Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 18. septembra 2012

Športové fórum EÚ: Vedúce osobnosti zo sveta športu a ministri zodpovední za šport zintenzívňujú boj proti ovplyvňovaniu športových výsledkov

Na športovom fóre EÚ, ktoré organizuje Európska komisia v dňoch 19. a 20. septembra v cyperskej Nikózii, sa predstavitelia európskych športových hnutí a ministri športu zaviažu k zintenzívneniu úsilia v boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov. Predpokladá sa, že vydajú „Vyhlásenie o boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov”. Na fóre, ktoré sa koná spolu s neformálnym stretnutím ministrov športu členských štátov EÚ, sa bude diskutovať aj o otázkach, ako je prínos športu pre hospodárstvo EÚ, budúcnosť finančných príspevkov EÚ na amatérsky šport, podpora fyzickej aktivity a aktívneho starnutia.

„Pre milióny Európanov je šport dôležitou súčasťou života. Zaväzujem sa podporovať šport a fyzickú aktivitu pre všetky vekové skupiny. Aktívny životný štýl má kľúčový význam pre naše zdravie a pohodu. Dnes sa však šport bohužiaľ stretáva aj s mnohými ťažkosťami. Finančné príspevky z fondov EÚ môžu pomôcť pri riešení problémov, ktoré majú cezhraničné dôsledky, ako je ovplyvňovanie športových výsledkov, násilie spojené so športom, neznášanlivosť a rodové rozdiely," uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka zodpovedná za oblasť športu.

Európska komisia navrhla vyčleniť na šport kapitolu v rámci programu Erasmus pre všetkých, čo je nový program EÚ zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Na obdobie rokov 2014 až 2020 je navrhovaný rozpočet na šport približne 34 miliónov EUR ročne. Podporovať sa budú nadnárodné projekty zamerané na povzbudenie výmeny know-how a osvedčených postupov, nekomerčné európske športové udalosti väčšieho významu a práca na rozširovaní konkrétnych podkladov pre tvorbu politík v oblasti športu. Hlavnými príjemcami budú verejné orgány a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti amatérskeho športu.

Na športovom fóre sa tiež predstavia projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré boli realizované počas posledných dvoch rokov a ktoré boli zamerané na podporu boja proti dopingu, sprístupňovanie športu osobám so zdravotným postihnutím, rodovú rovnosť, fyzickú aktivitu, dobrovoľnícku činnosť v športe, boj proti násiliu a neznášanlivosti v športe, sociálne začlenenie prisťahovalcov a presadzovanie dobrej správy športových záležitostí. Od roku 2009 poskytla Komisia viac než 12 miliónov EUR na podporu takýchto projektov v uvedených oblastiach, ako aj v iných.

Ďalšie kroky

Rada a Európsky parlament prerokúvajú návrh Komisie o programe Erasmus pre všetkých. Očakáva sa, že konečný rozpočet bude známy po ukončení rokovaní o všeobecný viacročnom finančnom rámci pre všetky oblasti politiky EÚ, pravdepodobne do konca tohto roka. Komisia predloží v roku 2013 návrh na iniciatívu EÚ v rámci politiky podpory zdraviu prospešnej fyzickej aktivity.

Súvislosti

Na športovom fóre EÚ, ktoré sa koná každý rok, má Komisia možnosť informovať športové hnutia o svojich súčasných návrhoch a vypočuť si ich názory. Na fóre sa stretáva na 250 delegátov, medzi ktorými sú vedúce osobnosti medzinárodného a európskeho olympijského výboru, európskych federácií, organizácií amatérskeho športu, ligových klubov, združení a športovcov. Na športovom fóre EÚ sa bude hovoriť aj o dobrej správe športových záležitostí prostredníctvom európskeho sociálneho dialógu so zamestnávateľmi a športovcami.

Komisárka Vassiliouová sa zúčastní aj na neformálnom zasadnutí ministrov športu členských štátov EÚ, ktoré sa koná v dňoch 20. – 21. septembra. Ministri budú okrem iného diskutovať aj o dôsledkoch tohtoročných olympijských a paraolympijských hier v Londýne. Dva panely odborníkov na vysokej úrovni sa spoločne zamerajú na prínos športu a zdraviu prospešnej fyzickej aktivity pre európske hospodárstvo a na tému boja proti ovplyvňovaniu športových výsledkov.

Ministri budú rokovať aj o tom, akým spôsobom je možné lepšie podporovať šport a zdravý životný štýl v súvislosti so starnutím obyvateľstva v Európe a vymenia si názory na zastúpenie EÚ vo Svetovej antidopingovej agentúre (WADA) s cieľom nájsť konsenzus ohľadom vymenovania vládneho experta do výboru WADA.

Ďalšie informácie

Program Športového fóra EÚ

Európska komisia: webová stránka o športe

Webová stránka Androully Vassiliouvej

Cyperské predsedníctvo EÚ

Androulla Vassiliouová na Twitteri @VassiliouEU

Kontakty:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar