Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. septembrī

Eiropas Sadarbības diena — kopīgas robežas, ciešāka saaugšana

Eiropas reģionu un valstu pārrobežu sadarbības sasniegumu cildināšana — lūk, ko nozīmē Eiropas Sadarbības diena, kuru pirmoreiz vienā un tajā pašā laikā visā Eiropā svinēs gan ES dalībvalstis, gan kaimiņvalstis.

Eiropas Parlamentā Briselē, izsludinot vairāk nekā 200 pasākumu 40 valstīs, par ES reģionu politiku atbildīgais Komisijas loceklis Johanness Hāns teica: "Teritoriālās sadarbības projekti palīdz vairot uzticēšanos. Tie veicina saprašanos. Tie ir Eiropas integrācijas galvenās sastāvdaļas. Tie satuvina ļaudis — tāda ir Eiropas Savienība darbībā."

Eiropas teritoriālajai sadarbībai ir arvien nozīmīgāka loma ES reģionu politikā. Dažādu ES dalībvalstu reģioni un pilsētas tiek mudinātas kopīgi strādāt un mācīties cits no cita kopīgās programmās, projektos un sadarbības tīklos. Arī ES pilsoņi, kuri dzīvo ārpus ES ārējām robežām, gūst labumu no politikas, kuras mērķis ir palīdzēt risināt pierobežas reģionu problēmas, uzlabojot tīklus un kopdarbību.

Viens no 21. septembrī oficiāli svinamās Eiropas Sadarbības dienas paraugprojektiem ir Austrijas, Ungārijas un Slovēnijas iniciatīva HEALTH, kuras mērķis ir uzlabot enerģijas un resursu efektivitāti veselības aprūpes jomā.

Arī Čehijas, Slovākijas, Ungārijas un Austrijas reģionu projekta Edtwin dalībnieki rada skolu partnerības un stažēšanās iespējas kaimiņu reģionos, kā arī valodu kursus bērniem Viduseiropas reģionā.  

Vispārīga informācija

Eiropas teritoriālā sadarbība aptver trīs veidu programmas:

  • pārrobežu sadarbības programmas reģionos ap ES iekšējām robežām. ERAF ieguldījums — 5,6 miljardi eiro;

  • starpvalstu sadarbības programmas, kas aptver plašāku sadarbības teritoriju, piemēram, Baltijas jūras, Alpu un Vidusjūras reģionu. ERAF ieguldījums — 1,8 miljardi eiro;

  • starpreģionu sadarbības programmu (INTERREG IVC) un 3 tīklu izveides programmas (Urbact II, INTERACT II un ESPON), kas aptver visas 27 ES dalībvalstis. Tajās ir noteikts satvars pieredzes apmaiņai starp reģionālajām un vietējām iestādēm dažādās valstīs. ERAF ieguldījums — 445 miljoni eiro.

Kopš 90. gadu sākuma aptuveni 30 000 pārrobežu projektu ir saņēmuši ieguldījumu no ES. Tie ir devuši milzīgu labumu Eiropas iedzīvotājiem: gan radījuši darba vietas un aizsargājuši vidi, gan uzlabojuši veselības aprūpes pakalpojumus, transportu un enerģētiku.

Pētījumā par iniciatīvu Interreg III (2000–2006) tika uzrādīti projekti, kas tieši vai netieši rada vai aizsargā 115 000 darba vietu vai nodarbinātības iespēju un gandrīz 5800 jaundibinātu vai aktīvu uzņēmumu.

Iniciatīvu koordinē programma INTERACT sadarbībā ar Eiropas Komisiju (ģenerāldirektorāts REGIO, EuropeAid un Eiropas Ārējās darbības dienests), un to atbalsta Reģionu komiteja un Eiropas Parlaments.

Papildu informācija:

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar