Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. september 2012

Euroopa koostöö päev: ühised piirid liidavad

21. septembril, Euroopa koostöö päeval, tähistatakse esmakordselt terves Euroopas, nii liikmesriikides kui ka naabermaades, piirkondade ja riikide piiriülest koostööd.

Rohkem kui 200 ürituse käivitamiseks 40-s riigis ütles ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn Brüsselis Euroopa Parlamendis peetud kõnes: „Territoriaalse koostöö projektid aitavad suurendada usaldust. Need toetavad vastastikust mõistmist, moodustavad olulise osa Euroopa integratsioonist, liidavad ka kogukondi ja näitavad, et Euroopa Liit tegutseb aktiivselt".

Euroopa territoriaalsest koostööst on saamas üha olulisem osa ELi regionaalpoliitikast. ELi liikmesriikide piirkondi ja linnasid kutsutakse üles tegema koostööd ja õppima vastastikustest kogemustest ühiste programmide, projektide ja võrgustike kaudu. Ka ELi sisepiiridest väljaspool elavad kodanikud saavad kasu poliitikast, mille eesmärk on toetada piirialade probleemide lahendamist paremate võrgustike ja ühistegevuste edendamise teel.

Euroopa koostöö päeval tutvustatavate projektide hulgast tasub esile tõsta projekti HEALTH, Austria, Ungari ja Sloveenia ühisalgatust, mille eesmärk on parandada energia- ja ressursside tõhusust tervishoiu valdkonnas.

Tšehhi, Slovaki, Ungari ja Austria eri piirkondadest pärit partnerite projekti Edtwin eesmärk on omakorda sõlmida partnerlussuhteid ja luua praktikavõimalusi naaberpiirkondade koolides ja korraldada lastele mõeldud keelekursusi Kesk-Euroopas.  

Taust

Euroopa territoriaalne koostöö hõlmab kolme tüüpi programme.

  • Piiriülesed koostööprogrammid ELi sisepiirides. ERFi toetus: 5,6 miljardit eurot.

  • Suuremaid koostööpiirkondi, näiteks Läänemere, Alpide ja Vahemere piirkondi hõlmavad riikidevahelised koostööprogrammid. ERFi toetus: 1,8 miljardit eurot.

  • Piirkondadevahelise koostöö programm (INTERREG IVC) ja 3 võrgustikuprogrammi (Urbact II, INTERACT II ja ESPON), mis hõlmavad kõiki 27 ELi liikmesriiki. Need programmid pakuvad raamistikku, mille abil eri riikide piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused saavad kogemusi vahetada. ERFi toetus: 445 miljonit eurot.

1990ndate aastate algusest peale on EL rahastanud ligikaudu 30 000 piiriülest projekti. Nendest projektidest on olnud palju abi Euroopas elavatele inimestele, kuna need on aidanud luua uusi töökohti eesmärgiga kaitsta keskkonda, parandada tervishoiu-, transpordi ja energiateenuseid.

Algatuse INTERREG III (2000–2006) tulemuste uuringust selgus, et sellega seotud projektide abil on kas otseselt või kaudselt loodud või säilitatud 115 000 töökohta/töövõimalust ja toetatud ligikaudu 5 800 alustavat ja tegutsevat ettevõtet.  

Seda algatust koordineeritakse programmi INTERACT kaudu koostöös Euroopa Komisjoniga (regionaalpoliitika peadirektoraat, arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid ja Euroopa Liidu välisteenistus) ja seda toetavad Regioonide Komitee ja Euroopa Parlament.

Lisateave:

Euroopa Territoriaalne Koostöö

Euroopa koostöö päeva veebisait

Euroopa koostöö päev Facebookis ja Twitteris (#ecday)

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar