Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 18 września 2012 r.

Forum Sportu UE: wiodący działacze sportowi i ministrowie intensyfikują walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych

Na posiedzeniu Forum Sportu UE, które zostanie zorganizowane przez Komisję Europejską w dniach 19-20 września w Nikozji (Cypr), przedstawiciele europejskiego ruchu sportowego i ministrowie sportu zobowiążą się do nasilenia działań na rzecz walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych. Oczekuje się, że przyjmą oni „Deklarację w sprawie walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych”. Na forum tym, które zbiega się w czasie z nieformalnym spotkaniem ministrów sportu państw UE, omawiane będą również takie kwestie, jak wkład sportu do gospodarki UE, przyszłe finansowanie unijne sportu masowego, a także promowanie aktywności fizycznej i aktywnego starzenia się.

„Sport jest ważnym elementem życia milionów ludzi w Europie. Jestem zadeklarowaną zwolenniczką promocji sportu i aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych. Aktywny tryb życia ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzisiejszy sport stoi niestety również w obliczu wielu wyzwań. Finansowanie na szczeblu Unii Europejskiej może przyczynić się do rozwiązania problemów mających wymiar transgraniczny, takich jak ustawianie wyników zawodów sportowych, przemoc związana ze sportem, nietolerancja i nierówność płci”, stwierdziła Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. sportu.

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie do nowego unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu „Erasmus dla Wszystkich” rozdziału dotyczącego sportu. Na lata 2014–­2020 na sport przewidziano w nim środki w wysokości średnio 34 mln euro rocznie. Wsparcie będzie przyznawane na projekty transnarodowe mające na celu zwiększenie wymiany wiedzy specjalistycznej i dobrych praktyk, znaczące niekomercyjne europejskie imprezy sportowe oraz działania na rzecz wzmocnienia podstaw naukowych, na których opiera się polityka w dziedzinie sportu. Głównymi beneficjentami będą organy publiczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane w upowszechnianie sportu.

Na Forum Sportu zaprezentowane zostaną również przykłady projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki finansowaniu z UE, które wspierały i propagowały takie cele, jak wspieranie walki z dopingiem, dostęp do sportu dla osób niepełnosprawnych, równość płci, aktywność fizyczna, wolontariat w sporcie, walka z przemocą i nietolerancją w sporcie, integracja społeczną imigrantów oraz dobre zarządzanie w sporcie. Od 2009 r. na wspieranie takich projektów w tych i innych dziedzinach Komisja udostępniła środki w wysokości ponad 12 mln euro.

Kolejne kroki

W Radzie i Parlamencie Europejskim trwają obecnie dyskusje na temat propozycji Komisji dotyczącej programu „Erasmus dla Wszystkich”. Ostateczny budżet ma być znany po zakończeniu negocjacji w sprawie ogólnych wieloletnich ram finansowych we wszystkich obszarach polityki UE, prawdopodobnie do końca bieżącego roku. Komisja przedstawi w 2013 r. wniosek dotyczący unijnej inicjatywy politycznej na rzecz propagowania aktywności fizycznej wpływającej pozytywnie na zdrowie.

Kontekst

Organizowane dorocznie Forum Sportu UE jest dla Komisji okazją do poinformowania środowiska sportowego o jej aktualnych propozycjach oraz do wysłuchania opinii przedstawicieli tego środowiska. Forum to skupia 250 delegatów, w tym wiodących przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Europejskich Komitetów Olimpijskich, europejskich federacji, organizacji sportu masowego oraz organizacji ligowych i organizacji zrzeszających kluby i sportowców. Tematem omawianym na Forum Sportu UE będzie również dobre zarządzanie w sporcie w ramach europejskiego dialogu społecznego z pracodawcami i sportowcami.

Komisarz Vassiliou weźmie też udział w nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów sportu (20–21 września). Ministrowie będą między innymi rozmawiać o efektach Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie w 2012 r. Dwie wspólne dyskusje panelowe na wysokim szczeblu będą poświęcone omówieniu wkładu, jaki sport i aktywność fizyczna wpływająca pozytywnie na zdrowie mogą wnieść do europejskiej gospodarki i walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych.

Ministrowie omówią również sposoby lepszego propagowania sportu i zdrowia w kontekście zjawiska starzenia się społeczeństwa w Europie i wymienią poglądy na temat reprezentacji UE w Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) w celu znalezienia konsensusu w sprawie wyznaczenia ekspertów rządowych do Rady WADA.

Informacje dodatkowe

Program Forum Sportu UE

Komisja Europejska: strona internetowa dotycząca sportu

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Cypryjska prezydencja UE

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar