Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 18. září 2012

Evropský den spolupráce: společné hranice nás sbližují

Cílem Evropského dne spolupráce, který se bude letos poprvé konat ve stejný den v celé Evropě, jak ve členských státech EU, tak v sousedních zemích, je oslavit úspěchy evropských regionů a zemí, jež spolupracují s přeshraničními partnery.

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn během svého projevu v Evropském parlamentu u příležitosti zahájení více než 200 akcí ve čtyřiceti zemích uvedl: „Projekty územní spolupráce napomáhají budovat důvěru. Podněcují vzájemné porozumění a jsou zásadním prvkem evropské integrace. Propojují rovněž různá společenství a zosobňují tak Evropskou unii v akci.“

Evropská územní spolupráce je čím dál významnějším tématem regionální politiky EU. Podněcuje regiony a města z různých členských států EU ke spolupráci a vzájemnému učení na základě společných programů, projektů a sítí. Z politiky, jež se snaží řešit problémy příhraničních regionů prostřednictvím podpory lepších sítí a společných akcí, těží rovněž občané žijící za vnějšími hranicemi EU.

Mezi hlavní projekty Evropského dne spolupráce, který se slaví 21. září, patří program HEALTH, rakousko-maďarsko-slovinská iniciativa na zlepšení energetické účinnosti a efektivnosti zdrojů ve zdravotnictví.

Dalším zajímavým počinem je partnerský projekt v oblasti vzdělávání, na němž spolupracují regiony České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Jeho cílem je vytvářet partnerství škol a nabízet stáže v sousedících regionech. Podporuje také jazykové kurzy pro děti ve středoevropském regionu.

Souvislosti

Do evropské územní spolupráce patří tři typy programů:

  • Přeshraniční programy spolupráce v rámci vnitřních hranic EU. Příspěvek ERDF: 5,6 miliard EUR.

  • Programy nadnárodní spolupráce, jež zahrnují širší oblasti spolupráce, jako je Baltské moře, alpské regiony nebo středomořské regiony. Příspěvek ERDF: 1,8 miliard EUR.

  • Program spolupráce mezi regiony (INTERREG IVC) a tři programy vytváření sítí (Urbact II, INTERACT II a ESPON), jichž se účastní všech 27 členských států EU. Vytvářejí rámec pro výměnu zkušeností mezi regionálními a místními subjekty v různých zemích. Příspěvek ERDF: 445 milionů EUR.

Od počátku devadesátých let 20. století investovala EU zhruba do 30 000 přeshraničních projektů. Tyto projekty přinesly lidem v Evropě značný prospěch: od vytvoření nových pracovních míst přes ochranu životního prostředí až po zlepšení zdravotní péče, dopravy a energetiky.

Studie iniciativy INTERREG III (2000–2006) prokázala, že projekty vedly přímo či nepřímo k vytvoření či zachování 115 000 pracovních míst a napomohly založení 5 800 nových podniků.

Tuto iniciativu koordinuje program INTERACT ve spolupráci s Evropskou komisí (GŘ REGIO, EuropeAid a Evropská služba pro vnější činnost) a podporuje ji Výbor regionů a Evropský parlament.

Další informace:

Evropská územní spolupráce

Stránky Evropského dne spolupráce

Den evropské spolupráce na Facebooku a Twitteru (#ecday)

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler +32 460766565

Annemarie Huber +32 22993310


Side Bar