Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. september 2012

Transport ja innovatsioon: Euroopa Komisjoni eesmärk on kiirendada uute transpordialaste tehnoloogialahenduste arendamist ja turule toomist

Euroopa Komisjon käivitab täna uue algatuse, et koordineerida ja suunata Euroopa transpordialast teadustööd ja innovatsiooni. Algatuse eesmärk on kiirendada uute transpordivahendite ja -lahenduste kasutuselevõttu, et saavutada konkurentsivõimeline ja taskukohane transpordisüsteem. Septembris 2012 hakatakse välja töötama tervet kogumit tegevuskavu, mis keskenduvad tehnoloogia ja innovatsiooni kasutuselevõtule kümnes eriti olulises valdkonnas.

„Transport on Euroopa majanduse jaoks väga tähtis valdkond. Kui me ei investeeri rohkem teadusuuringutesse ja innovatsiooni, seame me ohtu Euroopa juhtpositsiooni ja eurooplaste liikumisvõimalused võivad märkimisväärselt halveneda, kaupadega seotud kulutused aga oluliselt suureneda ning kõik see mõjutab otseselt ELi majanduse üldist konkurentsivõimet. Tänu uuele algatusele on meil võimalik muuta oma transpordisüsteem veelgi tõhusamaks, säästvamaks ja kasutajasõbralikumaks ning saavutada seatud liikuvuseesmärgid. Sellel saab olema positiivne mõju Euroopa majanduskasvule ja tööhõivele,” märkis Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas.

Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport on programmi „Horisont 2020” seadusandliku ettepaneku üks põhieesmärke. Euroopa teadustegevusest saavad jätkuvalt kasu nii transpordisektor kui ka inimesed. Koos sidusrühmade ja komisjoni talitustega töötame me välja elujõulised tegevuskavad kõige strateegilisema transporditehnika jaoks,” lausus teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn.

Selgesõnalised põhieesmärgid

Komisjonis täna käivitatud algatusega, mis esitatakse teatise vormis, määratakse kindlaks kümme huvipakkuvat valdkonda, mille kohta koostatakse tegevuskava:

 • keskkonnasäästlikud, tõhusad, ohutud, vaiksed ja arukad maanteesõidukid;

 • keskkonnasäästlikud, tõhusad, ohutud, vaiksed ja arukad õhusõidukid;

 • keskkonnasäästlikud, tõhusad, ohutud, vaiksed ja arukad veesõidukid;

 • keskkonnasäästlik, tõhus, ohutu, vaikne ja arukas raudteeveerem;

 • arukas, keskkonnahoidlik, vähe hooldust vajav ja ilmastikukindel taristu;

 • üleeuroopaline alternatiivkütuste jaotamise taristu;

 • eri transpordiliike ühendavad tõhusad liikluskorraldussüsteemid (sh läbilaskevõime ja nõudluse haldamine);

 • kõiki transpordiliike hõlmavad integreeritud teabe- ja haldusteenused;

 • sujuvalt toimiv logistika;

 • integreeritud ja uudne linnaliikuvus ja -transport.

Majandusharu, avalikku sektorit ja innovaatilisi transpordialaseid tehnoloogialahendusi ja -teenuseid turule toovaid muid sidusrühmi kutsutakse osalema kõnealuse strateegia edasiarendamises ja ellurakendamises, nt leppima kokku ühistes sihtides, koordineerima arengu- ja rakenduskava, kaaluma vajadust kehtestada norme ja määrama kindlaks rahastamise mõju.

Taustteave

2011. aastal ilmunud transpordialases valges raamatus rõhutatakse vajadust ühendada jõupingutused kogu Euroopas, et saavutada seatud kõrged sihid sellistes valdkondades nagu keskkonnasäästlikud sõidukid, säästvad alternatiivkütused, arukas taristu ja säästev linnaliikuvus.

Nende sihtide saavutamiseks on vaja välja töötada ja kasutusele võtta uued tehnoloogialahendused. Sellekohast koordineeritud strateegiat toetati sidusrühmadega 2011. aastal peetud arutelul1. Kõnealuse strateegia toetuseks avaldas Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus aruanded transporditehnoloogia teadusliku hindamise ja Euroopa transpordisektori innovatsioonisuutlikkuse kaardistamise kohta2.

Euroopa uut transpordisüsteemi kavatsetakse toetada komisjoni mitme rahastamisallika kaudu:

 • teadusuuringute ja innovatsiooni järgmise raamprogrammi „Horisont 2020” raames kavatsetakse eraldada 6,8 miljardit eurot „arukat, keskkonnahoidlikku ja integreeritud transporti” käsitlevatele teadusuuringutele ja innovatsioonile;

 • Euroopa Ühendamise Rahastust kavandatakse eraldada 31,7 miljardit eurot Euroopa transporditaristu ajakohastamiseks, puuduvate ühenduslülide ehitamiseks ja kitsaskohtade kõrvaldamiseks; Sellest summast 10 miljardit eurot, mida hoitakse eraldi Ühtekuuluvusfondis, on ette nähtud ühtekuuluvuspoliitikaga hõlmatud riikide transpordiprojektide jaoks, ja ülejäänud 21,7 miljardit eurot on kõikide liikmesriikide käsutuses;

 • tänu ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmile (COSME) tagatakse muu hulgas VKEdele ka juurdepääs finantsturgudele ja igasugustele uutele turgudele. Selle eelarve suuruseks kavandatakse 2,5 miljardit eurot.

Lisateavet saab dokumendist: MEMO/12/678

http://ec.europa.eu/transport/research/sttp/sttp_en.htm

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Sidusrühmade arvamuste kuulamise ja avaliku arutelu tulemused on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/transport/research/sttp/consultations_en.htm

2 :

Scientific Assessment of Strategic Transport Technologies, Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, EUR 25211 EN, 2012 (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/26330).
Mapping innovation in the European transport sector, Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, EUR 24771 EN, 2011 (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/26129/1/lfna24771enn.pdf ).


Side Bar