

6. Достигане до съществуващите и нови потребители и пазари;

7. Принос за изработването на политика по въпросите и намирането на решение на етични, правни и обществени проблеми.

Частните партньори в публично-частното партньорство (научната общност и промишлеността) ще изготвят предложение за партньорството, което трябва да бъде разгледано и одобрено официално от Комисията.

Контекст

През последните пет години Европейската комисия финансира с приблизително 600 млн. евро повече от 120 научноизследователски проекта в областта на робототехниката. Предмет на техните изследвания са анализът на сцена и ситуация, възприемането на света чрез изкуствени сетива (компютърно зрение, тактилна обратна връзка и др.) и физическото поведение, като например хващане на предмети или придвижване в ежедневна обстановка. Изразено парично, световното търсене на роботи и свързани продукти през 2010 г. достигна близо 15,5 млрд. евро, в това число около 3 млрд. евро в Европа.

Неотдавнашно проучване на Евробарометър за робототехниката (вж. MEMO/12/667) показа, че над две трети от гражданите на ЕС (70 %) гледат положително на роботите. Повечето са съгласни, че роботите „са необходими, тъй като могат да вършат работа, която е прекалено трудна или опасна за хората“ (88 %), както и че „те са нещо добро за обществото, тъй като помагат на хората“ (76 %).

Европейската комисия също така подкрепя научноизследователската дейност в областта на робототехниката чрез своите рамкови програми за финансиране на научни изследвания и иновации. Понастоящем Европейският парламент и Съветът обсъждат предложението на Комисията за Хоризонт 2020. Тази програма обхваща периода 2014―2020 г. с прогнозен бюджет 80 млрд. евро и е част от стремежа за създаване на нови възможности за растеж и работни места в Европа. Основен елемент на Програма в областта на цифровите технологии е полагането на повече и по-целенасочени усилия в областта на научните изследвания, развойната и новаторската дейност в ЕС (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Полезни връзки

Какво прави ЕС за робототехниката;

Финансирани от ЕС проекти в областта на робототехниката;

Международна федерация за робототехника: „Положително въздействие на промишлените роботи за заетостта“, Metra Martech, 21 февруари 2011 г.;

Хаш тагове: #robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Neelie Kroes уебсайт;

Следете съобщенията на Neelie в Туитър ;

Следете съобщенията на „Робототехниката в ЕС“ в Туитър.

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar